သံတြဲၿမိဳ႔နယ္ပါတီေကာ္မတီအစည္းအေ၀း က်င္းပ

သံတြဲၿမိဳ႔နယ္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ၿမိဳ႔နယ္ပါတီေကာ္မတီ အစည္းအေဝးကုိ ယေန႔ ဧၿပီလ (၂၇) ရက္ နနံက္(၉)နာရီက ၿမိဳ႔နယ္ပါတီရံုး၌ က်င္ပးျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ျပည္နယ္ပါတီ ေကာ္မတီ၀င္ ဦးတင္ေမာင္သန္း၊ ၿမိဳ႔နယ္ပါတီဥကၠ႒ ဦးစန္းနိင္၊ ၿမိဳ႔နယ္ပါတီအတြင္းေရးမွဴး၊ ဦးၾကည္ေရႊနွင့္ ပါတီေကာ္မတီမ်ား တက္ေရာက္တက္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး ရပ္/ေက်းပါတီေကဒါမ်ား ေရြးခ်ယ္ေရးေကာ္မတီ ဖြဲ႔စည္းျခင္း၊ ရပ္/ေက်းေကဒါမ်ား ေရြးခ်ယ္ျခင္း၊ ၿမိဳ႔နယ္ပါတီညီလာခံ ကုိယ္စားလွယ္ ေရြးခ်ယ္ျခင္းတုိ႔ကုိ ညိႇနိင္းေဆြးေႏြခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

 


Leave a Reply