ဂ်ပန္နည္းျဖင့္ ကန္စြန္းဥ စိုက္ပ်ဳိးနည္း

ကန္စြန္းဥကို ဂ်ပန္ျပည္တြင္ ဟင္းလ်ာအျဖစ္ အဓိကစားသံုးၿပီး တစ္နွစ္လွ်င္ ၁ .၈ သန္း တန္ခန္႔ ထုတ္ လုပ္လ်က္ရွိသည္။ က်ဳးရႈနွင့္ ကန္တိုျပည္နယ္မ်ားတြင္ အဓိက စိုက္ပ်ိဳးသည္ကိုေတြ႔ရသည္။ ကန္စြန္းဥကို ကစီဓာတ္ထုတ္ယူရန္လည္းေကာင္း၊ စားေသာက္ကုန္လုပ္ငန္းတြင္သံုးရန္လည္းေကာင္း၊ တိရိစၧာန္အစာတြင္ သံုးရန္ လည္းေကာင္း၊ ကုန္ၾကမ္းအျဖစ္စိုက္ပ်ိဳးၾကသည္။

ဂ်ပန္နည္းျဖင့္စိုက္ပ်ိဳးျခင္းမွာ ကန္စြန္းဥ၏အေစ့ကို အေညႇာက္ေဖာက္ကာ ျပဳျပင္ထားေသာ ပ်ိဳးခင္း တြင္ စိုက္ပ်ိဳးျခင္းျဖစ္သည္။ ကန္စြန္းဥအေစ့မ်ားကို ၃၀ စင္တီမီတာအက်ယ္၊ ၆၀ စင္တီမီတာ အရွည္ ႏွင့္ ၅ သို႔မဟုတ္ ၆ စင္တီမီတာ အျမင့္ရွိ သစ္သား (သို႔မဟုတ္) ပလပ္စတစ္အေညႇာက္ေဖာက္ဘူး မ်ားျပဳလုပ္ၿပီး အေပၚတြင္ အေစ့မ်ားကို ထားရသည္။ အေညႇာက္ေဖာက္ဘူးတစ္ဘူးတြင္ မ်ိဳးေစ့ ၁၀ ကီလိုဂရမ္ ေဖာက္နိုင္သည္။ မ်ိဳးေစ့မ်ားကို စပါးအတြက္သံုးေသာ မ်ိဳးေစ့အေညႇာက္ေဖာက္ဘူးမ်ား တြင္လည္း အသံုးျပဳနိုင္ပါသည္။

ပိုးမႊားကင္းစင္ေအာင္ေရပူျဖင့္ေဆာင္ရြက္ျခင္းစနစ္
ကန္စြန္းဥတြင္က်ေရာက္တတ္ေသာ ေရာဂါမ်ားအတြက္ ေရပူျဖင့္ ပိုးမႊားကင္းစင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ ၾကရသည္။ ကန္စြန္းဥတြင္က်ေရာက္တတ္ေသာ ေရာဂါမ်ားတြင္ အဆိုးဝါးဆံုးျဖစ္သည့္ မီလန္နိုဖလာ ကိယ ကိုပင္ လံုးဝနီးပါးကာကြယ္နိုင္သည္။ အပင္၏ႏြယ္နွင့္ ကန္စြန္းဥနွစ္ခုစလံုးတြင္ ပ်ံ႕နွံ႔က်ေရာက္ တတ္သည္။ ပ်ိဳးခင္းမ်ားတြင္ အေညႇာက္မေဖာက္ခင္တြင္ ေရပူျဖင့္ ေရာဂါကာကြယ္ေရးလုပ္ရန္ လို အပ္သည္။ သစ္သားစည္ပိုင္း (သို႔မဟုတ္) သံစည္ပိုင္းမ်ားကို အသံုးျပဳနိုင္သည္။ ၄၇ – ၄၈ ဒီဂရီ ဆဲလ္စီရပ္ရွိ ေရေႏြးပူထဲတြင္ ကန္းစြန္းဥမ်ိဳးေစ့ကို မိနစ္ ၄၀ ၾကာေအာင္စိမ္ေပးရမည္။ ကန္စြန္းဥ မ်ိဳးေစ့ကို ေရာဂါသန္႔စင္ၿပီး အေညႇာက္ေဖာက္ပါက အဖူးထြက္ေစာေစျခင္း၊ အပင္ငယ္ေလးမ်ား တိုးပြားေစျခင္းကို ျဖစ္ေစသည္။

