ဘဏ္အခ်င္းခ်င္း ေရာင္းဝယ္သည့္ ႏိုင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း သတ္မွတ္ခ်က္ေဘာင္ ျပင္ဆင္ေရး ဗဟိုဘဏ္ ဆုံးျဖတ္မည္

ပုဂၢလိကဘဏ္ အခ်င္းခ်င္း ႏိုင္ငံျခားေငြ ေရာင္းဝယ္သည့္ ေဈးကြက္ (Interbank Market) အတြင္းရွိ ရည္ၫႊန္းႏိုင္ငံျခားေငြ လဲလွယ္ႏႈန္းေဘာင္ ျပင္ဆင္ေရးကို ႏွစ္ပတ္အတြင္း ဆုံးျဖတ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္မွ တာဝန္ရွိသူ တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ဗဟိုဘဏ္၏ ရည္ၫႊန္း ႏိုင္ငံျခားေငြ လဲလွယ္ႏႈန္း (ေန႔စဥ္သတ္မွတ္ႏႈန္း) မွာ ျပင္ပေဈးကြက္ႏွင့္ တူညီေနပါက ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ားအေနႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားေငြေရာင္းဝယ္ရာတြင္ အခက္အခဲမရွိေသာ္လည္း ျပင္ပေဈးကြက္ႏွင့္ ကြာဟခ်ိန္တြင္ သတ္မွတ္သည့္ ေဘာင္အတြင္းမွေက်ာ္ၿပီး လုပ္ကိုင္ရသည့္ အေျခ အေနမ်ားရွိသည္ဟု ျပည္တြင္းဘဏ္မ်ားက ဗဟိုဘဏ္ႏွင့္ တစ္လတစ္ႀကိမ္ ျပဳလုပ္သည့္ အစည္း အေဝးတြင္ တင္ျပခဲ့သျဖင့္ ယင္းေတာင္းဆိုမႈကို ေျဖရွင္းေပးရန္ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

“ဗဟိုဘဏ္အေနနဲ႔ ေဘာင္သတ္မွတ္တာေတာင္ စည္းကမ္းမလိုက္နာမႈေတြ မတည္ၿငိမ္မႈေတြ ရွိေန ေတာ့ ျဖစ္လာမယ့္အက်ိဳးဆက္ကိုၾကည့္ၿပီး ဆက္ထားဖို႔မထားဖို႔ ေဆြးေႏြးေနတယ္” ဟု ၎က ဆိုသည္။

ဘဏ္မ်ားက ေဈးကြက္တြင္ ေရာင္းဝယ္သည့္ ေဈးႏႈန္းကို ဗဟိုဘဏ္က ယခုသတ္မွတ္ထားသည့္ အတိုးအေလၽွာ႔ သုညဒသမ ၈ ရာခိုင္ႏႈန္း ေဘာင္ထက္ ထပ္ခ်ဲ႕ေပးရန္ သို႔မဟုတ္ သတ္မွတ္ေဘာင္ မထားဘဲ လြတ္လပ္စြာ ေရာင္းဝယ္ခြင့္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ေၾကာင္း ပုဂၢလိကဘဏ္တစ္ခုမွ တာဝန္ရွိ သူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ျပည္တြင္းရွိ ေဒၚလာေဈးကြက္ အေျခအေနအရ ေဘာင္ခ်ဲ႕ေပးမွသာ ဘဏ္မ်ားအေနႏွင့္ ေရာင္း ဝယ္ရာတြင္ လုပ္သာကိုင္သာ အေျခအေနရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ ေဘာင္ဆက္မထားဘဲ လြတ္လပ္စြာ ေရာင္းဝယ္ခြင့္ေပးလၽွင္လည္း ေဈးကြက္အတြင္း ထိန္းမရသည့္ အေျခအေနမ်ား ျဖစ္ေပၚ လာႏိုင္ေၾကာင္း ကေမာၻဇဘဏ္၏ အႀကီးတန္းအႀကံေပး ဦးသန္းလြင္က ေထာက္ျပေျပာဆိုသည္။

The Voice Weekly


Leave a Reply