သတင္းေထာက္ ကုိစုိးမုိးထြန္း အသတ္ခံရသည့္ အေၾကာင္းရင္း အမႈမွန္ ေပၚေပါက္ေရးမွာ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆုိခြင့္ႏွင့္ သတင္းမီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္ဆုိင္ရာ ရပုိင္ခြင့္မ်ားအတြက္ လြန္စြာအေရးႀကီးေၾကာင္း Pen Myanmar သေဘာထားေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္

သတင္းသမားမ်ား၏ လုံျခံဳစြာ သတင္းရယူပုိင္ခြင့္အတြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္၊ တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္တုိ႔က အေလးအနက္ထား ေဆာင္ရြက္ရန္ Pen Myanmar က တုိက္တြန္းေၾကာင္း သေဘာထားေၾကညာခ်က္ (၇/၂၀၁၆)ကုိ ဒီဇင္ဘာ ၁၅ ရက္ ေန႔စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

အဆုိပါေၾကညာခ်က္တြင္ သတင္းေထာက္ ကုိစုိးမုိးထြန္း အသတ္ခံရသည့္အေၾကာင္းရင္း အမႈမွန္ေပၚေပါက္ ေရးမွာ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိခြင့္ႏွင့္ သတင္းမီဒီယာ လြတ္လပ္ခြင့္ဆုိင္ရာ ရပုိင္ခြင့္မ်ားအတြက္ လြန္စြာ အေရးႀကီးေၾကာင္း Pen Myanmar က ႐ႈျမင္သုံးသပ္ပါသည္ဟု ပါ၀င္ခဲ့သည္။

သတင္းေထာက္တစ္ဦး အသတ္ခံရသည္ဆုိရာတြင္ သာမန္ရန္ပြဲ ရန္ၿငိဳးတုိ႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ႏုိင္သကဲ့သုိ႔ ယင္းအား ႏႈတ္ပိတ္သည့္ သေဘာ၊ ယင္း၏ ထုတ္ေဖာ္တူးဆြ သတင္းေပးပုိ႔မႈမ်ားေၾကာင့္ ေနာက္ဆက္တြဲ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ ကိစၥရပ္မ်ား အဆုံးသတ္သြားေစလုိသည့္သေဘာ ရွိႏိုင္သကဲ့သုိ႔ အဆုိပါသတင္းေထာက္၏ လက္၀ယ္ရွိေနၿပီ ျဖစ္ေသာ လွ်ဳိ႕၀ွက္သတင္းမ်ားကုိ အမ်ားျပည္သူ မသိရွိေစရန္ ျပစ္မႈက်ဳးလြန္သူတုိ႔က ႏႈတ္ပိတ္သည့္ သေဘာ လည္းျဖစ္ႏုိင္ပါသည္ဟု ပါရွိခဲ့သည္။

သတင္းေထာက္ စုိးမုိးထြန္းသည္ လက္ပံေတာင္းေတာင္ေဒသ သတင္းႏွင့္ မုံရြာတစ္ခြင္ သစ္ခုိးထုတ္မႈဆုိင္ရာ သတင္းမ်ားကုိ တူးဆြထုတ္ေဖာ္ေရးသားေနေသာ သတင္းသမားတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ဤသို႔ တူးဆြထုတ္ေဖာ္ေရးသား ၾကသည့္ သတင္းသမားမ်ားႏွင့္အတူ အမွန္တရားကုိ ေဖာ္ထုတ္ေရးသားသူမ်ားမွာ အသက္အႏၲရာယ္ စုိးရိမ္ေနရ သည့္အခ်ိန္တြင္ သတင္းေထာက္ ကိုစုိးမုိးထြန္း အသတ္ခံခဲ့ရျခင္း ျဖစ္သည္ဟုလည္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပါရွိခဲ့ သည္။

ထုိ႔အျပင္ သတင္းမီဒီယာဥပေဒ အခန္း (၃) သတင္းမီဒီယာသမားမ်ား၏ ရပုိင္ခြင့္မ်ားတြင္ ႏိုင္ငံသားတုိင္း သိခြင့္ရွိေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ သေဘာထားအျမင္မ်ားကုိ က်င့္၀တ္စည္းကမ္းႏွင့္အညီ စံုစမ္းေဖာ္ ထုတ္ေရးသားခြင့္ႏွင့္ သတင္းထုတ္လႊင့္ခြင့္ ရွိသည္ဟုေဖာ္ျပထားၿပီး တူးဆြ ထုတ္ေဖာ္သတင္းေရးသားျခင္း ဆုိသည္မွာ အမ်ားျပည္သူအက်ဳိးစီးပြား ထိခုိက္နစ္နာေစႏိုင္သည့္ မည္သည့္ကိစၥကိုမဆုိ ကာယကံရွင္မ်ားက လွ်ဳိ႕၀ွတ္ထားသည့္တုိင္ အမ်ားျပည္သူ သိရွိသတိထားမိႏိုင္ေစရန္ ေျခေျချမစ္ျမစ္ ထဲထဲ၀င္၀င္ စံုစမ္းစုေဆာင္းၿပီး အမ်ားျပည္သူဆုိင္ရာ မူ၀ါဒအေပၚ ထိေရာက္ေစႏုိင္သည္ အထိထုတ္ေဖာ္ေရးသားကုိ ဆုိလိုျခင္းျဖစ္ပါသည္ဟု ထုတ္ျပန္ခ်က္၌ ဆက္လက္ပါရွိခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

# Eleven

 


Leave a Reply