ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးအသင္းႀကီးမွ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီသို႔၂၁ ႏွစ္ခရီးစဥ္တစ္ေလွ်ာက္ အမ်ဳိးသားႏိုင္ငံေရးအလံလႊင့္ထူဆဲ ပါတီတြင္းဒီမိုကေရစီရွင္သန္ဆဲ

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ကိုယ့္ထီးကိုယ့္နန္းကိုယ့္ ၾကငွန္းျဖင့္ ဝင့္ဝင့္ထည္ထည္ သမိုင္းထြန္းေျပာင္ ခဲ့သည္။ ျမန္မာတို႔သည္ ခ႐ုဆန္လြတ္၊ ငွက္ ေတာင္ကြၽတ္ပမာ တိုင္းတစ္ပါးသားနယ္ခ်ဲ႕ လက္ ေအာက္သို႔ ကြၽန္သေပါက္အျဖစ္ က်ေရာက္ခဲ့ သည္။ ျမန္မာတို႔သည္ အဂၤလိပ္နယ္ခ်ဲ႕ႏွင့္ ဂ်ပန္ ဖက္ဆစ္နယ္ခ်ဲ႕တို႔လက္ေအာက္မွ လြတ္ေျမာက္ ကာ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ လြတ္လပ္ေသာ ျပည္ ေထာင္စုႀကီးကို ထူေထာင္ခဲ့သည္။ ျမန္မာတို႔ သည္ လြတ္လပ္ေရးရစမွာပင္ အာဏာရရွိေရး အတြက္ ဝါဒကြဲ၊ လက္ဝဲ၊ လက္ယာသူပုန္မ်ဳိးစံု ထၾကသျဖင့္ ျပည္တြင္းစစ္မီးေတာက္ေလာင္ သည့္ဒဏ္ခံရသည္။

_DSC2576

(more…)


ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးညီညြတ္ေရးၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျပည္ေထာင္စုဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ျပည္ေထာင္စုထာဝရတည္ၿမဲေရးတို႔ကို ျပည္ေထာင္စု စိတ္ဓာတ္ျဖင့္သာ ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္သည္

ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးသည္ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံဖြားတုိင္းရင္းသားျပည္သူတစ္ရပ္လံုးက ကမၻာဦးလူမ်ား ေနႏွင့္လကိုေတာင့္တၾကသကဲ့သို႔ ေတာင့္တၾကသည္။ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းမွသာ ႏုိင္ငံေတာ္တည္တံ့ခိုင္ျမဲမည္၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မည္၊ ျပည္သူတို႔ ေကာင္းေကာင္းေန၊ ေကာင္းေကာင္းအိပ္၊ ေကာင္းေကာင္းသြားလာ၊ ေကာင္းေကာင္း အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ႏိုင္ၾက မည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျပည္သူတို႔က ၿငိမ္းခ်မ္းခ်င္ၾကၿပီ။
ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးဟူေသာ စကားရပ္သည္ ျပည္တြင္းမၿငိမ္းခ်မ္းေသာေၾကာင့္၊ ဆူပူဆန္႔က်င္ၿပီး အခ်င္းခ်င္းတုိက္ခိုက္သတ္ျဖတ္ရင္း ျပည္တြင္းစစ္ႀကီး ဖန္တီးေနခဲ့ ၾကေသာေၾကာင့္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္းမေနၾကရ။ ျပည္သူတို႔အသက္ကို ဖက္ႏွင့္ထုပ္ကာ ဟိုေျပးသည္လႊား ေနခဲ့ၾကရေသာေၾကာင့္ ျပည္သူတို႔က ၿငိမ္းခ်မ္းလိုၾကျခင္းျဖစ္သည္။

14088512_636544846515030_8846314805813986226_n

(more…)


ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ ထိေတြ႔ဆက္ဆံေရးကို အေမရိကန္ ဦးစားေပးသင့္သည္

