ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီေကာ္မတီ အဆင္႕ဆင့္ကိုၿပီးစီးေအာင္ ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းမည္

ယမန္ႏွစ္ကက်င္းပခဲ့သည့္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ရခုိင္ ျပည္နယ္ရွိ မဲဆႏၵနယ္အနည္းစုတြင္သာအႏုိင္ရရွိခဲ့သည့္ ျပည္ ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီသည္ ေကာ္မတီမ်ားကိုအဆင့္ ဆင့္ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းလ်က္ရွိၿပီး ၾသဂုတ္လတြင္ ၿပီးစီးမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း သိရသည္။

အသစ္ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းမည့္ ေကာ္မတီမ်ားအတြက္ ေကာ္မတီ ဝင္မ်ားကိုေရြးခ်ယ္ရာတြင္ သင့္ေလ်ာ္မည့္ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားကို အဆို ျပဳၿပီး ေကာ္မတီဝင္ေရြးခ်ယ္ေရးအဖြဲ႔က မဲစနစ္ျဖင့္ေရြးခ်ယ္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီ စာရင္းမ်ားအရ ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ၏ ပါတီဝင္ဦးေရမွာ တစ္သိန္းခုနစ္ေသာင္းေက်ာ္ရွိၿပီး ပါတီဝင္မ်ားကို လည္း ျပန္လည္စိစစ္မႈမ်ားျပဳလုပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။
၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပဲြအၿပီးတြင္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီသည္ ရခုိင္ ျပည္နယ္အတြင္း မဲဆႏၵနယ္ ၂၈ ေနရာအထိအႏုိင္ရရွိခဲ့ၿပီး ရခုိင္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ကို ဦးေဆာင္ႏုိင္ခဲ့ေသာ္လည္း ၂ဝ၁၅ ေရြး ေကာက္ပြဲတြင္ မဲဆႏၵနယ္ငါးေနရာ၌သာ အႏုိင္ရရွိခဲ့သည္။
Rakhine News Agency


Leave a Reply