ငါးႏွစ္ဆက္တုိက္ ႏွစ္လဲေမာ္ေတာ္ယာဥ္ သက္တမ္းမတိုးသည့္ ယာဥ္မ်ားကုိ မွတ္ပုံတင္ဖ်က္သိမ္းမည္

ငါးႏွစ္ဆက္တုိက္ႏွစ္လဲ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မွတ္ပုံတင္ျခင္းမရွိသည့္ ယာဥ္မ်ားကို ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ဥပေဒအရ မွတ္ပုံ တင္ဖ်က္သိမ္းမည္ဟု ကုန္းလမ္းပို႔ေဆာင္ေရး ၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ သတင္းရရွိ သည္။

ကညန ႏွစ္လဲသက္တမ္းတုိး ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား သက္တမ္းမကုန္ဆုံးမီ ရက္ေပါင္း ၉၀ အတြင္း ယာဥ္ မွတ္ပုံတင္သက္တမ္းတုိးႏုိင္ၿပီး သက္တမ္းကုန္ဆုံးရက္ ေက်ာ္လြန္ေသာ ယာဥ္မ်ားကို မွတ္ပုံတင္ေၾကး ၏ ၅၀ ရာခုိင္ႏႈန္းဒဏ္႐ုိက္မည္ဟု ကုန္းလမ္းပို႔ေဆာင္ေရး ၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

‘‘ကားေတြရဲ႕ မွတ္ပုံတင္သက္တမ္းကို လတစ္လရဲ႕ ေနာက္ဆုံးရက္ကုိ သတ္မွတ္ေပးတယ္။ သက္တမ္းကုန္ ေတာ့မယ့္ကားေတြအေနနဲ႔ သတ္မွတ္ေနာက္ဆုံးရက္မွ သက္တမ္းတုိးတာမ်ဳိး မဟုတ္ဘဲ ႀကိဳတင္ၿပီး သက္တမ္း တုိးႏုိင္တယ္’’ ဟု အထက္ပါတာ ၀န္ရွိသူကေျပာသည္။

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မွတ္ပုံတင္ သက္တမ္းကုန္ဆုံးေနေသာ ယာဥ္မ်ားကို အမ်ားျပည္သူဆုိင္ရာ ေနရာမ်ားတြင္ ေမာင္းႏွင္ျခင္းမျပဳရန္ႏွင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္သက္တမ္း ကုန္ဆုံးမည့္ကာလအတြင္း မပ်က္မကြက္ သက္တမ္းတုိးရန္ ကုန္းလမ္း ပုိ႔ေဆာင္ေရး ၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနက ထုတ္ျပန္ထားသည္။

တရား၀င္မွတ္ပုံတင္ထားျခင္းမရွိဘဲ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္နံပါတ္ျပား လိမ္လည္တပ္ဆင္ ေမာင္းႏွင္သူမ်ားႏွင့္ ေမာင္းႏွင္ ခြင့္ျပဳသူမ်ားကို တည္ဆဲဥပေဒအရ တရားစြဲဆုိ အေရးယူမည္ျဖစ္ၿပီး ယာဥ္ကိုလည္း သိမ္းဆည္းမည္ဟု  ကညနမွ သတင္းရရွိသည္။

7 Day Daily


Leave a Reply