ပူးတြဲေလ့က်င့္ေရးအစီအစဥ္မ်ားေပၚ တြင္ အကန္႔အသတ္မ်ားျပဳလုပ္ျခင္း
၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္မွ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္အတြင္း အေမရိကန္ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ အဆင့္ျမင့္အရာရွိတာဝန္၊ အေမရိကန္ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ျမန္မာႏုိင္ငံ ဆုိင္ရာကိုယ္စားလွယ္တာဝန္မ်ားကိုထမ္း ေဆာင္ခဲ့ရာတြင္ ေလ့က်င့္ေရးအစီအစဥ္ မ်ား၌ ပါဝင္ေစရန္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ကို အေထာက္အကူမ်ားေပးျခင္းမွာ ႏွစ္ ဖက္လံုးအတြက္ အက်ဳိးမ်ားေစသည္ဟု ေတြ႕ရွိခဲ့ရသည္။ အဆိုပါကာလမ်ား အတြင္း၌အေမရိကန္ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး ဌာန၏အစီအစဥ္ျဖင့္ျပဳလုပ္သည့္အလုပ္႐ံု ေဆြးေႏြးပြဲသံုးခုသို႔ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ အရာရွိ ၅ဝ တက္ေရာက္ရန္အတြက္ စနစ္တက်ေလ့လာၿပီးေနာက္ ေဆာင္ရြက္ ေပးခဲ့ရသည္။ အကန္႔အသတ္မ်ားျဖင့္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္အစီအစဥ္ျဖစ္ၿပီး ဥပေဒ စိုးမိုးမႈႏွင့္ဆုိင္ေသာအေၾကာင္းအရာမ်ား၊ စစ္ေျမျပင္တြင္လိုက္နာရမည့္ဥပေဒမ်ားႏွင့္ ဆုိင္ေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားအပါအဝင္ အျခားအေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေဆြးေႏြး သင္ၾကားေပးခဲ့သည့္အစီအစဥ္ျဖစ္သည္။

76338570-16082016

(more…)


ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈသို႔ သြားရာလမ္းေၾကာင္းသစ္ကို ပုံေဖာ္ျခင္း

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ လက္ထက္တြင္ သိသာထင္ရွားေသာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါသည္။ ယင္းျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ပထမလိႈင္း၊ ဒုတိယလိႈင္းကဲ႔သို႔ေသာ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈ လိႈင္းၾကီး မ်ားျဖင္႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ႔ျခင္းျဖစ္သည္။ ပထမလိႈင္းမွာ တပ္မေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈပုံစံမွ ဒီမိုကေရစီ စနစ္သို႔ ေျပာင္းလဲမႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆာင္ရြက္ရျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဒုတိယလိႈင္းတြင္မႈ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ စီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင္႔ ပုဂၢလိကက႑ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရး ဟူေသာက႑ၾကီး (၄)ရပ္ ပါ၀င္သည္။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး တတိယလိွဳင္းသည္ တာ၀န္ခံျခင္းႏွင္႔ တာ၀န္ယူမႈတို႔ ျမင္႔တက္အားေကာင္းေစျခင္းကို ဦးတည္ခ်က္ထားသည္။

PEACE15

(more…)


ရက္တစ္ရာ ဘယ္ကလာ ဘယ္ကိုသြား

ႏိုင္ငံေတာ္တည္ေဆာက္ေရး၊ ဒီမိုကေရစီတည္ေဆာက္ေရးတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တစ္ခုတည္းကသာ အေရးႀကီးေနသည္ မဟုတ္ဘဲ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္အခ်ိန္ေတြ ကုန္/လင့္သြားမွာလည္း စိုးပါသည္။

အလုပ္အကိုင္ ျပႆနာမ်ား၊ ေစ်းႏႈန္းျမင့္မားေနျခင္းမ်ား၊ လူသုံးကုန္ပစၥည္း ကိစၥမ်ား၊ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး လိုအပ္ခ်က္မ်ား ကိစၥျမားေျမာင္ လူတို႔ေဘာင္၊ ဘယ္သြားထားမည္လဲ။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒီမိုကရက္တစ္ ေျပာင္းလဲ မႈခရီးက မည္မွ်ႀကီးမားေသာ ေအာင္ျမင္မႈရရွိခဲ့သနည္း

