ဂ်ီ-၇ ပတ္ဝန္းက်င္ေရးရာဝန္ႀကီးမ်ား ဂ်ပန္၌ ေတြ႕ဆုံ

13217085_1707443602829474_3102692115530807542_o

တုိက်ဳိ ေမ ၁၅

ဂ်ီ-၇ အဖဲြ႕ဝင္ႏုိင္ငံမ်ားမွ ပတ္ဝန္းက်င္ ေရးရာဝန္ႀကီးမ်ားသည္ ဂ်ပန္သို႔ေရာက္ ရွိကာ ႏွစ္ရက္ၾကာ အစည္းအေဝးကို က်င္းပၾကသည္။ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈ ဆုိင္ရာႏွင့္ သယံဇာတ အရင္းအျမစ္မ်ား ျပန္လည္သုံးစြဲေရးဆုိင္ရာ အစီအစဥ္ မ်ားကုိ ေဆြးေႏြးၾကမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းေတြ႕ဆုံမႈကုုိ ပထမအႀကိမ္ အျဖစ္ ၿပီးခ့ဲေသာ ခုနစ္ႏွစ္က ဂ်ပန္ ပင္လယ္ျပင္ ကမ္း႐ုိးတန္းေဒသ တုိယာမာၿမိဳ႕၌ စတင္က်င္းပခဲ့ျဖစ္သည္။ ယခုအႀကိမ္သည္ ဂ်ပန္ ႏုိင္ငံအလယ္ပုိင္း အုိက္စ္ရွီးမားေဒသ၌ ေမ ၂၆ ရက္မွ ၂၇ ရက္ အထိ ဂ်ီ-၇ အစည္းအေဝးအႀကိဳ က်င္းပျခင္းျဖစ္သည္။

ဂ်ပန္ပတ္ဝန္းက်င္ေရးရာဝန္ႀကီး တာမာယုိမာ႐ူကာဝါက အစည္းအေဝး ဥကၠ႒အျဖစ္ တာဝန္ယူၿပီး အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ဂ်ီ-၇ ႏုိင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ေရး ရာမူဝါဒမ်ား ပါဝင္ပူးေပါင္းခ်မွတ္ေစလုိေၾကာင္း ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း ၄င္းက ေျပာခဲ့သည္။ အစည္းအေဝးသည္ ကမၻာႀကီးပူေႏြးလာမႈအေပၚ ေျဖရွင္းရန္ ကာလရွည္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ား ခ်မွတ္သြားေရးကုိ အဓိကထား ေဆြးေႏြးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ကၻာေပၚရွိ ႏုိင္ငံမ်ားသည္ ၿပီးခဲ့ေသာ ဒီဇင္ဘာလက ကုလသမဂၢ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈဆုိင္ရာ ညီလာခံမွ ခ်မွတ္ ေရးဆဲြထားေသာ ပါရီ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားႏွင့္ အညီ လုိက္ပါ ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အစည္းအေဝးပထမေန႔၌ ဝန္ႀကီးမ်ားသည္ ၄င္းတုိ႔ႏုိင္ငံအသီးသီးရွိ အရင္းအျမစ္မ်ားကုိ မည္ကဲ့သုိ႔ ျပန္လည္ အသုံးျပဳမည့္အေပၚ တင္ျပေဆြးေႏြးသြားၾကမည္ျဖစ္ၿပီး စြန္႔ပစ္ ပစၥည္း အရင္းအျမစ္မ်ားကုိ ျပန္လည္ ျပဳျပင္အသုံးခ်ရန္ လုိအပ္ေနမႈသည္ တစ္ကမၻာလုံးႏွင့္ ဆိုင္သည့္ ျပႆနာ တစ္ရပ္ျဖစ္ေနသည္။

ဝန္ႀကီးမ်ားသည္ အစီအစဥ္၏ ပူးတဲြေၾကညာခ်က္ကုိ ယေန႔ထုတ္ျပန္ ရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

Myanmaalin

(အင္န္အိတ္ခ်္ေက)


Leave a Reply