ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ညီလာခံတက္ေရာက္မည္႕ကုိယ္စားလွယ္ႏွင္႕ေတြ႔ဆုံျခင္း

ဦးသန္းေဌး ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီးျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီေကာ္မတီဝင္

ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီညီလာခံ တက္ေရာက္မည္႕ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင္႕ေတြ႔ဆုံျခင္း

ဦးေအာင္စိုး ပဲခူးခ႐ိုင္ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒

• အခုလက္ရွိ ခ႐ိုင္ဥကၠ႒တာဝန္ဆို ေတာ႔ အရင္ပါတီမွာ ဘယ္အပိုင္းက႑ ကေနတာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ခဲ့တယ္ဆိုတာ သိခ်င္ပါတယ္။
၁၉၉၃ ခုႏွစ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးအသင္း စျဖစ္ကတည္းက ပါဝင္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီ အခ်ိန္ကတည္းကေနစၿပီး ခ႐ိုင္အတြင္း ေရးမွဴးတာဝန္ကိုယူခဲ့ရတာပါ။၂ဝ၁ဝေရြး ေကာက္ပြဲအတြက္ပါတီကိုဖြဲ႕စည္းတဲ့အခ်ိန္ မွာအတြင္းေရးမွဴးတာဝန္ပါ။ေနာက္ထပ္ ၂ဝ၁၅မွာအသစ္ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းတဲ့ အခ်ိန္ မွာကိုယ့္ရဲ႕ေကာ္မတီဝင္မ်ားကတင္ေျမႇာက္ လိုက္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ခ႐ိုင္ဥကၠ႒တာဝန္ ကိုလ်ာထားျခင္းခံရတဲ့သူျဖစ္ပါတယ္။

ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီညီလာခံ တက္ေရာက္မည္႕ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင္႕ေတြ႔ဆုံျခင္း

ဦးဝင္းျမင့္ေအာင္ ပဲခူးၿမိဳ႕နယ္ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒

• လက္ရွိၿမိဳ႕နယ္ဥကၠ႒တာဝန္ဆိုေတာ့ အရင္ကဘယ္အပိုင္းက႑ကေန တာဝန္ ယူေဆာင္ရြက္ခဲ့တယ္ဆိုတာ သိခ်င္ပါ တယ္။
ကြၽန္ေတာ္က အသင္းဘဝက ၂ဝဝ၃ ကတည္းက ဒုတိယစည္းမွဴးအေနနဲ႕ စတင္ဝင္ေရာက္ခဲ့တာေပါ့။ အဲဒီကေန ၂ဝ၁ဝမွာ ပါတီဖြဲ႕လိုက္ေတာ့ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ ေကာ္မတီဝင္အေနနဲ႕ ေရြးခ်ယ္ျခင္းခံရ တယ္။ ၂ဝ၁၁မွာ ပါတီေတြျပန္လည္ဖြဲ႕ စည္းတဲ့ေနရာမွာ တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး ျဖစ္လာတယ္။၂ဝ၁၅-၂ဝ၁၆မွာ ျပန္ေရြး တဲ့အခါမွာ ၿမိဳ႕နယ္ဥကၠ႒အျဖစ္ အေရြး ခ်ယ္ျခင္းခံရတယ္။ ေအာက္ေျခကေန ဒုစည္း႐ံုးေရးမွဴး၊စည္း႐ံုးေရးမွဴး၊ ၿမိဳ႕နယ္ ေကာ္မတီဝင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ဥကၠ႒အဆင့္ဆင့္ ျဖတ္သန္းလာရတာပါ။

ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီညီလာခံ တက္ေရာက္မည့္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆုံျခင္း

ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ၏ ပါတီညီလာခံကို မၾကာမီက်င္းပေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ အဆိုပါ ပါတီသည္ ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာ၊ ၿမိဳ႕နယ္၊ ခ႐ိုင္၊ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ အဆင့္အထိ မ်က္ႏွာစံုညီအစည္းအေဝးမ်ားက်င္းပၿပီး တိက်ေသာမူဝါဒ၊ ပြင့္လင္းျမင္သာေသာ ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမႇာက္မႈမ်ားႏွင့္ပါတီအဆင့္ဆင့္ကိုေရြးခ်ယ္ခဲ့ပါသည္။
၄င္းပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ားက ညီလာခံသို႔ တက္ေရာက္ၾကမည့္ကိုယ္စားေကာ္မတီမ်ားကိုလည္း သတ္မွတ္စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအရ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ထိုေရြးခ်ယ္ခံကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့မႈမ်ားကို တင္ျပအပ္ပါသည္။

ဦးလင္းထြန္း ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီအတြင္းေရးမွဴးရန္ကုန္ေျမာက္ပုိင္းခ႐ိုင္

ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ၏ ပါတီညီလာခံကို မၾကာမီက်င္းပေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ အဆိုပါ ပါတီသည္ ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာ၊ ၿမိဳ႕နယ္၊ ခ႐ိုင္၊ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ အဆင့္အထိ မ်က္ႏွာစံုညီအစည္းအေဝးမ်ားက်င္းပၿပီး တိက်ေသာမူဝါဒ၊ ပြင့္လင္းျမင္သာေသာ ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမႇာက္မႈမ်ားႏွင့္ပါတီအဆင့္ဆင့္ကိုေရြးခ်ယ္ခဲ့ပါသည္။ ၄င္းပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ားက ညီလာခံသို႔ တက္ေရာက္ၾကမည့္ကိုယ္စားေကာ္မတီမ်ားကိုလည္း သတ္မွတ္စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအရ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ထိုေရြးခ်ယ္ခံကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့မႈမ်ားကို တင္ျပအပ္ပါသည္။

ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီညီလာခံ တက္ေရာက္မည္႕ကုိယ္စားလွယ္ႏွင္႕ေတြ႔ဆုံျခင္း

ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ၏ ပါတီညီလာခံကို မၾကာမီက်င္းပေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ အဆိုပါ ပါတီသည္ ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာ၊ၿမိဳ႕နယ္၊ ခ႐ိုင္၊ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အဆင့္အထိ မ်က္ႏွာစံုညီအစည္းအေဝးမ်ားက်င္းပၿပီး တိက်ေသာမူဝါဒ၊ ပြင့္လင္းျမင္သာေသာ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္မႈမ်ားႏွင့္ ပါတီအဆင့္ဆင့္ကိုေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္။ ၄င္းပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ားက ညီလာခံသို႔တက္ေရာက္မည့္ ေကာ္မတီဝင္မ်ားကိုလည္း သတ္မွတ္စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအရ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ ထိုေရြးခ်ယ္ခံကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွ ဦးမင္းသိန္းထြန္းအား ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့မႈမ်ားကိုတင္ျပအပ္ပါသည္။

92444279-13082016

ဦးမင္းသိန္းထြန္းမရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရး ႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီဥကၠ႒

(more…)


အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးအေပၚ ရွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္း ဖယ္ခံုၿမိဳ႕နယ္ပါတီအတြင္းေရးမွဴး ဦးထြန္းဟန္၏အျမင္

67095474-14082016

ဦးထြန္းဟန္ရွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္း ဖယ္ခံုၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ အတြင္းေရးမွဴး

• ဒီအစည္းအေဝးကို တက္လာတာက အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ျပည္ တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ဖို႔ပါ။ ဒီေန႔ဒီအခ်ိန္မွာ အင္မတန္မွ အေရးႀကီးတဲ့ကိစၥလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရကလည္း ၂၁ရာစုပင္လံု ညီလာခံဆိုၿပီးေတာ့ သြားေနတာျဖစ္ပါ တယ္။ လက္ရွိအစိုးရရဲ႕ ၂၁ ရာစု ပင္လံု ဆိုတာလည္း ဒို႔တာဝန္အေရးသံုးပါးကို သြားေနတာလည္းျဖစ္ပါတယ္။ အေရး ႀကီးဆံုးကေတာ့ တိုင္းရင္းသားစည္းလံုး ညီညြတ္ေရးကို တည္ေဆာက္ေနတယ္လို႔ ပဲျမင္ပါတယ္။ တိုင္းရင္းသားစည္းလံုး ညီညြတ္ေရးကို တည္ေဆာက္ႏိုင္မွ တိုင္း ျပည္ဖြ႕ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို တည္ေဆာက္ ႏိုင္မွာျဖစ္တဲ့အတြက္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ပါတီ က လုပ္တဲ့ ဒီအလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲကို တက္ေရာက္လာျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။ (more…)


ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီညီလာခံ တက္ေရာက္မည္႕ကုိယ္စားလွယ္ႏွင္႕ေတြ႔ဆုံျခင္း

• အခုလက္ရွိ ၿမိဳ႕နယ္ဥကၠ႒တာဝန္ ဆိုေတာ့ အရင္ပါတီမွာ ဘယ္အပိုင္း က႑ကေန တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ခဲ့တယ္ ဆိုတာ သိခ်င္ပါတယ္။
ကြၽန္မက ၁၉၉၃ ခုႏွစ္ အသင္းႀကီး စကတည္းက အသင္းဝင္အျဖစ္ ပါဝင္ခဲ့ တယ္။ လူမႈေရးလုပ္ငန္းေတြလုပ္ရင္းနဲ႕ ပါလာတယ္။ အသင္းအဆင့္ဆင့္ကေန ပါဝင္ရင္း အသင္းမွာ အမႈေဆာင္တာဝန္ ေပးျခင္းခံရတယ္။ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ ျပန္ေရြး ခ်ယ္တဲ့အခါက်ေတာ့ အဲ့ဒီအခ်ိန္တုန္းက ကြၽန္မတို႔ရဲ႕အတြင္းေရးမွဴးက ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ဆိုေတာ့ ကြၽန္မ က မဲအမ်ားဆံုးရရွိခဲ့တယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ ၂ဝ၁၂ စြန္းစြန္းမွာပဲ ကြၽန္မရ႕ဲအတြင္းေရး မွဴးက ဒုတိယဝန္ႀကီးအျဖစ္ တာဝန္ထမ္း ေဆာင္တဲ့အခါၾကေတာ့ ကြၽန္မကိုအမ်ား က ေနၿပီးေတာ့ တင္ေျမႇာက္လိုက္တယ္။ အမ်ားဆႏၵနဲ႔ ဥကၠ႒အျဖစ္ တာဝန္ယူ လိုက္ရတယ္။

13906668_633886953447486_4207778105417233013_n

ေဒၚစမ္းစမ္းေဌးဒဂုံၿမိဳ႕သစ္ေတာင္ပိုင္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီဥကၠ႒

(more…)