အေမရိကန္သမၼတအိုဘားမား၏စီမံ ခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕သည္ အေမရိကန္-ျမန္မာ ဆက္ဆံေရးကို ျပဇာတ္ဆန္ေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ား ျပဳလုပ္ႏုိင္ခဲ့ေသာ္လည္း မူဝါဒ သစ္၏အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားမွာ မည္သည့္ အေျခအေန ရွိသနည္းဆုိသည့္ ေမးခြန္းအတြက္ အေျဖမွာရွင္းရွင္းလင္းလင္း မရွိေသးပါ။ ဟီလာရီကလင္တန္ႏွင့္ အုိဘားမား တို႔သည္ ကြန္ဂရက္စ္အတြင္းရွိ သေဘာထားတင္းမာသူမ်ားႏွင့္ လူ႔အခြင့္ အေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္အတြက္ ေထာက္ခံအားေပးမႈမ်ားျပဳလုပ္ေပးရန္ စြမ္းေဆာင္ႏုိင္ခဲ့သည္။
ဆယ္စုႏွစ္ႏွင့္ ခ်ီ၍ ျမန္မာႏုိင္ငံ အေပၚ ပိတ္ဆုိ႔အေရးယူမႈမ်ားခ်မွတ္ခဲ့ ျခင္းႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားတြင္ အေမရိကန္ ပါဝင္ပတ္သက္မႈမရွိျခင္းမ်ားမွာ ျမန္မာ ႏုိင္ငံရွိ တပ္မေတာ္အစိုးရကို ျဖဳတ္ခ်ႏုိင္ ျခင္းမရွိသည့္အျပင္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံအေပၚ အလြန္အကြၽံမွီခုိရသည့္ႏုိင္ငံအျဖစ္သို႔ ေရာက္ရွိ သြားေစခဲ့သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ သံတမန္ဆက္ဆံေရးေကာင္းမ်ား ျပန္လည္တည္ေဆာက္ခဲ့ျခင္းမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံ ၏ဒီမုိကေရစီေဖာ္ေဆာင္ေရးခရီးလမ္း အတြက္ ကူညီလမ္းၫႊန္မႈမ်ားစြာျပဳလုပ္ႏုိင္ခဲ့သည္ဟု ဆုိရမည္ျဖစ္သည္။ အိမ္ျဖဴ ေတာ္သည္ သမၼတအိုဘားမားအပါအဝင္ အေမရိကန္အဆင့္ျမင့္အရာရွိမ်ားကို ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ သြားေရာက္ေစျခင္း၊ ပိတ္ ဆုိ႔အေရးယူမႈအခ်ဳိ႕ကို ဖယ္ရွားေပးျခင္း၊ USAID က ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အစီအစဥ္မ်ား ပိုမိုေဖာ္ေဆာင္ျခင္း၊ သံအမတ္အဆင့္ သံတမန္ဆက္ဆံေရးျပန္ လည္ထူေထာင္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ အေမရိကန္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ ပိတ္ ဆုိ႔အေရးယူမႈမ်ားခ်မွတ္သည့္လႈပ္ရွားမႈကို ဦးေဆာင္ခဲ့သူျဖစ္သည္။ အဆုိပါအေၾကာင္းအရာမ်ားအတြက္ တံခါးမွဴး အသြင္ျဖစ္လာခဲ့ၿပီး အေမရိကန္၏မူဝါဒ မ်ားအေျပာင္းအလဲေနာက္ပုိင္းတြင္ အျခား ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံမ်ားျဖစ္ေသာ ၾသစေၾတးလ်၊ ဂ်ပန္၊ ကေနဒါႏွင့္ ဥေရာပသမဂၢဝင္ႏုိင္ငံမ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ဆက္ဆံေရး ေကာင္းမ်ား ျပန္လည္တည္ေဆာက္လာ ခဲ့ၾကသည္။
သို႔ေသာ္ မူဝါဒသစ္မ်ားေျပာင္းလဲ အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ေသာ္လည္း အေမရိကန္၏ ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ လႊမ္းမုိးႏုိင္ စြမ္းမွာ အကန္႔အသတ္မ်ား ဆက္ရွိေနဆဲ ျဖစ္ၿပီး အနာဂတ္တြင္လည္း အဆုိပါ အေျခအေနမွာ အေျပာင္းအလဲမ်ားျဖစ္ေပၚရန္ မလြယ္ကူေသာအေနအထားမ်ား ရွိ ေနသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ဆယ္စုႏွစ္ႏွစ္ခု အတြင္း အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ားထဲ၌ ျမန္မာ ႏုိင္ငံသည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေတာင္းဆုိမႈမ်ားေၾကာင့္ ကမၻာ့မီဒီယာ မ်ားထက္တြင္ သတင္းအျဖစ္ ပိုမုိေဖာ္ျပ ခံရေသာႏုိင္ငံျဖစ္ခဲ့သည္။ အာရွႏုိင္ငံမ်ား ထဲတြင္ အဆင္းရဲဆုံးႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံျဖစ္ လာခဲ့သည့္အျပင္ အေမရိကန္အတြက္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ လက္တြဲေဖာ္ ႏုိင္ငံမ်ဳိး လည္း မဟုတ္ခဲ့ပါ။ သုိ႔ေသာ္ ျမန္မာႏုိင္ငံ တြင္ အေမရိကန္၏ေရေၾကာင္း လႊမ္းမုိးမႈ ဆုိင္ရာ
မဟာဗ်ဴဟာအတြက္ အဓိကက်သည့္အေျခအေနမ်ဳိးတြင္မရွိေသာ္လည္း တ႐ုတ္၊ အိႏၵိယႏွင့္ ေဒသတြင္း အင္အား ႀကီးႏုိင္ငံမ်ားအတြက္ တန္ဖုိးႀကီးမ်ားေသာ ဆိပ္ကမ္းေကာင္းမ်ားတည္ရွိေနသည္။
