ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီဌာနခ်ဳပ္ (ရန္ကုန္) တြင္က်င္းပခဲ့သည့္ အဆိုပါသတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ တက္ေရာက္လာသည့္ မီဒီယာမ်ား၏ ေမးျမန္းမႈမ်ားကို သက္ဆုိင္ရာပါတီတာဝန္ရွိသူမ်ား၏ ျပန္လည္ေျဖၾကားခ်က္မ်ားမွ ေကာက္ႏွဳတ္ေဖာ္ျပ

 

ဒီမုိကေရစီအႏွစ္သာရကုိ တည့္မတ္မွန္ကန္စြာ က်င့္သုံးၾက

ဒီမုိကေရစီတြင္ အမ်ားဆႏၵႏွင့္ ဆုံးျဖတ္သည့္ နည္းလမ္းရွိပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာ ျဖစ္လာႏုိင္ေသာ ေဘးထြက္ဆုိးက်ဳိးကုိလည္း ကာကြယ္ကုသ ရန္အတြက္ လြတ္လပ္စြာေျပာဆုိ၊ ေရးသားခြင့္သည္ အေရးတႀကီး၊ တေလးတစား ခြင့္ျပဳေပးရသည့္ကိစၥျဖစ္သည္။
တစ္နည္းအားျဖင့္ အမ်ားဆႏၵျဖင့္ဆုံးျဖတ္ရာတြင္ အမ်ားသိေစရန္အတြက္ လြတ္လပ္စြာေျပာဆုိေရးသားခြင့္မ်ား ေပးထားျခင္းကလည္း မရွိမျဖစ္လိုအပ္ပါသည္။
လြတ္လပ္စြာေျပာဆုိ၊ ေရးသားခြင့္မရွိလွ်င္ ဒီမုိကေရစီသည္ အာဏာရွင္စနစ္၊ ပေဒသရာဇ္ဆန္ေသာစနစ္ႏွင့္ အတူတူပင္ျဖစ္သြားေပမည္။ လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆုိ ေရးသားခြင့္သည္ အာဏာရွင္ပေဒသရာဇ္မဆန္ေရးအတြက္ ကာကြယ္ထားသည့္ ဒုိင္းတစ္ခုလည္းျဖစ္သည္။
ဒီမုိကေရစီမူအရ ႏုိင္ငံေရးပါတီတစ္ခုက လႊတ္ေတာ္၏အမ်ားစုေနရာကုိ မည္မွ်ပင္ ပုိင္ဆုိင္ထားသည္ျဖစ္ေစ အတုိက္အခံဘက္ သုိ႔မဟုတ္၊ လူနည္းစု၏ေျပာေရးဆုိခြင့္ကုိ ပိတ္ဆုိ႔တားဆီးျခင္း မလုပ္သင့္ဟု ဆုိရမည္။ ဒီမုိကေရစီစနစ္၏ အႏွစ္သာရႏွင့္ ဂုဏ္ယူစရာမွာ ႏုိင္ငံေရးပါတီတစ္ခုႏွင့္တစ္ခု ေဝဖန္ေျပာၾကားမႈမ်ား၊ ျငင္းခုံေဆြးေႏြးမႈမ်ားကုိ ရွင္သန္ေစျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ထုိသုိ႔မလုပ္ဘဲ ကန္႔သတ္တားဆီး ပိတ္ပင္မႈမ်ား လုပ္ေနလွ်င္ ဒီမုိကေရစီဖြံ႕ၿဖိဳးမႈႏွင့္ႏုိင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကုိ ထိခုိက္ပ်က္ျပားေစမည္ျဖစ္သည္။ ဒီမုိကေရစီႏွင့္ဆန္႔က်င္ဘက္ကုိသာ ဦးစားေပးေနျခင္းတစ္နည္း ဆုိရေသာ္ ဒီမုိကေရစီကုိဆန္႔က်င္ေနသလုိျဖစ္ပါက ျပည္သူကလက္ခံမည္မဟုတ္ေၾကာင္း သိထားသင့္ပါသည္။
လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆုိခြင့္ဟူသည္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ သေဘာထားအျမင္ကုိ အသိအမွတ္ျပဳေပးျခင္းျဖစ္ၿပီး လူနည္းစုသေဘာထားကုိ ေလးစားသင့္သည္ဟူေသာ ‘မူ’ အရ ျဖစ္သည္။ လူထုႀကီးက ဉာဏ္ပညာအေျမာ္အျမင္ႏွင့္ ျပည့္စုံလာသည္ႏွင့္အမွ် အမ်ားစု၏အျမင္သည္ အနည္းစု၏အျမင္ထက္ အမွန္တရားႏွင့္ပုိ၍ နီးစပ္သည္ဟု ေျပာႏုိင္ေသာ္လည္း အနည္းစု၏ကန္႔ကြက္မႈကုိ ေသခ်ာစြာနားေထာင္၍ အမ်ားစု၏အျမင္ကုိ ထပ္မံျပန္လည္စဥ္းစားၾကည့္ျခင္းသည္ အမွန္တရားကုိ ပိုမို တိက်ခုိင္လုံေစရန္ျဖစ္သည္။ ယင္းႏွင့္ေျပာင္းျပန္လူမ်ားစုအျမင္ကုိ အတင္းအဓမၼ အေကာင္အထည္ေဖာ္လွ်င္ လူနည္းစုေျပာဆုိတင္ျပေရးသားထုတ္ေဖာ္ျခင္းကုိ ဂ႐ုမစုိက္ျခင္းျဖစ္သြားေပမည္။ ထုိအခါ ႏုိင္ငံေရးအမွန္တရား အလင္းေရာင္ေပ်ာက္ဆုံး၍ ႏုိင္ငံေရးအေမွာင္ေခတ္ဟု သမုိင္းတင္ခံရႏုိင္သည္။ လူ႕အဖြဲ႕အစည္း၏ အမွားအယြင္းမ်ားကုိ တည့္မတ္ေပးႏုိင္သည့္ အခြင့္အလမ္းကုိ မိမိကုိယ္တုိင္ဆုံး႐ႈံးခံရရန္ လုပ္လုိက္မိသလိုမ်ဳိးျဖစ္သြားမည္။
အဆုံးအျဖတ္ယူရမည့္ကိစၥမ်ားတြင္ အမ်ားစု၏အျမင္သည္သာ မွန္ကန္သည္ ဟု အခါခပ္သိမ္းအဓိပၸာယ္မထြက္ေပ။ အတုိက္အခံ၏ အျမင္အမ်ဳိးမ်ဳိးထဲတြင္ မည္သည့္အျမင္က မွန္ကန္ပါသနည္းဟု ေစ့ငုေလ့လာမႈအားေကာင္းသင့္ေၾကာင္း၊ ဒီမုိကေရစီမူမ်ားက ဆုိထားပါသည္။ အတုိက္အခံ၏ အျမင္သေဘာထားကုိ လွည့္ မၾကည့္ျခင္းသည္ ဒီမုိကေရစီကုိ ေက်ာခုိင္းျခင္းဟု ဆုိႏုိင္ပါသည္။
၂ဝ၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး အစုိးရအဖြဲ႕သစ္ေပၚလာရာတြင္ ျပည္သူလူထုက လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိခြင့္ကုိ ပုိမုိေမွ်ာ္လင့္ထားၾကသည္။
အစုိးရ ဖြဲ႕စည္းၿပီးသည္ႏွင့္ သပိတ္ေမွာက္ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ႏုိင္ငံေရးအရ ေထာင္က်ေနသူမ်ားကုိ လြတ္ၿငိမ္းခြင့္ေပးခဲ့သည္။ ထုိေနာက္ပုိင္းမွစ၍ လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိေရးသားခြင့္မ်ားကုိ ကန္႔သတ္ပိတ္ပင္လာေပသည္။ လက္ရွိအစုိးရသည္ ႏွစ္ႏွစ္တာကာလအတြင္း လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ခြင့္မ်ားကို ကန္႔သတ္ရာ၌ အမႈ ၁၃ မႈ ရွိခဲ့သည္။ ငါးမႈကုိ ႐ုပ္သိမ္းေပးခဲ့သည္။ သတင္းသမားမ်ားအေပၚ တရားစြဲဆုိထားမႈ ၂၁ မႈ ရွိခဲ့ၿပီး သတင္းသမား ၃၅ ဦး တရားရင္ဆုိင္ေနရသည္ဟု အစီရင္ခံစာက ေဖာ္ျပထားသည္။ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္ ၁၁ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဆႏၵျပခြင့္ပိတ္ပင္ျခင္းသည္ လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိခြင့္အေပၚ တုိက္႐ုိက္ခ်ဳိးေဖာက္ျခင္းဟုဆုိၾကသည္။
အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုက အစီရင္ခံစာထုတ္ျပန္ရာ၌ လက္ရွိအစုိးရႏွင့္လႊတ္ေတာ္က လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိခြင့္အေပၚ ကန္႔သတ္ပိတ္ပင္ရာတြင္ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း ေထာက္ျပလုိက္သည္။ ၂ဝ၁၆ ဧၿပီ ၁ ရက္မွ ၂ဝ၁၈ ေမလ ၃၁ ရက္အထိ ႏွစ္ႏွစ္တာကာလအတြင္း လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိေရးသားခြင့္ ခ်ဳိးေဖာက္ပိတ္ပင္မႈမ်ားမွတ္တမ္းဟု ဆုိႏုိင္ပါသည္။
အစုိးရသစ္၏ ႏွစ္ႏွစ္တာကာလသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆုိေရးသားခြင့္အေျခအေန ပုိ၍ဆုိးရြားသြားသည္ကုိ ေတြ႕ရေၾကာင္း ၄င္းအဖြဲ႕၏ အစီရင္ခံစာအႏွစ္ခ်ဳပ္တြင္ တင္ျပထားသည္။
ဒီမုိကေရစီ၏ အႏွစ္သာရအမွန္မွာ အမ်ားစုဆႏၵႏွင့္ ဆုံးျဖတ္ျခင္းလည္းရွိၿပီး အနည္းစု၏သေဘာထားကုိလည္း လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုေရးသား ေျပာဆုိခြင့္ကုိ ေလးစားစြာသုံးသပ္စိစစ္ျခင္းကုိလည္း လုပ္သင့္သည္သာျဖစ္ပါသည္။ ၄င္းနည္းလမ္းကုိ လိုက္နာက်င့္သံုးျခင္းမရွိပါက အာဏာရွင္စနစ္၊ ပေဒသရာဇ္ဆန္ေသာ ပုဂိၢဳလ္ေရးကုိးကြယ္ဆည္းကပ္မႈေပၚလာႏုိင္ေၾကာင္း ေထာက္ျပလုိပါသည္။
မွားယြင္းမႈမ်ားကုိ ျပန္လည္ဆန္းစစ္၊ ျပဳျပင္ျခင္းမ်ားျဖင့္ ဒီမုိကေရစီ အႏွစ္သာ ရကုိ တည့္မတ္မွန္ကန္စြာက်င့္သုံးသြားၾကရန္ျဖစ္ပါေၾကာင္း တုိက္တြန္းေရးသားလုိက္ပါသည္။

အားလုံးပါဝင္ေဆာင္ရြက္မွ တုိင္းျပည္ႀကီးပြားေအာင္ျမင္မည္

ႏွစ္ေပါင္း ၁ဝဝ ေက်ာ္ ကိုလိုနီနယ္ခ်ဲ႕သမားေအာက္ က်ေရာက္ခဲ့သည့္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ သယံဇာတ ပတၱျမား ေက်ာက္သံ၊ စပါးေကာက္ႏွံ၊ ကြၽန္းသစ္ေရနံ တုိ႔ကုိ က်ဴးေက်ာ္သူတို႔ တူးေဖာ္ခိုးထုတ္သြားၾကသည္။ ျမန္မာျပည္သူ အေပါင္း ဆင္းရဲတြင္းထဲကာလရွည္ၾကာေနခဲ့ရသည္။ ကုိလုိနီနယ္ခ်ဲ႕၊ ဖက္ဆစ္နယ္ခ်ဲ႕ ေခတ္ဆုိးစနစ္ဆုိးေအာက္မွ ျပည္သူတုိ႔ ႏုိးၾကားလာၾကကာ လြတ္လပ္ေရး တုိက္ပြဲစဥ္ဆက္မျပတ္ဆင္ႏႊဲကာ လြတ္လပ္ေရးရရွိခ်ိန္မွစၿပီး ေအးအတူပူအမွ် အတူတကြေနထုိင္ခဲ့ၾကသည့္ တုိင္းရင္းသားညီေနာင္ခ်င္း စစ္ခင္းခဲ့ၾကသည္။ ျပည္တြင္း စစ္ေၾကာင့္ တုိင္းရင္းသားျပည္သူ ျပည္သားအမ်ားစု လူမႈဒုကၡမ်ား ေရာက္ၾကရသည္။ ဒုကၡအဆိုးေက်ာ့သံသရာထဲ ဝဲကေတာ့လွည့္ဆဲ မလြတ္ ေျမာက္ဘဲ က်ပ္တည္းစြာေနထုိင္ၾကရသသည္။
