ၿဗိတိန္ဂယက္ေၾကာင့္ ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း ရွယ္ယာေစ်းပါ က်ဆင္း

ဥေရာပသမဂၢမွ ၿဗိတိန္ခြဲထြက္မႈေၾကာင့္ ႏုိင္ငံတကာ စ ေတာ့ေစ်းကြက္မ်ားတြင္ ရွယ္ယာ တန္ဖုိးမ်ားက်ဆင္းသကဲ့သုိ႔ ရန္ ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းရွိ ကုမၸဏီ ႏွစ္ခု၏ ရွယ္ယာ ေစ်းႏႈန္းမ်ားလည္း စတင္က်ဆင္းလာေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

YGN Stock

ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံသုံးေငြ စတာလင္ေပါင္တန္ဖုိး စံခ်ိန္တင္ က်ဆင္းၿပီး ဂ်ပန္၊ ေဟာင္ေကာင္၊ စင္ကာပူႏုိင္ငံတုိ႔ရွိ စေတာ့အိတ္ ခ်ိန္းမ်ားတြင္ ရွယ္ယာတန္ဖုိးမ်ား က်ဆင္းခဲ့သည္။ ရန္ကုန္စေတာ့ အိတ္ခ်ိန္းမွာလည္း  စင္ကာပူစေတာ့အိတ္ခ်ိန္းႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားျခင္းေၾကာင့္ လက္ရွိစာရင္း ၀င္ကုမၸဏီႏွစ္ခုျဖစ္ေသာ FMI အမ်ားပုိင္ကုမၸဏီ၏အစုရွယ္ယာ တန္ဖုိး ၆ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္ႏွင့္ ျမန္မာသီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဟုိးလ္ဒင္းအမ်ားပုိင္ကုမၸဏီတုိ႔၏အစုရွယ္ယာတန္ဖုိး ၂ရာခုိင္ႏႈန္းက်ဆင္းလာသည္။

‘‘ၿဗိတိန္ရဲ႕ ႐ုိက္ခတ္မႈေၾကာင့္ေစ်းထုိးက်တာပါ။ ႏုိင္ငံတကာမွာ ျဖစ္သလုိပဲ’’ဟု FMI အမ်ား ပုိင္ကုမၸဏီ အမႈေဆာင္ ဒါ႐ုိက္ တာ ဦးထြန္းထြန္းက ေျပာၾကားသည္။

FMIကုမၸဏီ၏ အစုရွယ္ယာ တန္ဖုိးသည္ ဇြန္လ ၂၇ရက္ေစ်း ဖြင့္ခ်ိန္တြင္ ရွယ္ယာတစ္စုလွ်င္က်ပ္ ၁,၅၀၀ က်ဆင္းခဲ့ျခင္း ေၾကာင့္ ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း ေစ်းကြက္အေရာင္းအ၀ယ္ ပိတ္ ခ်ိန္၌ ရွယ္ယာေစ်းႏႈန္းမွာ ၂၃,၅၀၀က်ပ္သုိ႔ က်ဆင္းလာသည္။ ထုိ႔အတူ သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ရွယ္ယာမွာလည္းဇြန္လ ၂၇ ရက္တြင္ ၁,၀၀၀ က်ပ္ခန္႔က်ဆင္းၿပီး အေရာင္းအ၀ယ္ရပ္နားခ်ိန္၌ ရွယ္ယာေစ်းႏႈန္းမွာ ၄၉,၀၀၀က်ပ္သုိ႔ က်ဆင္းခဲ့သည္။

ၿဗိတိန္သည္ ဥေရာပသမဂၢ အဖြဲ႕မွ ခြဲထြက္မႈကို ဇြန္လ ၂၄ ရက္တြင္ တရား၀င္ အေျဖထြက္ လာၿပီးေနာက္ အခ်ိန္ပုိင္းအတြင္း စတာလင္ေပါင္တန္ဖုိးသည္ ႏွစ္ ၃၀ ေက်ာ္ကာလတြင္ အဆုိးရြားဆုံးက်ဆင္းခဲ့သည္။ စေတာ့ရွယ္ယာ  တန္ဖုိးမ်ား  က်ဆင္းၿပီးေနာက္ ကမၻာ့ေရႊေစ်း ျမင့္တက္ခဲ့သည္။

လက္ရွိကမၻာ့ေရႊေစ်းသည္ တစ္ေအာင္စလွ်င္ အေမရိကန္ ၁,၃၂၄ ေဒၚလာခန္႔ရွိေနၿပီး ျပည္တြင္းေရႊေစ်းမွာ ၈၁၉,၀၀၀ က်ပ္ခန္႔ေစ်းရွိသည္။

7 Day Daily


Leave a Reply