ေဒသတြင္းရွိ အျခားႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံၾကားရွိ ကြာျခားခ်က္မ်ားထဲ တြင္ အေမရိကန္ႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားျပဳလုပ္သည့္ ႏုိင္ငံမဟုတ္ျခင္းႏွင့္ မဟာမိတ္စာခ်ဳပ္မ်ား ခ်ဳပ္ဆုိထားမႈမရွိသည့္အခ်က္၊အေရွ႕ေတာင္ အာရွႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ပဋိပကၡမ်ား၌ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္ဆယ္စု ႏွစ္ႏွင့္ခ်ီ၍ အေမရိကန္စစ္တပ္၏ အကူ အညီမ်ားကုိ မယူခဲ့သည့္ တပ္မေတာ္ျဖစ္ ေနေသာအခ်က္မ်ားမွာ သိသာထင္ရွား သည့္အခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာအရွိတရားတစ္ခုမွာ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသည္ လက္ရွိအခ်ိန္အထိပုိမုိ ႀကီးမားေသာ လႊမ္းမုိး ႏုိင္စြမ္းပုိင္ဆုိင္ထား သည့္ ႏုိင္ငံျဖစ္သည္ဆုိေသာအခ်က္ျဖစ္ သည္။ လက္ရွိအခ်ိန္အထိ ျမန္မာႏုိင္ငံ အတြင္း၌ ျပဳလုပ္ထားေသာအေမရိကန္၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏမွာ နည္းပါးေနဆဲ ျဖစ္သည္။ အေမရိကန္ကုမၸဏီမ်ား၏ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္မ်ားသည္ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ေနာက္ပုိင္းမွစတင္ကာ ျမန္မာႏုိင္ငံ သုိ႔မၾကာခဏလာ ေရာက္ခဲ့ေသာ္လည္း ႏုိင္ငံ၏စီးပြားေရးပတ္ဝန္းက်င္အေျခအေန ေၾကာင့္ ႀကီးမားသည့္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ဆုံးျဖတ္ခဲ့ျခင္းမ်ဳိးမရွိဟု ေတြ႕ရွိ ခဲ့ရသည္။ သုိ႔ေသာ္ လူဦးေရ ၅၄ သန္း ရွိေနေသာျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ကမၻာေပၚ၌ အသုံးခ်ရျခင္းမရွိေသးသည့္ က်ယ္ျပန္႔ေသာ စားသုံးသူေစ်းကြက္တစ္ခုအျဖစ္ အားသာခ်က္ ပုိင္ဆုိင္ေနျခင္းကုိမူ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံသူတုိင္း တညီတၫြတ္တည္းလက္ခံ ထားၾကသည္။ Wall Street ဂ်ာနယ္က ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ေလ့လာမႈမ်ား အရ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ေနာက္ပုိင္းတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ဝင္ ေရာက္ခဲ့သည့္ အေမရိကန္ကုမၸဏီမ်ား၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏမွာ အေမရိကန္ ေဒၚလာႏွစ္သန္းသာရွိသည္ဟု ေတြ႕ရွိ ခဲ့သည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ႏုိင္ငံေရးက႑အေျပာင္း အလဲမ်ားမွာ ရည္မွန္းခ်က္သုိ႔ေရာက္ရွိရန္အတြက္ ခရီးရွည္ ေလွ်ာက္လွမ္းရဦးမည္ ျဖစ္သည္။ အလားအလာေကာင္းမ်ားပုိင္ ဆုိင္ေနေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ တပ္မေတာ္ အစုိးရတာဝန္ယူခဲ့သည့္ကာလႏွင့္ ႏႈိင္း ယွဥ္လွ်င္ အရွိန္အဟုန္ျပင္းေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈမ်ား ပုိင္ဆုိင္ေနသည္ဟု လက္ခံ ရမည္ျဖစ္သည္။ သမၼတဦးသိန္းစိန္ေခါင္း ေဆာင္ေသာအစုိးရသည္ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ အတြင္း၌ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕ ရွစ္ဖြဲ႕ႏွင့္ တစ္ႏုိင္ငံလုံးပစ္ခတ္တုိက္ ခုိက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္ကုိ လက္မွတ္ေရးထုိးႏိုင္ခဲ့သည္။ စာခ်ဳပ္တြင္ ပါဝင္လက္မွတ္ေရးထုိးျခင္းမရွိေသာ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အခ်ဳိ႕ က်န္ရွိေနေသာ္လည္း အပစ္အခတ္ရပ္စဲ ေရးသေဘာတူညီ ခ်က္ေၾကာင့္ႏုိင္ငံအတြင္းရွိ ေဒသအမ်ားစုတြင္ လက္နက္ကုိင္ပဋိ ပကၡမ်ားကုိ ရပ္တန္႔ႏိုင္ခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ ျမန္မာႏုိင္ငံေျမာက္ပုိင္း၌ ျဖစ္ပြားေနေသာ တုိက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ေဒသခံေထာင္ႏွင့္ခ်ီ ၍ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံႏွင့္ ထိစပ္ေနေသာ နယ္ စပ္ေဒသမ်ားသုိ႔ ထြက္ေျပးခဲ့ရသည့္ျဖစ္ စဥ္မ်ားလည္းေပၚထြက္ခဲ့ရသည္။