တုိင္းျပည္စီးပြားေရး နိမ့္က်ျမဲနိမ့္က်လ်က္ရွိသည္။ ယဥ္ေက်းမႈမ်ား လည္းနိမ့္က်ကုန္သည္။ တစ္ဦးႀကီးပြားလွ်င္ တစ္ဦးက မ႐ႈစိမ့္ႏိုင္ၾက။ တစ္ဦး အေပၚတစ္ဦး မုဒိတာအျမင္ျဖင့္ ကုသိုလ္မယူႏိုင္ၾက။ စိတ္ဓာတ္ယဥ္ေက်းမႈမ်ား အားနည္းလာသည္။
တိုင္းႏိုင္ငံ ေဒသဌာန အသီးသီးတြင္ အစစအရာရာ အမွားမ်ားေတြ႕လွ်င္ လည္း ေရွ႕လူမ်ားကုိသာ အျပစ္ပုံခ်လုပ္ေနၾကသည္။ မိမိတို႔မွာလည္း တာဝန္ရွိ ေၾကာင္း တာဝန္ယူစိတ္ျဖင့္ ေျပာဆိုလုပ္ကိုင္ နိဂုံးမခ်ဳပ္ႏုိင္ၾက၍ နိဒါန္းသစ္ အမွန္တကယ္မေရးထိုးႏိုင္သည္ကုိ ေတြ႕ေနရသည္။ ေျပာင္းလဲသည္ဆိုေသာ္ လည္း အေပၚယံေရႊမႈန္ၾကဲ အထဲမွာေနာက္ေခ်းႏွင့္ဟု ဆိုရမလို ျဖစ္ေနသည္။
အမွားမ်ားမွ သင္ခန္းစာဝိုင္းဝန္းထုတ္ယူၿပီး အားလုံးက ပိုေကာင္းေအာင္ ႀကိဳးစားစြမ္းေဆာင္ၾကဖို႔လိုပါမည္။
ယေန႔ျမန္မာႏိုင္ငံအေျခအေနသည္ သူတစ္ပါးကို အျပစ္တင္ျခင္း(Blame Game)ျဖင့္ ျပႆနာ၏ဇာစ္ျမစ္ကို မတူးဆြဘဲ စုေပါင္းညႇိႏႈိင္း အလုပ္လုပ္ ၾကဖို႔က ပို၍အေရးႀကီးေနပါသည္။
တစ္တိုင္းျပည္လုံး ႀကီးပြားေအာင္ျမင္ၾကဖို႔အေရးမွာ ကရင္က တစ္မ်ဳိး၊ ကခ်င္က တစ္ဖုံ၊ ရွမ္းက တစ္နည္း လုပ္ေန၍မရေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ တုိင္း ရင္းသားအားလုံးဝိုင္းဝန္းလက္တြဲ စုေပါင္းညီညာ အလုပ္လုပ္ၾကဖို႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္း ၾသဝါဒေပးခဲ့ပါသည္။
လမ္းစဥ္ပါတီေခတ္၏ သီခ်င္းတစ္ပုဒ္ကို သတိရမိသည္။ ”မိမိကိုယ္ကို ေကာင္းေအာင္ႀကိဳးစားမည္၊ မိမိအတန္းကို ေကာင္းေအာင္ ႀကိဳးစားမည္၊ မိမိေက်ာင္းကို ေကာင္းေအာင္ႀကိဳးစားမည္”ဟုျဖစ္သည္။ ထိုမွတစ္ဆင့္ မိမိလမ္း၊ မိမိရပ္ကြက္၊ မိမိၿမိဳ႕နယ္၊ မိမိတိုင္းေဒသႀကီး၊ မိမိတို႔တစ္တိုင္း ျပည္လုံး ေကာင္းလာေအာင္ ႀကိဳးစားၾကဖို႔ျဖစ္ပါသည္။
မိမိအိပ္မက္ကို မိမိကိုယ္တိုင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရပါမည္။ မဟုတ္ လွ်င္ အနားမွလူကေသာ္လည္းေကာင္း သို႔မဟုတ္ အေဝးမွလူကေသာ္လည္း သူ႔အိပ္မက္ပုံစံလုပ္၍ အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားႏိုင္သည္။ အၿပိဳင္အဆုိင္သဖြယ္ျဖစ္ေနေသာ ယေန႔ကမၻာႀကီး၌ မိမိကိစၥကို မိမိမွ တုံ႔ေႏွး(Delay)ျဖစ္ေနလွ်င္ မိမိသာလွ်င္ ႐ႈံးနိမ့္သူျဖစ္သြားႏိုင္သည္။ မိမိႏုိင္ငံ မိမိလူမ်ဳိး ႏုိင္ငံေရး၊ အမ်ဳိးသားအေရးအတြက္ မိမိတုိ႕က လက္ ေႏွးမေနသင့္ေၾကာင္း၊ တုိင္းျပည္ႀကီးပြားေအာင္ျမင္ဖုိ႔ အားလုံးပါဝင္ေဆာင္ရြက္ ၾကပါစို႔။