နားလည္ရန္ခက္သည့္ ဘာသာစကားျဖင့္ ေဖာ္ျပထားသည့္ အလွကုန္မ်ားကို မသုံးစြဲရန္ FDA အႀကံျပဳ

ေစ်းကြက္အတြင္း နားလည္ရန္ ခက္ခဲသည့္ ဘာသာစကားျဖင့္ ေဖာ္ျပထားေသာ အလွကုန္ပစၥည္းမ်ားကို မသုံးစြဲ ရန္ အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆးဝါးကြပ္ကဲေရး ဦးစီးဌာန (FDA) ၏ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ သဇင္ရီလိႈင္က အႀကံျပဳ ေျပာၾကားသည္။

“ထုတ္လုပ္တဲ့ႏိုင္ငံ ဘယ္ႏိုင္ငံ၊ ဘယ္ကုမၸဏီဆိုတာ သိရတယ္။ Label ေတြမွာ ထိုင္းဘာသာစကားေတြ၊ တ႐ုတ္ဘာသာ စကားေတြပဲပါတယ္။ ဘယ္လိုသုံးရမလဲ ဆိုတာေတြ မပါဘူး။ ဒါမ်ဳိးတစ္ခုမွမပါတဲ့ပစၥည္းေတြကို ကြၽန္မတို႔ ျပည္သူေတြ ဘယ္လိုမ်ား သုံးစြဲေနၾကသလဲဆိုတာ အံ့ၾသပါတယ္” ဟု ၎က ေျပာဆိုသည္။

အလွကုန္ပစၥည္းမ်ားအေပၚတြင္ ပါဝင္မႈ အတိုင္းအတာပမာဏ၊ အလွကုန္ပစၥည္း အမွတ္တံဆိပ္၊ အမည္ႏွင့္ ယင္း၏ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မႈ၊ ကုန္ပစၥည္း ထုတ္လုပ္မႈ အမွတ္စဥ္နံပါတ္၊ ရွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ျပထားေသာ ထုတ္လုပ္သည့္ ရက္စြဲ၊ သက္တမ္းကုန္မည့္ ရက္စြဲမ်ား၊ ထုတ္လုပ္သည့္ ႏိုင္ငံ၊ အသုံးျပဳပုံ အညႊန္း၊ ပါဝင္ပစၥည္း စာရင္း အျပည့္အစုံ၊ အထူးသတိေပးခ်က္မ်ားႏွင့္ အလွကုန္ကို ေစ်းကြက္တင္ေရာင္းခ်သည့္ ကုမၸဏီ (သို႔) ပုဂၢဳိလ္၏ အမည္ႏွင့္ လိပ္စာစသည္တို႔ကို ဖတ္႐ႈအသုံးျပဳသင့္ေၾကာင္း အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆးဝါး ကြပ္ကဲေရး ဦးစီးဌာနက တိုက္တြန္းသည္။

အလွကုန္ပစၥည္းမ်ားသည္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ အျခားေသာ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ပစၥည္း(ေဆးဝါးမ်ား၊ တိုင္းရင္းေဆး) မ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္ ေဘးဥပဒ္အႏၲရာယ္ ေပးႏိုင္ေျခနည္းပါးေသာ္လည္း ၎တို႔၏ ေဘး အႏၲရာယ္ကင္းေၾကာင္း စိတ္ခ်ရမႈႏွင့္ အရည္အေသြးမ်ားအတြက္ လုံးဝ အာမခံခ်က္မရွိသည့္အတြက္ အလွကုန္ ပစၥည္းသုံးစြဲသူမ်ားအေနႏွင့္ အလွကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ေဘးဥပဒ္အႏၲရာယ္ကင္းစြာ အသုံးျပဳႏိုင္ရန္ အေရးႀကီး ေၾကာင္း အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆးဝါးကြပ္ကဲေရး ဦးစီးဌာန၊ အာဆီယံ အသိပညာေပး လက္စြဲစာအုပ္ပါ အခ်က္ အလက္မ်ားအရ သိရသည္။

The Voice


Leave a Reply