ပါတီဥကၠ႒ ဦးသိန္းစိန္ ရွမ္းျပည္နယ္(ေတာင္/ေျမာက္)ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဝင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံု

ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီဥကၠ႒ ဦးသိန္းစိန္သည္ ပါတီဗဟိုေကာ္မတီဝင္ မ်ားႏွင့္အတူ ယခုလ (၁၇) ရက္က ရွမ္းျပည္နယ္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ ျပည္နယ္႐ံုးခန္းမတြင္ ပါတီဝင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုလမ္းညႊန္အမွာစကား ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အမွာစကားေျပာၾကားရာတြင္ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရး၊ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္မႈမ်ား၊ ျပည္တြင္းစီးပြားေရး တစ္ဦးခ်င္းဝင္ေငြမွ လူတန္းစားအလႊာအသီးသီး၏ စီးပြားေရး တိုးတက္ေရးေဆာင္ရြက္မႈအေျခအေနမ်ား၊ ထင္သာျမင္သာရွိေသာ လမ္းပန္း ဆက္သြယ္ေရးကိစၥမ်ား၊ ဆက္သြယ္ေရးကိစၥရပ္မ်ားကို အက်ယ္တဝင့္ လမ္းညႊန္ မွာၾကားသည္။

အခမ္းအနားသို႔ ရွမ္းျပည္နယ္ (ေတာင္/ေျမာက္)မွ ျပည္နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ခ႐ိုင္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ၿမိဳ႔နယ္ ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား စုစုေပါင္း အင္အား (၁၄၈) ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

Union daily


Leave a Reply