ဖြဲမီးေပၚမွာေကာက္႐ိုးမပံုၾကပါနဲ့

အဂၤလိပ္ေခတ္မွ ယေန႔ေခတ္အထိ ရခိုင္ျပည္၌ ဘဂၤါလီတို႔သည္ ပူးတြဲေနထိုင္လ်က္ရွိေနၾက၏။ ၾကားကဝင္၍ တစ္ဦးတစ္ေယာက္က ဆြျခင္း၊ ေျပာျခင္းမျပဳလုပ္လွ်င္ ျပႆနာမရွိခဲ့ၾကေပ။ ကုိယ့္လူမ်ဳိး ကိုယ့္အသိုင္းအဝိုင္းႏွင့္ကုိယ္ ေနၾကသည္သာမ်ား၏။ ျပႆနာမျဖစ္ေပ။ သို႔ေသာ္ ဘာသာေရးအယူအဆရွိေသာ ျပည္ပ အဖြဲ႔ အစည္းမ်ားက ေသြးထုိးျခင္း၊ ေျမႇာက္ပင့္ျခင္း၊ ေဆာ္ၾသျခင္းမ်ား လုပ္လာေသာအခါ ဧည့္သည္မ်ားသည္ ဤႏိုင္ငံကား ငါတို႔ႏိုင္ငံျဖစ္သည္။ ငါတို႔ေျမ၊ ငါတို႔အိမ္ ျဖစ္သည္ဆိုကာ ဆူပူမႈျဖစ္လာ၏။ အိမ္ရွင္ကိုျပႆနာရွာလာၾက၏။ ထိုအခါ အိမ္ရွင္ျဖစ္ေသာ ရခိုင္တို႔ကလည္း ေဒါသူပုန္ထကာ ဆူပူမႈမ်ားႏွင့္ လူမႈေရးပဋိပကၡ ျဖစ္ရေတာ့၏။ ေသေက်ၾက၏။ ပ်က္စီးၾကရ၏။ အိမ္ေပ်ာက္၊ ေျမေပ်ာက္ျဖစ္ခဲ့ၾကရ၏။