ငါးႏွစ္အတြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိပါေစ

Peace

 

ကြၽႏု္ပ္တို႔ျမန္မာျပည္၏ ႏွစ္ ၅ဝ၊ ၆ဝ လိပ္ခဲတည္းလည္း ႏိုင္ငံေရး ျပႆနာမ်ားကို ယခုႏိုင္ငံေတာ္ အႀကီးအကဲမ်ား၊ တပ္မေတာ္ အႀကီးအကဲမ်ား၏ စိတ္ေကာင္း ေစတနာႏွင့္ ႐ိုးေျဖာင့္တည္ၾကည္ေသာ သမာဓိတရားမွ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး တကယ္တမ္း ငါးႏွစ္အတြင္းမွာသာရပါက ယင္းသည္ သမုိင္းသစ္၊ ေမာ္ကြန္းသစ္ ယေန႔ႏိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္မ်ား (တပ္မေတာ္ အႀကီးအကဲမ်ားအပါအဝင္) ၏ အနာဂတ္လမ္းေၾကာင္းသစ္ခ်မွတ္သူ ဗိသုကာေကာင္းမ်ားပီသေၾကာင္း ျပယုဂ္ေကာင္း အမွန္ျဖစ္လာေပမည္။

အမ်ားေျပာဆိုေထာက္ျပေနၾကေသာ တပ္ဘက္အရပ္ဘက္ ဆက္ဆံေရးတြင္ အျပန္အလွန္အခ်ဳိးညီ ယုံၾကည္မႈမ်ား တည္ေဆာက္ႏိုင္ခဲ့ၾကၿပီဟုလည္း အဓိပၸာယ္ ထြက္ပါသည္။ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ယုံၾကည္မႈ ေပ်ာက္ဆံုးေနေသာ ယေန႔ထိ ယမ္းေငြ႔ေဝေနဆဲ အရပ္ေဒသမ်ားမွ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ နားလည္မႈ၊ ယုံၾကည္မႈ၊ အျပန္အလွန္ အက်ဳိးညီ သံသယမ်ား ပေပ်ာက္ေစမည္ဟူေသာ ဦးတည္ခ်က္ေစတနာေကာင္းမ်ားျဖင့္ လမ္းသစ္စတင္ေဖာက္ၾကရ ပါမည္။

ႏွစ္ဖက္ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးၾကည့္သည့္အခါ ေဆြးေႏြးသူမ်ား၏ ကုိယ္ရည္ ကိုယ္ေသြး၊ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ အရည္အခ်င္းမ်ားက မ်ားစြာ စကားေျပာေပသည္။

ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရစတင္ခဲ့ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းေၾကာင္းေပၚတြင္ ယေန႔အစိုးရကလည္း သည္းခံစိတ္ရွည္ ေစတနာ ေကာင္းျပသၿပီး ဆက္လက္ေလွ်ာက္လွမ္းမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္မိသည္။ ကုိယ္က်ဳိးမ်ားကို ေရွ႕တန္းမတင္ဘဲ တုိင္းျပည္ ႏိုင္ငံေတာ္၊ လူထုျပည္သူ႔ အက်ဳိးသာ ၾကည့္ၾကဖို႔ျဖစ္ပါသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္သည့္ ေခါင္းေဆာင္အားလုံး ႐ိုးသားေျဖာင့္မတ္မႈသည္ အထူးအခရာ က်လွသည္။ ကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ အတိတ္မွ အစြဲေဟာင္း၊ အျမင္ေဟာင္းမ်ားျဖင့္ မတူညီမႈကို ရန္ျဖစ္ေသာ ပုံစံျဖင့္ မရွင္းဘဲ ဘုံတူညီခ်က္ကို သိမ္ေမြ႔စြာရွာေဖြၾကရပါမည္။ ရက္ဒီကယ္ေခၚ အၾကမ္းပတမ္း အစြန္းလမ္းသို႔ ေနာက္ျပန္ဆုတ္ခ်င္စိတ္လည္း ပယ္ေဖ်ာက္ ထားရပါမည္ျဖစ္ပါသည္။

 

၂၀၁၆ ေမလ (၁၆) ရက္ေန႔ထုတ္ ျပည္ေထာင္စုေန႔စဥ္ အယ္ဒီတာ့ အာေဘာ္မွ ေကာက္ႏႈတ္ေဖာ္ျပပါသည္။


 


Leave a Reply