ႏိုင္ျခင္း ရႈံးျခင္းသည္ အခ်ိန္ကာလ တစ္ခုသာျဖစ္။ ႏိုင္ငံေရးလုပ္မည္ဆိုပါက ပရဟိတ စိတ္ဓါတ္ကို အေျခခံၿပီးေဆာင္ရြက္သြားၾကရန္ ပါတီဝင္မ်ားအားမွာၾကာ

 

ယေန႕ ၉ ၉ ၂၀၁၆ ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ ျပည္ေထာင္စုႀက့ံခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ဥကၠဌ ဦးသန္းေဌးႏွင့္ ပါတီလုပ္ငန္းစီစစ္ေရးေကာ္မတီ ဥကၠဌ ဦးစိုးႏိုင္၊ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ဦးျမင့္စိုး၊ ဗဟိုအတြင္းေရးမွဴး ဦးသန္းထြန္း၊ စစ္ကိုင္းတိုင္း ပါတီဥကၠဌ ေဒါက္တာျမင့္သိန္း တို႔သည္ စစ္ကိုင္းတိုင္းအတြင္းမွ ခရိုင္ ၃ ခရိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ ၁၁ ၿမိဳ႕နယ္မွ ပါတီဝင္အင္အား ၄၅၀ ဦးအား နံနက္ ၀၉၃၀ ခ်ိန္မွ ၁၁၃၀ခ်ိန္ထိ အျပန္အလွန္ ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို ရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာ ေဆြးေႏြးခဲ႔ပါသည္။

ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ျမိဳ႕နယ္ ၁၁ ျမိဳ႕နယ္မွ ၿမိဳ႕ နယ္အလိုက္ ပါတီ အေျခအေန ပါတီဝင္ အင္အား ရွိမႈ ပါတီစည္းရံုးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ထားရွိမႈတိုကို ေဆြးေႏြးသြားၾကျပီး
တိုင္း ပါတီဥကၠဌ ေဒါက္တာျမင့္သိန္းမွ ျဖည့္စြက္ေဆြးေႏြးသြားပါသည္။

ပါတီဥကၠဌ ဦးသန္းေဌးမွ ပါတီဝင္မ်ားအား မွာၾကားရာတြင္ ပုဂံတြင္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီ ဝင္ ၅၀၀ ေက်ာ္သည္ သန္႕ရွင္းေရးလုပ္အားေပး ေဆာင္ရြက္ေနမႈကို သြားေရာက္အားေပးျပီး ကိုယ္တိုင္က်လည္း ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ခဲ႔ေၾကာင္း ပရဟိတ စိတ္ဓါတ္သည္ လြန္စြာ အေရးႀကီးပါေၾကာင္း ႏိုင္ငံေရး အတြက္အေျခခံ အုတ္ျမစ္သည္
ပရဟိတ စိတ္ျဖစ္ပါေၾကာင္း မိမိတို့ပါတီဝင္မ်ားအေနျဖင့္ တိုင္းျပည္အက်ိဳးကို သယ္ပုိး ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အင္ႏွင့္ အားႏွင့္ ေဆာင္ရြက္သြားဖို့လိုပါေၾကာင္း စုေပါင္း ညီညြတ္မႈျဖင့္ ပါတီ ေအာင္ျမင္မႈ႐ွိေရး ေဆာင္ရြက္သြားၾကရန္ ႏွင့္ ပရဟိတ စိတ္ဓါတ္ျဖင့္
ျပည္သူ႕အက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္သြားရာတြင္ စိတ္ရင္း ေစတနာ ေကာင္းမ်ားကို အရင္းခံၿပီး ေဆာင္ရြက္သြားၾကဖို႔ အက်ယ္တစ္ဝံ႔ ေဆြးေႏြးေျပာၾကားခဲ႔ပါသည္။


Leave a Reply