ႀကိဳးစားဂုဏ္အင္ ေအာင္ပြဲဆင္ စံနမူျပ သူ႔လံု႔လ

ၾသကာသေလာက၊ သတၲေလာက၊ သခၤါရေလာက တည္းဟူေသာ ေလာကသံုးပါးတို႔ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ စာေရးသူတို႔၏ ဤကမၻာေျမတြင္ ထူးျခားဆန္းၾကယ္ အံ့ၾသ ဖြယ္ရာ ျဖစ္ရပ္ဆန္းမ်ားႏွင့္ သံသရာ ကံၾကမၼာကို ျပန္လည္ကုစားရင္း လူ႔ေလာက သက္တမ္းတိုတိုအတြင္းမွာပင္ အခက္အခဲေပါင္းမ်ားစြာကို ျဖတ္သန္းလ်က္ တိုင္းေက်ာ္ျပည္ေက်ာ္ ႀကိဳးစားရုန္းကန္ ေအာင္ျမင္ခဲ့ၾကသည့္ ရွားပါးလွေသာ လူနည္းစုထဲမွ အံ့ဖြယ္သူရဲေကာင္းဇာနည္ ေက်ာင္းသူေလးတစ္ဦး လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕ အမွတ္(၁)အေျခခံပညာ    အထက္တန္းေက်ာင္းမွ ေပၚေပါက္ေနၿပီး ျဖစ္ေသာ ေန႔တစ္ေန႔ရွိလာခဲ့ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။

3

(more…)


ဒီမိုကရက္တစ္ ျမန္မာႏို္င္ငံႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြရွိေစရန္ အာဆီယံ မည္ကဲ့သုိ႔ ေဆာင္ရြက္သင့္သနည္း

အာဆီယံႏုိင္ငံအမ်ားစုတြင္ ကာလရွည္ဦးေဆာင္ခဲ့သည့္ အီလစ္မ်ားကုိ ဆက္လက္ ျမင္ေတြ႔ေနရ ခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံအျဖစ္ ေျပာင္းလဲလာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အပ်ံသင္စ ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံအသြင္မ်ဳိးသာ ရွိေနေသးသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ႐ႈပ္ေထြးေနသည့္ ျခိမ္းေျခာက္မႈ မ်ားႏွင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကုိ ကုိင္တြယ္ရဖြယ္ရွိသည္။

