ေပါင္းတည္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီအမာခံေကဒါမ်ားဖြဲ႕စည္း

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး(ေနာက္) ျပည္ခ႐ိုင္ ေပါင္းတည္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ ဧၿပီ ၂၃ ရက္မွ စတင္၍ ရပ္/ေက်းအုပ္စု ၅၅ စု တြင္းအမာခံေကဒါမ်ားကိုဖြဲ႕စည္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ ယခုအခါ ၃၉ အုပ္စုအထိ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ၏ အမာခံေကဒါမ်ား ဖြဲ႕စည္းေဆာင္ ရြက္ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုသို႔ကြင္းဆင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္းအား ခ႐ိုင္ေကာ္မတီဝင္ ဦးေသာင္းထြန္းက ႀကီးၾကပ္၍ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္ မတီဝင္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေအာင္ႏိုင္ဦး၊ ေဒၚဝင္းဝင္းေမာ္၊ ဦးမ်ဳိးမင္းဦး၊ ဦးသိန္းေအာင္၊ ဦးဆန္းဝင္း၊ ဦးတင္ဦး၊ ေဒၚထားထားႏုတို႔ ပါဝင္ေသာအဖြဲ႕(၁)ႏွင့္ ဦးေအးေက်ာ္၊ ဦးမ်ဳိးမင္းေဇာ္၊ ဦးဟန္ဝင္းေရႊ၊ ဦးစိုးမင္းထြန္း၊ ဦးသန္းဝင္း၊ ဦးသန္းေအာင္၊ ဦးထင္ေပၚ တို႔ပါဝင္သည့္အဖြဲ႕(၂)တုိ႔က ကြင္းဆင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။


Leave a Reply