ရခိုင္ျပည္နယ္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရး မူ၀ါဒ ငါးခ်က္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္မည္ဟု ျပည္နယ္အစိုးရဆို

13081804_1136480829709399_320826700_n

ေဒသတည္ၿငိမ္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ မူ၀ါဒ ငါးရပ္ခ်မွတ္ထားၿပီး လုပ္ငန္းေကာ္မတီ ၁၃ ခုျဖင့္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕မွ သတင္းရရွိ သည္။ စစ္မွန္သည့္ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုစနစ္ကို အျပည့္အ၀ေဖာ္ ေဆာင္မည္ျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံႏွင့္ ေဒသအတြင္း လြတ္လပ္၊ လံုၿခံဳ၊ ေအးခ်မ္း ေရး အျမန္ဆံုးေဆာင္ရြက္မည္ ဟု ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕က ဆိုသည္။ သန္႔ရွင္းသည့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ စနစ္ႏွင့္ ေကာင္းမြန္သည့္ အစိုးရတစ္ရပ္ကို ေဖာ္ေဆာင္၍ ေဒသတြင္းလူေနမႈဘ၀နိမ့္က်ေနျခင္းမွ အျမန္ဆံုး လြတ္ေျမာက္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္မည္ဟု ခ်မွတ္ထားသည့္ မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕က မီဒီယာမ်ားအား ရွင္းလင္းထားသည္။ ထို႔အျပင္ ဒီမိုကေရစီစံခ်ိန္ စံၫြန္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီသည့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတစ္ရပ္ကို ေဖာ္ေဆာင္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕က ဆိုသည္။ မူ၀ါဒမ်ားကို အေကာင္အ ထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္ အစိုးရ အဖြဲ႕၀န္ႀကီးမ်ားက ဥကၠ႒အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ၿပီး ျပင္ပမွ တတ္သိ ပညာရွင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖမ်ားပါ၀င္ ေသာ လုပ္ငန္းေကာ္မတီ ၁၃ ခုကို ဖြဲ႕စည္းထားေၾကာင္း ရခိုင္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕က သတင္း ထုတ္ျပန္ထားသည္။


Leave a Reply