အရည္အခ်င္းျပည့္ဝေသာ အေတြးအေခၚသစ္မ်ားျဖင့္ ေျပာင္းလဲမႈကို စတင္ပါ

အရပ္သားအစိုးရဆိုေသာ အစိုးရသစ္ တက္လာသည္။
ရက္(၁ဝဝ) ခရီးျဖင့္ အစျပဳ တာထြက္ေနပါသည္။
အႏွစ္ႏွစ္အလလ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျပည္သူတို႔အတြက္ ရက္ပိုင္းအတြင္း အဆင္ေျပေအာင္ ေျဖရွင္းေပးႏိုင္ျခင္းမရွိႏိုင္သည္ကို ျပည္သူမ်ားက နားလည္ေပးႏိုင္သည္။
ထို႔အတူ နားလည္ေပးၾကသည္။
ရက္ပိုင္းအတြင္း ေျဖရွင္းႏိုင္ျခင္း မရွိသည္ကို နားလည္ေပးႏိုင္ေသာ္လည္း လာမည့္ႏွစ္ပိုင္း အထူးအားျဖင့္ အစိုးရသက္တမ္းကာလအတြင္း မည္မွ် ေျဖရွင္းေပးႏိုင္မည္ကို ေမွ်ာ္မွန္းၾကည့္ရန္ လိုအပ္သည္။
ျမန္မာစကားပံု ရွိပါသည္။ အေပြးျမင္ အပင္သိရပါမည္။
တာထြက္ကာလ အစိုးရယႏၲရား ေမာင္းႏွင္ ၾကမည့္သူမ်ား ခန္႔အပ္ျခင္းႏွင့္ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား ျပန္လည္ ဖြဲ႕စည္းျခင္းတြင္ လက္ေတြ႕ေဆာင္ရြက္မွ မလြယ္မွန္း အေတြ႕အၾကံဳရွိသူမ်ားက ခန္႔မွန္းမိ ပါသည္။
ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား ေပါင္းစည္းျခင္းတြင္ လြယ္လြယ္ ေျပာရပါက ဌာနႏွစ္ခု ေပါင္းၿပီဆိုပါက ဦးစီးဦးေဆာင္သူမွာ ႏွစ္ေယာက္အစား တစ္ ေယာက္သာ ခန္႔ထားရပါမည္။
ဘ႑ာေရး ႐ႈေထာင့္အရ ေငြေၾကးကုန္က်မႈ သက္သာမည္။
ထို႔ေၾကာင့္ တိုင္းျပည္တြင္ ဘတ္ဂ်က္အရ ျမန္မာက်ပ္ေငြ ငါးဘီလီယံခန္႔ သက္သာသြားၿပီ ဆို၍ ထေအာ္ၾကသည္။ လက္ခေမာင္းခတ္ၾကပါသည္။
အရာရာတြင္ အေၾကာင္းႏွင့္အက်ဳိး ဆက္ စပ္မႈရွိသည္။
အားသာခ်က္ကိုေဖာ္ထုတ္ရမည္ ျဖစ္သကဲ့သို႔ အားနည္းခ်က္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ဳိးကိုလည္း ေလွ်ာ့မတြက္ရန္ လိုပါသည္။
လက္ေတြ႕တြင္ ႏွစ္ဌာန သံုးဌာန ေပါင္းလိုက္သျဖင့္ တစ္ဌာနျဖစ္သြားေသာ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားတြင္ ဦးစီးဦးေဆာင္မည့္သူမ်ား၏ အရည္အခ်င္း တြင္ ဘာသာရပ္ႏွံ႔စပ္မႈ၊ စီမံခန္႔ခြဲတတ္မႈ၊ အေတြ႕အႀကံဳျပည့္ဝမႈမ်ား ပို၍ပို၍ လိုအပ္ပါသည္။
ခန္႔အပ္ေပးလိုက္သည့္ ကုလားထိုင္ေပၚ တက္ထိုင္ျပျခင္းသည္ အရည္အခ်င္းမဟုတ္ပါ။

ရက္ ၁ဝဝ ဘယ္ကလာသလဲ

ရက္ ၁ဝဝ… ရက္ ၁ဝဝ ဟု ဖက္ရွင္လုပ္ သုံးစြဲေခၚေဝၚေနၾကေသာ္လည္း အေမာင္ ေတာင္မွန္း ေျမာက္မွန္းမသိသူ၊ ျမင္းစီးၿပီး ဘာျမင္းလဲမသိသူေတြက မ်ားပါသည္။ ၎ရက္ ၁ဝဝ ဆိုသည့္ ေဝါဟာရသည္ အေမရိကန္သမၼတတစ္ေယာက္ ပထမေလးႏွစ္ သက္တမ္းအတြင္း ပထမဆုံး ျဖတ္သန္းလုပ္ေဆာင္သည့္ ရက္ေပါင္း ၁ဝဝ ကို ရည္ၫႊန္းျခင္းျဖစ္သည္။