သဲကုန္းၿမိဳ႔နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ အမာခံေကဒါမ်ားဖြဲ႔စည္း

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး(ေနာက္) ျပည္ခ႐ိုင္ သဲကုန္းၿမိဳ႔နယ္အတြင္း ဧၿပီ ၂ဝ ရက္မွစတင္၍ အမာခံ (ေကဒါ) မ်ားအား ရပ္/ေက်းအုပ္စု ၆ဝ အုပ္စုတြင္း ဖြဲ႔စည္းရာ ယခုလ ၁၂ ရက္အထိ ၅ဝ အုပ္စုသုိ႔ အမာခံ(ေကဒါ)မ်ား ဖြဲ႔စည္းၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔သို႔ဖြဲ႔စည္းရာသို႔ ခ႐ိုင္ေကာ္မတီဝင္ဦးသန္းေဇာ္၏ ႀကီးၾကပ္မႈျဖင့္ ၿမိဳ႔နယ္ပါတီအတြင္းေရးမွဴး ေဒၚဥမၼာမို႔မို႔ေဇာ္ ဦးစီးေသာ ၿမိဳ႔နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္ ေျခာက္ဦးပါအဖြဲ႔ (၁)အဖြဲ႔ႏွင့္ ၿမိဳ႔နယ္ပါတီ တြဲဖက္ အတြင္းေရးမွဴး ဦးရဲလင္းေအာင္ ဦးစီးေသာ ၿမိဳ႔နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္ေျခာက္ဦးပါအဖြဲ႔ (၂) အဖြဲ႔တို႔မွ ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

စိုးတင္ျမင့္(ေရႊႀကိဳ႕ေျမ)

The Union Daily


Leave a Reply