ရန္ကုန္ရွိ ေရွးေဟာင္းဂ်ဴးဘုရားေက်ာင္းကို အျပာေရာင္ကမၸည္းတပ္ဆင္

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႔နယ္ ၂၆ ရွိ မတ္စ္မီးယား ေရ႐ွဴအာဂ်ဴးဘုရားေက်ာင္းကို ဇြန္လ (၅) ရက္တြင္ ရန္ကုန္ ၿမိဳ႔ျပ အေမြအႏွစ္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႔က အျပာေရာင္ကမၸည္းျပား တပ္ဆင္ခဲ့သည္။ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာျမင့္ေနၿပီျဖစ္သည့္ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ ဘုရားေက်ာင္းမ်ားစြာတည္ရွိရာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႔တြင္ တစ္ခုတည္းသာ က်န္ရွိေတာ့သည့္ ဂ်ဴးဘုရားေက်ာင္းကို အျပာေရာင္ ကမၸည္းျပား တပ္ဆင္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

မတ္စ္မီးယား ေရ႐ွဴအာဂ်ဴးဘုရားေက်ာင္းကို ၁၈၉၃-၉၆ တြင္ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ တည္ေဆာက္ခဲ့ၿပီး ၁၈၅၄ က တည္ေဆာက္ခဲ့သည့္ သစ္သားအေဆာက္အအံုေနရာ၌ အစားထိုး တည္ေဆာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ လူဦးေရ ၂,၅၀၀ ခန္႔ရွိေသာ ဂ်ဴးလူမ်ိဳးအသိုက္အ၀န္းသည္ ကိုလိုနီေခတ္ စီးပြားေရးေလာကတြင္ အမ်ားေလးစားရာ ျဖစ္ခဲ့သကဲ့သို႔ အဆိုပါေခတ္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၏အေရးပါေသာ အစိတ္အပိုင္းျဖစ္ခဲ့သည္။ လက္ရွိတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ ဂ်ဴးလူမ်ိဳး ဦးေရ အနည္းငယ္သာ က်န္ရွိေတာ့သည္။

အဆုိပါ ကမၸည္းျပားတပ္ဆင္ျခင္းအစီအစဥ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အႏွံ႔ရွိ သမိုင္း၀င္ေနရာ မ်ား ေလ့လာျခင္း၊ ကမၸည္းျပားမ်ား ထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ တပ္ဆင္ျခင္းတို႔အတြက္ Royal Philips Cor- poration က အေမရိကန္ေဒၚလာ ၇၅,၀၀၀ ကို အဆုိပါလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္ ေထာက္ပံ့ေပးထားၿပီ ျဖစ္သည္။

အျပာေရာင္ကမၸည္းျပား တပ္ဆင္ျခင္းကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ၂၀၁၄ ကစတင္ခဲ့ၿပီး သမိုင္း၀င္ အေဆာက္အအံု အမ်ား ျပည္သူႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ေနရာ ၁၀ ခုထက္မနည္း၌ တပ္ဆင္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

ဆက္လက္၍ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပ အေမြအႏွစ္ ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ ေရွာက္ေရးအဖြဲ႕သည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အႏွံ႔ရွိ သမိုင္း၀င္ အထင္ကရေနရာမ်ားတြင္ သမိုင္းေၾကာင္း တည္ရွိေစရန္ အျပာေရာင္ကမၸည္းျပားမ်ား ဆက္လက္တပ္ဆင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

7 Day Daily


Leave a Reply