ပါတီလုပ္ငန္းႏွင့္ စည္း႐ံုးေရးလုပ္ငန္းမ်ား စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ေရး ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး

ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး(အေနာက္ပိုင္း) နတ္တလင္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စု ၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ႐ံုးတြင္ ပါတီလုပ္ငန္းႏွင့္ စည္း႐ံုးေရးစြမ္းရည္ ျမႇင့္တင္ေရးအတြက္ တိုင္းေဒသႀကီးပါတီဥကၠ႒၊ ဒုဥကၠ႒၊ ခ႐ိုင္ပါတီဥကၠ႒ႏွင့္ ၿမိဳ႔နယ္ပါတီ ဝင္မ်ား ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပဲြကို ႏို၀င္ဘာ (၂၆) ရက္ နံနက္ (၈) နာရီက က်င္းပသည္။

ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ တိုင္းေဒသႀကီးပါတီဥကၠ႒ ဦးေစာေမာ္ထြန္းက အမွာစကားေျပာၾကားၿပီးေနာက္ ၿမိဳ႔နယ္ပါတီဥကၠ႒၊ အတြင္းေရးမွဴး၊ ဘ႑ာေရးမွဴးႏွင့္ ေကာ္မတီဝင္မ်ားက ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ၏ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပၾကသည္။

ၿမိဳ႔နယ္ပါတီဝင္မ်ား၏ တင္ျပေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို တိုင္းေဒသႀကီးပါတီဥကၠ႒ ႏွင့္ ခ႐ိုင္ ပါတီဥကၠ႒တို႔က ေဆာင္ရြက္ရန္ အားနည္းခ်က္၊ ေဆာင္ရြက္ၿပီး အားသာခ်က္တို႔ကို ေထာက္ျပေဆြးေႏြး၍ တိုင္းျပည္အက်ဳိးအတြက္ ပိုမိုႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္သြားၾကရန္ မွာၾကားေၾကာင္း သိရသည္။

ဝင္းျမင့္(နတ္တလင္း)


Leave a Reply