ပါတီအမာခံေကဒါ စည္း႐ုံးေရးမွဴးမ်ား ေညာင္ဦးတြင္ ေရြးခ်ယ္ဖြဲ႔စည္း

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ေညာင္ဦးခ႐ိုင္ ေညာင္ဦးၿမိဳ႕နယ္တြင္ ယခုလ ၂ဝ ရက္မွစတင္ၿပီး ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ အမာခံေကဒါ စည္း႐ုံးေရးမွဴးမ်ားအား ရပ္ေက်းအုပ္စု ၉ဝ အတြင္း ေရြးခ်ယ္ ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့သည္။
ထိုသို႔ဖြဲ႔စည္းရာ၌ ခ႐ိုင္ပါတီအတြင္းေရးမွဴး ဦးညြန္႔ဝင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီအတြင္းေရးမွဴး ဦးေနာင္ေနာင္တို႔ ေခါင္းေဆာင္ကာ ေက်းရြာေပါင္း ၂၂ဝ သို႔ ယခုလအၿပီး ေဆာင္ရြက္ဖြဲ႔စည္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ကို ဇြန္လ တတိယပတ္တြင္ အၿပီးေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေက်ာ္ေဌး(ေညာင္ဦး)


Leave a Reply