ပ်ိဳးခင္းႏွင့္အပင္ငယ္မ်ား ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္း

အပူခ်ိန္ကို ထိန္းသိမ္းရန္မွာ အေရးပါၿပီး ကန္စြန္္းဥ၏ မ်ိဳးရိုးကိုလိုက္၍ အေညႇာက္ေပါက္ေသာ အခ်ိန္ သည္ မ်ိဳးေစ့မ်ားစခ်သည္မွ အေညႇာင့္ေပါက္သည့္အခ်ိန္ထိ ကြာျခားသည္။  အပင္ငယ္မ်ား ျပဳစုေစာင့္ ေရွာက္ရန္အခ်က္မ်ားမွာ အေညႇာင႔္ေဖာက္ခ်ိန္တြင္ ျဖစ္တတ္ေသာအပူခ်ိန္၊ အပင္ႀကီးထြားေသာ အခ်ိန္တြင္ အနည္းငယ္နိမ့္ေသာအပူခ်ိန္နွင့္ ပ်ိဳးေပါင္တို႔ကို လိုအပ္ေသာစိုထို္င္းဆရွိရန္ ထိန္းသိမ္းျခင္း တို႔ျဖစ္ရာ ဤသို႔ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ က်ယ္ျပန္႔ေသာအရြက္ရွိသည့္ အပင္ငယ္ေကာင္းမ်ားရရွိနို္င္ပါသည္။ အပင္မစိုက္ခင္ကို ျပဳျပင္ၿပီးေသာအခါတြင္ အပင္ငယ္မ်ားကို နုတ္ယူရမည္ ေရႊ႕ေျပာင္းစိုက္ရန္ သင့္ေတာ္ေသာအပူခ်ိန္တြင္ အပင္၏ႀကီးထြားမႈနွင့္ စိုက္ပ်ိဳးစနစ္ေပၚမူတည္၍ ကြဲျပားျခားနားပါသည္။
ကန္စြန္းဥစိုက္ပ်ိဳးသည့္ကာလ 
အပင္ငယ္မ်ားကို အေစာပိုင္းစိုက္သည့္ ကန္စြန္းဥမ်ားအေနျဖင့္ ဧၿပီလကုန္မွ ေမလ ပထမပတ္အထိ စိုက္ပ်ိဳးသည္။ ေနာက္က်စိုက္ပ်ိဳးမွသာ ဇြန္လလယ္မွ ဇြန္လကုန္အထိ စိုက္ပ်ိဳးသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းစိုက္ပ်ိဳးရန္ ခ်ိန္ကိုက္ထားရန္လိုအပ္သည္။ အပင္မ်ားကို ၃- ၄ႀကိမ္ခန႔္ယူနုိင္ၿပီး ဓား သို႔မဟုတ္ ကတ္ေၾကးျဖင့္ အပင္ကို လက္တစ္ဆစ္ (သို႔မဟုတ္) ႏွစ္ဆစ္ခ်န္၍ ဂရုတစိုက္ျဖတ္ရမည္။ အပင္ငယ္ျဖတ္ယူၿပီးေနာက္ ေျမၾသဇာနွင့္ ေရမ်ားပိုမိုေပးသြင္းျခင္း၊ ပလတ္စတစ္စျဖင့္ ၂ – ၃ရက္ခန္႔ အုပ္ေပးျခင္း၊ ပ်ိဳးေပါင္ကို ပူေႏြးစြတ္စိုေသာ အေျခအေနတြင္ ထိန္းသိမ္းျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပး ရမည္။ အပင္မ်ားျဖတ္ယူရာတြင္ ေန႔လယ္ ၁၂ နာရီမွ ၂နာရီတြင္ ျဖတ္လွ်င္အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္။ ယင္းအခ်ိန္သည္ အပင္၏အာဟာရဓာတ္မ်ား အျမင့္ဆံုးရွိေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ မနက္ေစာေစာ ျဖတ္ယူျခင္းကို ေရွာင္ၾကဥ္ရမည္။ စိုက္ခင္းႀကီးမ်ားတြင္ စိုက္ရန္မွာ အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္။
အပင္မစိုက္ခင္ျပဳျပင္ျခင္းနွင့္စိုက္ပ်ိဳးျခင္း
ဂ်ပန္တြင္ မိုးရာသီစတင္သည္နွင့္ စိုက္ၾကသည္။ ကန္စြန္းသည္ မည္သည့္ေျမတြင္မဆို ေကာင္းစြာ ရွင္သန္နိုင္ေသာသီးႏွံျဖစ္သည္။ သဲေျမ၊ သဲဆန္ေသာေျမ၊ ႏႈန္းေျမတို႔တြင္ ျဖစ္ထြန္းၿပီး ေျမၾသဇာ နိုင္နိုင္သံုးကာ တိုေတာင္းေသာ အခ်ိန္တြင္းမွာပင္ ထပ္ခါတလဲလဲစိုက္နိုင္သည္။ အျခားသီးႏွံမ်ား စိုက္ၿပီးေသာေျမတြင္ စိုက္က ပိုအဆင္ေျပသည္။ ကန္စြန္းဥကုိ “ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေသာ ဂုဏ္ထူးေဆာင္သီးႏွံ” ဟုေခၚဆိုၾကသည္။ စိုက္ကြင္းေနရာေရြးခ်ယ္ၿပီးက ထယ္ထိုးျခင္း၊ ေျမညိ    ႇျခင္းနွင့္ ေၾကာင္းဆြဲေပါင္းေဖာ္ျခင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္ရမည္။ မစိုက္မီ ေပါင္းေဖာ္ျခင္းေဆာင္ရြက္က အေကာင္းဆံုး ျဖစ္သည္။
ေလဝင္ေလထြက္ေကာင္းမြန္ၿပီး ေရထိန္းသိမ္းနိုင္စြမ္းရွိမႈ၊ ေျခာက္ေသြ႔ျခင္း၊ စိုစြတ္ျခင္းကို ထိန္းထားနိုင္ပါက အျမစ္ႀကီးထြားမႈနွင့္ အထြက္တိုးတက္ ေကာင္းမြန္နိုင္ သည္။ ထံုးဓာတ္ထည့္သြင္းပါက ပိုတက္ဆီယမ္ကို ပိုမိုစုပ္ယူနို္င္ၿပိီး သီးႏွံအထြက္အနည္းငယ္က်နိုင္ေသာ္လည္း အရည္အေသြးျမင့္လာ နို္င္သည္။ အခြံအေရာင္ ပိုမိုလွပမည္။ အထူးသျဖင့္ စားသံုးသူမ်ားအႀကိဳက္ ကန္စြန္းဥအနီေရာင္ ပိုမို လွပလာေစျဖစ္သည္။

Ref; နည္းသစ္စြယ္စံု၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးနွင့္ ေမြးျမဴေရး နည္းပညာဂ်ာနယ္၊ ဂ်ပန္နည္းျဖင့္ ကန္စြန္းဥ စိုက္ပ်ိဳးျခင္း၊ ၀င္းနိုင္ဦး (ဒသာနိက) အတြဲ – ၂ ၊ အမွတ္ ၁၉၊


Leave a Reply