တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေျမာက္ပိုင္းလက္နက္ကိုင္ခုနစ္ဖြဲ႕ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြး NCA လက္မွတ္ထုိးႏို္င္ေရး ေဆြးေႏြးမႈပါ၀င္ေၾကာင္း တပ္မေတာ္ထုတ္ျပန္

တပ္မေတာ္ကာ ကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္ႏွင့္ ဒုတိယ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးစုိး၀င္းသည္  ေျမာက္ပုိင္းလက္နက္ကုိင္ ခုနစ္ဖြဲ႕ကုိ ႏွစ္စုခြဲ၍ သီးျခားစီ လက္ခံေတြ႕ဆုံ သည္။

‘၀’အဖြဲ႕ (UWSA)၊ ကခ်င္ အဖြဲ႕ (KIA)၊ မုိင္းလားအဖြဲ႕(NDAA)၊ ရွမ္းအဖြဲ႕ (SSPP)၊ တအာင္းအ ဖြဲ႕ (TNLA)၊ ကုိးကန္႔အဖြဲ႕(MNDAA)ႏွင့္ ရခုိင္အဖြဲ႕ (AA)ေျမာက္ ပုိင္းလက္နက္ကုိင္ ခုနစ္ဖြဲ႕သည္ ျပည္ေထာင္စုႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြး ညိႇႏႈိင္းေရးေကာ္မတီ (FPNCC)ဟူ၍ စုဖြဲ႕ထားရာ ယင္းစုဖြဲ႕မႈကုိ အစုိးရႏွင့္တပ္မေတာ္က အသိအ မွတ္မျပဳေသးေပ။

သုိ႔ရာတြင္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏ ၾကား၀င္ညိႇႏႈိင္းမႈျဖင့္ ဇူလုိင္ ၁၁ ရက္ကေနျပည္ေတာ္၌ စတင္ က်င္းပသည့္ ၂၁ ရာစုပင္လုံသုိ႔ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္သည္ ျပည္ ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ ၂၁ ရာစုပင္လုံတတိယအစည္းအ ေ၀းသုိ႔ တက္ေရာက္လာသည့္ UWSA, KIA,NDAA ႏွင့္ SSPP (SSA ၀မ္ဟုိင္း)တို႔မွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအား ဇူလုိင္ ၁၁ ရက္ မြန္းလဲြတြင္ လက္ခံေတြ႕ဆုံခဲ့ေၾကာင္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံးက သတင္းထုတ္ ျပန္သည္။

ထုိသုိ႔ေတြ႕ဆုံရာတြင္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ျပည္သူမ်ားကေရြးခ်ယ္သည့္ ပါတီစုံဒီမုိကေရစီစနစ္ ကုိ ေလွ်ာက္လွမ္းေနၿပီး မည္သူမဆုိဒီမုိကေရ စီက်င့္စဥ္မ်ားႏွင့္အညီ လုပ္ ေဆာင္ရန္လုိအပ္ေၾကာင္း၊ ထုိသုိ႔ ေဆာင္ရြက္ေနခ်ိန္တြင္ အားလုံးကလည္း စိတ္တူကုိယ္တူျဖင့္ လုိက္ပါလုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ဒီမုိကေရစီ ႏွင့္ဖက္ဒ ရယ္စနစ္တို႔ကို အေျခခံေသာ ျပည္ေထာင္စုကုိ တည္ေဆာက္ရာတြင္ ေအးအတူပူအမွ်အတူတကြ လက္တြဲေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ပါရွိသည္။ ထုိ႔အျပင္ တစ္ႏုိင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တိုက္ ခိုက္မႈရပ္စဲေရးဆုိင္ရာသေဘာတူ စာခ်ဳပ္(NCA)လက္မွတ္ေရးထုိး ႏုိင္ေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား၊ ေတြ႕ ဆုံေဆြးေႏြးညိႇႏႈိင္းမႈမွသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား တုိးတက္လာေစေရး ဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားအား ရင္းႏွီးစြာ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္ဟုလည္း ေဖာ္ျပသည္။

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္သည္ NCA မထုိးရေသးသည့္အဖြဲ႕မ်ား ပါ၀င္လက္မွတ္ထုိးရန္ ၂၁ ရာစုပင္လုံ တတိယအစည္းအေ၀းဖြင့္ပြဲတြင္ အဓိကထားေျပာၾကားခဲ့သည္။ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၏ ေျပာၾကားမႈ ႏွင့္ပတ္သက္၍ KIO/KIA ကုိယ္စားလွယ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ဂြန္ေမာ္က ‘‘အျမန္ထုိးပါလုိ႔ ေျပာတဲ့အခါမွာ ဘယ္လုိ ထုိးၾကမလဲ ဆုိတဲ့အပုိင္းညိႇႏႈိင္းဖုိ႔လုိပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ဘက္ကလည္း စဥ္းစားမွာပါ’’ ဟု ေျပာၾကားသည္။ UWSA, KIA,NDAA ႏွင့္ SSPP သည္အစုိးရႏွင့္ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ား ခ်ဳပ္ဆုိထားသည္။

အဆုိပါေတြ႕ဆုံမႈအၿပီးတြင္ ဒုတိယတပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္သည္ ေျမာက္ပိုင္းခုနစ္ ဖြဲ႕တြင္ ပါ၀င္သည့္ TNLA,MNDAA ႏွင့္ AA တို႔မွကုိယ္စားလွယ္မ်ားကုိ လက္ခံေတြ႕ဆုံသည္။ အဆုိပါေတြ႕ဆုံမႈတြင္ NCA ဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား၊ ယုံၾကည္မႈတည္ေဆာက္ေရး ဆုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ား၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈဆိုင္ ရာကိစၥရပ္ မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြး ခဲ့ေၾကာင္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံးက သတင္းထုတ္ျပန္ သည္။

TNLA, MNDAA ႏွင့္ AA အဖြဲ႕မ်ား NCA တြင္ပါ၀င္လက္မွတ္ ထုိးခြင့္ကုိ တပ္မေတာ္ကျငင္းပယ္ ထားသည္။ ယခုေတြ႕ဆုံမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္လည္း NCA ဆုိင္ရာေဆြးေႏြး မႈသာပါရွိၿပီး NCA ထုိးႏုိင္ ေရး ေဆြးေႏြးျခင္းရွိ၊ မရွိေဖာ္ျပမထားေပ။ တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေျမာက္ပိုင္းအဖြဲ႕မ်ား၏ ေဆြးေႏြးမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေျမာက္ပိုင္းအဖြဲ႕ တာ၀န္ရွိသူအခ်ိဳ႕အား ေမးျမန္းရာလတ္တေလာ ေျဖၾကားႏုိင္ျခင္းမရွိေသးဟု ေျဖ ၾကားသည္ ။