ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရတာလုပ္ငန္းလိုင္စင္ ပဏာမစာရင္း၀င္ ျပည္ပမိတ္ဖက္ကုမၸဏီ Viettel က ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ကန္ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၅ ဘီလီယံ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမည္ဟုဆုိ

ျပည္တြင္း၌ စတုတၳေျမာက္ဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာလုပ္ငန္းလိုင္စင္အတြက္ ပဏာမ ေရြးခ်ယ္စာရင္းတြင္ ပါ၀င္ေသာ ျပည္ပမိတ္ဖက္ ကုမၸဏီအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံထားရသည့္ ဗီယက္နမ္ ဆက္သြယ္ေရး Viettel ကုမၸဏီက ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၅ ဘီလီယံ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံတကာ သတင္းဌာနတစ္ခုျဖစ္သည့္ www. capacitymedia. com တြင္ ဧၿပီ ၁၉ ရက္ေဖာ္ျပခ်က္အရ သိရသည္။

ျပည္တြင္း၌စတုတၳေျမာက္ ဆက္ သြယ္ေရးေအာ္ပေရတာလိုင္စင္ အား Viettel ကုမၸဏီအေနျဖင့္ ျပည္တြင္းအမ်ားပိုင္ ကုမၸဏီ ၁၁ ခုဖြဲ႔စည္းထားသည့္ အမ်ားပုိင္ ေကာ္ပုိေရးရွင္းႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု အစုိးရ ကုိယ္စားျပဳ အေမ Star Hight Public ကုမၸဏီတို႔ႏွင့္ ဖက္စပ္ေဆာင္ရြက္ ခြင့္ရရွိမည္ျဖစ္ၿပီး ေအာ္ပေရတာ လိုင္စင္ကို လာမည့္လအနည္းငယ္ အတြင္းရရွိဖြယ္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

Viettel အုပ္စု၏ ဒုတိယအ ေထြေထြၫႊန္ၾကားေရးမွဴး လီဒန္ဒြန္ က ” ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ တယ္လီကြန္း အေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ား တုိးခ်ဲ႕တည္ေဆာက္မႈဟာ မိုဘိုင္းနဲ႔ စမတ္ဖုန္း က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ အသုံးျပဳလာႏိုင္ေစၿပီး ၂၀၂၀ မွာ လူဦးေရရဲ႕ ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းထံေရာက္ ရွိလာႏုိင္ေစမယ့္ အစုိးရရဲ႕ ရည္မွန္းခ်က္ကိုလည္း ေအာင္ျမင္ ႏုိင္ရန္ အကူအညီေပးသြားမွာပါ ” ဟု ဆုိသည္။

Viettel ကုမၸဏီသည္ လုပ္ငန္းပထမငါးႏွစ္တြင္ ႏုိင္ငံအတြင္းလႊမ္းၿခဳံႏုိင္မည့္ ကြန္ရက္တစ္ခုကုိ တည္ေဆာက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး သံုးႏွစ္အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ လူဦးေရ၏ ၉၅ ရာခုိင္ႏႈန္းကုိ ၀န္ေဆာင္မႈေပးရန္ ရည္မွန္းထားေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါဆက္သြယ္ေရး စတုတၳ လိုင္စင္အတြက္ လိုင္စင္တန္ဖိုးအ ျဖစ္ အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း ၃၀၀ သတ္မွတ္ထားၿပီး Viettel ကုမၸဏီက ရွယ္ယာ ၄၉ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ ျမန္မာ ကုမၸဏီႏွစ္ခုက ရွယ္ယာ ၅၁ ရာခုိင္ ႏႈန္းျဖင့္ ဖက္စပ္ေဆာင္ရြက္သြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ဆက္သြယ္ေရးက႑ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ ျပည္ပဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာမ်ားျဖစ္သည့္ ေအာ္ရီဒူး၊ တယ္လီေနာ ႏွင့္ ျပည္တြင္းေအာ္ပေရတာျဖစ္သည့္ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ KDDI Symmit Global Myanmar တို႔အား ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒႏွင့္အညီ လိုင္စင္မ်ား ခ်ထားေပးခဲ့ၿပီး ဆက္သြယ္ေရး ၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။

Democracytoday


Leave a Reply