ဒီမိုကရက္တစ္ သမၼတေလာင္းအျဖစ္ ဟီလာရီကလင္တန္ ေရြးခ်ယ္ခံရ

Helaryee-kalintan

နယူးေယာက္၊ ဇြန္ ၇

အေမရိကန္သမၼတေလာင္းအျဖစ္ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီက ဟီလာရီကလင္တန္အား လိုအပ္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္ အေရအတြက္ ရရွိ၍ အၿပီးသတ္ ေရြးခ်ယ္လိုက္ၿပီ ျဖစ္သည္။

ပါတီတြင္ ၎အတြက္ ကိုယ္စားျပဳေထာက္ခံသူေပါင္း ၂၃၈၃ ရရွိ၍ ဟီလာရီအေနျဖင့္ ခၽြင္းခ်က္မရွိ ေရြးခ်ယ္ခံရျခင္း ျဖစ္သည္။

ဟီလာရီကလင္တန္အေနျဖင့္ အေမရိကန္၏ ႏိုင္ငံေရးပါတီႀကီးတစ္ခုအတြက္ ပထမဆုံး အမ်ိဳးသမီး သမၼတေလာင္း လည္း ျဖစ္လာႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ ၿပိဳင္ဖက္ျဖစ္သူ ဘာေနးဆန္ဒါးစ္က ဟီလာရီအေနျဖင့္ အႏိုင္ရႏိုင္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ သူမ အားျပဳထားသည့္ အထူးကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ဇူလိုင္လ ပါတီညီလာခံမတိုင္ခင္အထိ ေပးေပးႏိုင္ခြင့္ မရွိသူမ်ားျဖစ္၍ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာသည္။

ဟီလာရီကလင္တန္သည္ ပူတိုရီကိုတြင္ အႏိုင္ရကာ ယခုကဲ့သို႔ ပါတီ၏ သမၼတေလာင္းအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ ခံရျခင္းျဖစ္သည္။

-Ref; BBC


Leave a Reply