ပါတီဗဟိုအတြင္းေရးမွဴးဦးပိုက္ေထြး နယ္ေျမကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္

UPHtwe (24-5)

ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ဗဟိုအတြင္းေရးမွဴး ဦးပိုက္ေထြးသည္ သရက္ခ႐ိုင္ပါတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးဝင္းေက်ာ္ႏွင့္အတူ ယခုလ ၂၁ ရက္က ကံမၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ေလေဘးသင့္ ေက်းရြာမ်ားသို႕ သြားေရာက္၍ ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ေဆာက္လုပ္ႏိုင္ရန္ ေငြေၾကးပစၥည္းမ်ား ေထာက္ပံ့ ေပးအပ္ၿပီး ေက်ာင္းထုိင္ဆရာေတာ္မ်ားအား ဖူေျမာ္ၾကည္ညိဳျခင္း၊ ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံု အားေပးစကားေျပာၾကားျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ 

ဦးပိုက္ေထြးသည္ ယခုလ ၂ဝ ရက္ႏွင့္ ၂၁ ရက္တို႔တြင္ မင္းလွ၊ သရက္၊ ကံမ၊ မင္းတုန္းၿမိဳ႕နယ္မ်ားသို႕ သြားေရာက္၍ ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ရပ္ကြက္/ေက်းရြာအုပ္စု ပါတီ ေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆံုၿပီး ပါတီတြင္း စည္းလံုးညီညြတ္မႈခိုင္မာေရး၊ ပါတီျပင္ပစည္း႐ံုးေရးဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေရး၊ ျပည္သူ လက္ခံယံုၾကည္ အားကိုးေသာ ျပည္သူ႔ပါတီျဖစ္ေရး၊ ပါတီအေပၚ အျမဲတမ္းသစၥာေစာင့္သိၿပီး ပါတီ အက်ဳိး အစဥ္ဦးထိပ္ပန္ဆင္ေသာ ပါတီဝင္မ်ားျဖစ္ေရး၊ ျပည္သူႏွင့္လက္တြဲ၍ ျပည္သူ႔အက်ဳိး အစဥ္ သယ္ပိုးေဆာင္ရြက္ၾကေရးကိစၥမ်ား ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ 

၄င္းအျပင္ ပါတီအဆင့္ဆင့္ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေရြးခ်ယ္ ဖြဲ႔စည္းရာတြင္ လူေကာင္းလူေတာ္မ်ား ေရြးခ်ယ္ပါဝင္ႏိုင္လာေရး၊ မူဝါဒလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို သိရွိနားလည္ ေအာင္ေလ့လာၿပီး ေအာင္ျမင္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ၾကေရး၊ အဆင့္ဆင့္ ဖြဲ႔စည္းေပးထားသည့္အဖြဲ႔မ်ားက တာဝန္သိမႈ တာဝန္ခံမႈျဖင့္ အခ်င္းခ်င္း ညႇိႏိႈင္းတိုင္ပင္ကာ ဗဟိုကခ်မွတ္ေပးထားသည့္ စီမံခ်က္၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ စနစ္တက်စီမံေဆာင္ရြက္သြားၾကရန္ အက်ယ္တဝင့္ ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။


Leave a Reply