“ေလးႏိုင္ငံ ခရီးစဥ္ေဒသတစ္ခု” ထုတ္ေဖာ္ေရး ညီလာခံကို ဇူလိုင္လတြင္ က်င္းပမည္

ကေမၻာဒီးယား၊ လာအို၊ ဗီယက္နမ္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံမ်ားအၾကား “ေလးႏိုင္ငံခရီးစဥ္ေဒသတစ္ခု” ( Four Nations-One Destination ) ထုတ္ေဖာ္ေရးညီလာခံကို ဇူလိုင္လ (၃ဝ) ရက္မွ ၾသဂုတ္လ (၁) ရက္အထိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ HAGL Hotel ၌ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ အိမ္ရွင္အျဖစ္ က်င္းပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရး ဝန္ႀကီးဌာနထံမွ သိရသည္။

“အဓိကကေတာ့ ေလးႏိုင္ငံၾကားခရီးစဥ္တစ္ခု ေဖာ္ထုတ္တဲ့အခါမွာ က႑အသီးသီးက ေဆြးေႏြးမႈေတြ ပါလိမ့္ မယ္။ ေလးႏိုင္ငံအၾကား ခရီးသည္ပိုမိုဝင္ေရာက္လာဖို႔ ေဆြးေႏြးမႈေတြလုပ္မွာပါ” ဟု ျပည္တြင္းျပည္ပ ဆက္ဆံေရးႏွင့္ သတင္းျပန္ၾကားေရးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးျမင့္ေထြးက ဆိုသည္။

အဆိုပါကြန္ဖရင့္ကို CLMV အဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္သည့္ ႏိုင္ငံမ်ားအၾကား ခရီးသြားလုပ္ငန္း ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈ ျမႇင့္တင္ရန္ႏွင့္ CLMV ေလးႏိုင္ငံကို ခရီးစဥ္ေဒသတစ္ခုအျဖစ္ ေစ်းကြက္ျမႇင့္တင္ျခင္း၊ ႐ိုးရာအစားအစာမ်ားႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအႏုပညာမ်ားကို အဓိကဖလွယ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ ရည္႐ြယ္၍ က်င္းပျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး ဝန္ႀကီးဌာနထံမွ သိရသည္။

ယင္းညီလာခံတြင္သို႔ CLMV အဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားမွ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီးမ်ားအျပင္ ဘဏ္လုပ္ငန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၊ ေဆာက္လုပ္ေရး၊ စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ဆက္သြယ္မႈ နည္းပညာႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း က႑တြင္ အဓိက လုပ္ကိုင္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိေသာ ေလးႏိုင္ငံအၾကားရွိ ခရီးသြားေအဂ်င္စီမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ပူးေပါင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ား ပါဝင္မည္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ခရီးသြားက႑ တိုးတက္ေရးအတြက္ လူသားအရင္းအျမစ္က႑မွာ အဓိကလိုအပ္ခ်က္ျဖစ္ေန ေၾကာင္း၊ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြား လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအၾကား ေျပာဆိုမႈမ်ားရွိေနၿပီး ခရီးသည္ လည္ပတ္မႈခရီးစဥ္ အသစ္မ်ားႏွင့္ လာေရာက္လည္ပတ္သည့္ ေနရာေဒသမ်ားကို အဆင့္ျမႇင့္တင္မႈျပဳလုပ္ရန္ လိုေသးေၾကာင္း ဝါရင့္ ဧည့္လမ္းညႊန္မ်ားက အႀကံျပဳေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ႏိုင္ငံျခားခရီးသည္ လည္ပတ္သည့္ရက္မွာ ပ်မ္းမွ် ၁၁ ရက္ရွိၿပီး ဧည့္သည္တစ္ဦးလွ်င္ ေန႔စဥ္ပ်မ္းမွ် အသုံးစရိတ္ ေဒၚလာ ၁၇ဝ ရွိေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ယခုႏွစ္အတြင္း ဝင္ေရာက္သည့္ ခရီးသည္ ၄ ဒသမ ၆၈ သန္းေက်ာ္ ရွိၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာနထံမွ သိရသည္။

The Voice Weekly


Leave a Reply