ညီလာခံၿပီး ေရွ႕ခရီးကုိ ဆက္ၿပီးဦးေဆာင္ၾကပါစုိ႔

• ယေန႔ဆုိလွ်င္ ဆင္ယင္က်င္းပ
ညီၫြတ္ၾကသည့္ တုိ႔၏ညီလာခံ
ဝန္းရံလွပ ၿပီးေျမာက္ၾကပါၿပီ။
• ညီလာခံၿပီး ေရွ႕ခရီးက
အေဝးအနီး ေတြးၿပီးၾကည့္လွ်င္
ျမင္သာထင္သာ ရွိေနတာမုိ႔
ကုိယ့္မွာရွိထား ကုိယ့္အင္အားကုိ
တုိးပြားအားထုတ္ မယုတ္လံု႕လ
ဇြဲနပဲႏွင့္ မူလေျခခံ
ျပည္သူ႔ထံသုိ႔ တစ္ဖန္ျပခ်
ယံုၾကည္ရေအာင္ တုိ႔စြမ္းေဆာင္မွ
တုိ႔ေအာင္ျမင္မႈ ရလိမ့္မည္။
• ကုိယ္ကုိယ္တုိင္လည္း ကုိယ္စြဲကုိစြန္႔
ျပည္သူ႕ဝန္၌ အလြန္မရွိ
ပကတိအသြင္ ရင္ခြင္သားသုိ႔
စိတ္ထားမွတ္ယူ ျပည္သူနဲ႕တူ
ကူညီပူးေပါင္း ျပည္သူေကာင္းေအာင္
ဦးေဆာင္ႀကိဳးပမ္း ခရီးလမ္းကား
ေအာင္ပန္းေလးေတြပြင့္ေနမည္။
• ဒါေၾကာင့္မို႔ေလ
တုိ႔ျပည္ခုိင္ၿဖိဳး ႏွစ္ဆတုိးလုိ႔
ျပည္က်ဳိးရြက္ေဆာင္တုိ႔ျပည္ေထာင္ကုိ
တစ္ဖန္ဦးေဆာင္ၾကပါစုိ႔။ ။
ေမာင္လွသိန္း(သူရဲသမိန္)


Leave a Reply