ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ဦးစိုးသိန္းႏွင့္ ဦးခင္ရီ ၿမိဳ႔နယ္အဆင့္ပါတီ မ်က္ႏွာစံုညီ အစည္းအေ၀းမ်ားသို႔ တက္ေရာက္ အားေပး

ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ၊ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္မ်ား ျဖစ္ၾကေသာ ဦးစိုးသိန္းႏွင့္ ဦးခင္ရီ တို႔သည္ ကယားျပည္နယ္ရွိ မယ္စဲ့ ၿမိဳ႕နယ္၊ ဖားေဆာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ေဘာလခဲၿမိဳ႕နယ္၊ ဒီးေမာ့ဆိုၿမိဳ႔နယ္၊ ရွာေတာ ၿမိဳ႕နယ္တို႔၏ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ပါတီ မ်က္ႏွာစံုညီအစည္းအေ၀းမ်ားသို႔ တက္ေရာက္၍ အမွာစကား ေျပာၾကား အားေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ဦးစြာ ဇြန္လ(၂၃)ရက္၊ နံနက္ပိုင္း မယ္စဲ့ၿမိဳ႕နယ္ပါတီရံုးခန္းမတြင္ က်င္းပ ေသာ မ်က္ႏွာစံုညီ အစည္းအေ၀း၌ ကယားျပည္နယ္ပါတီ ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ ေရြးခ်ယ္ဖြဲ႔စည္းေရးေကာ္မတီ နာယက၊ ဗဟိုအလုပ္ အမႈေဆာင္ ဦးစိုးသိန္း က အမွာစကား ေျပာၾကားၿပီးေနာက္ တက္ေရာက္သူ(၆၅)ဦးတို႔က ဒီမိုကေရစီက်က် လွ်ိဳ႕၀ွက္ဆႏၵမဲျဖင့္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒အျဖစ္ ဦးႏွင္းေ၀၊ အတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ ဦးေလာရင့္၊ ဘ႑ာေရးမွဴး အျဖစ္ ေဒၚေအးေအးထြန္း တို႔ အားလည္းေကာင္း၊

ယင္းေန႔ ညေနပိုင္းတြင္ ဖားေဆာင္းၿမိဳ႔နယ္ ပါတီရံုး၌ ၿမိဳ႔နယ္ပါတီ မ်က္ႏွာ စံုညီ အစည္းအေ၀းက်င္းပရာ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ဦးခင္ရီမွ အမွာစကား ေျပာၾကားၿပီးေနာက္ ပါတီ၀င္ (၅၀)ဦးတို႔က ဆႏၵမဲျဖင့္၊ ဥကၠ႒အျဖစ္ ဦးခင္ေမာင္ညိဳ၊ အတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ ေဒၚခင္ႏွင္းယဥ္၊ ဘ႑ာေရးမွဴးအျဖစ္ ဦးစံေရႊတို႔အားလည္းေကာင္း၊

ဇြန္လ(၂၄)ရက္ နံနက္ ပိုင္းတြင္ ေဘာလခဲခရိုင္ ရံုးခန္းမ၌ ေဘာလခဲၿမိဳ႕နယ္ မ်က္ႏွာစံုညီက်င္းပရာ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ဦးစိုးသိန္းက အမွာစကား ေျပာၾကားၿပီးေနာက္ ပါတီ၀င္(၅၄)ဦးတို႔က ဆႏၵမဲျဖင့္ ဥကၠ႒အျဖစ္ ဦးဟန္ထူး၊ အတြင္းေရးမွဴး အျဖစ္ ဦးေအးေမာင္၊ ဘ႑ာေရးမွဴးအျဖစ္ ေဒၚညြန္႔ညြန္႔သင္း တို႔အားလည္းေကာင္း၊

ယင္းေန႔ ညေနပိုင္းတြင္ ဒီးေမာ့ဆိုၿမိဳ႔နယ္ ပါတီရံုးခန္းမ၌ က်င္းပေသာ မ်က္ႏွာစံုညီ အခမ္းအနားတြင္ ဗဟို အလုပ္အမႈေဆာင္ ဦးခင္ရီမွ အမွာစကား ေျပာၾကားကာ ပါတီ၀င္(၆၀)ဦးတုိ႔က ဥကၠ႒အျဖစ္ ေဒၚေမရီယန္၊ အတြင္းေရးမွဴး အျဖစ္ ဦး၀ီလ်ံေဇာ္ထိုက္၊ ဘ႑ာေရးမွဴးအျဖစ္ ဦးေဘာစကို တို႔အားလည္းေကာင္း၊

ဇြန္လ(၂၅)ရက္ နံနက္ပိုင္းက ရွားေတာၿမိဳ႕နယ္ပါတီရံုး၌ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ မ်က္ႏွာစံုညီ အခမ္းအနားတြင္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ဦးစိုးသိန္းမွ အမွာ စကားေျပာၾကားၿပီးေနာက္ ပါတီ၀င္(၃၅)ဦးတို႔က ဥကၠ႒အျဖစ္ ဦးေပါလူ၊ အတြင္းေရးမွဴး အျဖစ္ ဦးစိုင္းညီညီ၊ ဘ႑ာေရးမွဴးအျဖစ္ ေဒၚေနာ္ဟူးဗိုဦး တို႔အားလည္းေကာင္း အသီသီး ေရြးခ်ယ္ၿပီးစီးသည္ႏွင့္ ျပည္နယ္ပါတီ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေရြးခ်ယ္ဖြဲ႔စည္းေရး ႀကီးၾကပ္မႈ ေကာ္မတီအဖြဲ႔မွ အတည္ျပဳ ေပးခဲ့ပါသည္။

ယင္းသို႔ေဆာင္ရြက္ရာ ၿမိဳ႕နယ္တိုင္းတြင္ ျပည္နယ္ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေရြးခ်ယ္ ဖြဲ႔စည္းေရး ႀကီးၾကပ္မႈ ေကာ္မတီအဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ ဦးကိုးရယ္မွ အဖြဲ႔၏ လုပ္ငန္းစဥ္အား ရွင္းလင္းျခင္း၊ ခရိုင္ပါတီ အစည္းအေ၀း တက္ေရာက္ၾက မည့္ ကိုယ္စားလွယ္အမည္စာရင္းကို ေၾကညာျခင္း၊ အတည္ျပဳျခင္း စသည္ တို႔ကို ေဆာင္ရြက္၍ အခမ္းအနားတိုင္းကုုိ ေၾကြးေၾကာ္(၄)ရပ္ျဖင့္ ေၾကြးေၾကာ္ ရုပ္သိမ္းခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ကယားေလး( လြိဳင္ေကာ္ )


Leave a Reply