ကေမ႓ာဇဘဏ္၏ ႐ံုးခြဲ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္

13902767_1040354412745511_8818821727372367583_n

ကေမ႓ာဇဘဏ္၏ ႐ံုးခြဲ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္လိုက္သည္။ ၾသဂုတ္လ ၃ ရက္ေန႔က စတင္ဖြင့္လွစ္ လိုက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာသို႔ ထိုးေဖာက္သည့္ ျမန္မာ့ ပုဂၢလိက ဘဏ္အျဖစ္ ဖြင့္လွစ္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။ “ထိုင္းမွာရွိတဲ့ ျမန္မာေတြ၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ဝင္လာဖို႔ စိတ္ဝင္စားေနတဲ့ ထိုင္းစီးပြားေရး လုပ္ငန္းေတြအတြက္ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈေတြ၊ အႀကံဥာဏ္ေတြေပးဖို႔ ရည္ရြယ္ပါတယ္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေငြေၾကး ေစ်းကြက္နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ရဲ႕အေတြ႔အႀကံဳ၊ အသိပညာေတြကို အားျပဳၿပီး ထိုင္းစီးပြားေရး လုပ္ငန္းေတြ ပါဝင္လာၾကလိမ့္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္” ဟု အႀကီးတန္း အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ဒါရိုက္တာ ဦးသန္းခ်ိဳက ေျပာသည္။

အဆိုပါဘဏ္အား ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕တြင္ ကိုယ္စားလွယ္ရံုးဖြင့္လွစ္ရန္ ယခုႏွစ္ ႏွစ္ဦးပိုင္းက ထိုင္းႏိုင္ငံဗဟိုဘဏ္မွ တရားဝင္ခြင့္ျပဳခ်က္လိုင္စင္ ထုတ္ေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသမၼတႏွင့္ ထုိင္းႏိုင္ငံ၏ ဒုတိယဝန္ႀကီးခ်ဳပ္တို႔ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ေတြ႕ဆံုစဥ္က ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ႏွစ္ႏိုင္ငံကုန္သြယ္မႈကို အေမရိကန္ေဒၚလာသန္းေထာင္ေပါင္း ၂၀ (လီလ်ံ ၂၀) အထိ ႏွစ္ဆတိုးရန္ ရည္ရြယ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ေၾကာင္းၿပီး အဆိုပါလ်ာထားခ်က္ကို ျပည့္မီေအာင္ ကေမာၻဇဘဏ္၏ ယင္းကိုယ္စားလွယ္ရံုးမွ တစ္ဆင့္ ပံ့ပိုးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ ကေမ႓ာဇဘဏ္၏ ႏိုင္ငံတကာကိုယ္စားလွယ္႐ံုးခြဲ Country Head သည္ ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္ျမန္မာႏိုင္ငံၾကား ေစ်းကြက္သုေတသနျပဳလုပ္ျခင္း၊ ပုဂၢလိက စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ လိုအပ္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္ မ်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းပိုင္းဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားေဝမွ်ျခင္း အစရွိသည္ တို႔ကို ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု သိရသည္။

အဆိုပါဘဏ္၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားမွာ ထိုင္းႏိုင္ငံဗဟိုဘဏ္မွ ခ်မွတ္ထားသည့္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေအာင္ ေဆာင္ရြက္ထားသည္ဟုဆိုၿပီး ဘဏ္၏ေစ်းကြက္အေနအထား၊ အစုရွယ္ယာရွင္မ်ား၏ ေနာက္ခံ အခ်က္ အလက္မ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ျပည္တြင္းမွ လက္ထံထားေသာဆုမ်ား၊ ဘဏ္၏ ေငြစာရင္း မ်ား၊ ရင္းႏွီးမႈမ်ား အစရွိသည့္ အခ်က္အလက္မ်ား ပါဝင္သည္ဟု ဆိုသည္။

အဆိုပါဘဏ္အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ထိုင္းသံရံုးတို႔၏ ေထာက္ခံခ်က္ရရွိၿပီး ျဖစ္သည္ဟုလည္း ဆိုထားသည္။


Leave a Reply