ဒဂံုေတာင္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွဦးစီးေသာ အမ်ဳိးသမီးထုကာကြယ္ေစာင္႕ေရွာက္ေရးအဖြဲ႔ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားအား ျပန္လည္ကူညီပံ႕ပိုးမႈမ်ားေပး၍ အားေပးစကားေျပာၾကားခဲ႕

 

ရန္ကုန္ ဇြန္ ၂၇

ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္(ေတာင္ပိုင္း)ၿမိဳ႕ နယ္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွဦးစီးေသာ ၿမိဳ႕နယ္လံုးဆိုင္ရာ အမ်ဳိးသမီးထု ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႕ သည္ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ခိုကိုးရာမဲ့ ဘိုးဘြားမ်ားႏွင့္ ႏြမ္းပါးေသာကိုယ္ ဝန္ေဆာင္မိခင္မ်ား၊မသန္စြမ္း ကေလးသူငယ္မ်ားကို လစဥ္ကူညီ ေထာက္ပံ့ေပးမႈမ်ားရွိခဲ့ရာ ယေန႔ ညေနတြင္လည္း အမ်ဳိးသမီးကာ ကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႕ဝင္သား ဖြားခါစမိခင္ႏွင့္ ေနာက္ထက္အဖြဲ႕ ဝင္တစ္ဦး၏ မိခင္နာေရးကိုျပည္ ခိုင္ၿဖိဳးပါတီအေရွ႕ပိုင္းခ႐ိုင္ဘ႑ာ ေရးမွဴးဦးဝဏၰမ်ိဳး၊ ၿမိဳ႕နယ္ဥကၠ႒ ေဒၚစမ္းစမ္းေဌးႏွင့္ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္ မတီဝင္မ်ား၊အမ်ဳိးသမီးထုအဖြဲ႕ဝင္ မ်ား၊ရပ္ကြက္ပါတီဥကၠ႒ႏွင့္ေကာ္ မတီဝင္မ်ားျဖင့္ သြားေရာက္ၾကည့္ ႐ႈကာ ကူညီပ့ံပိုးမႈမ်ားေပး၍ အား ေပးစကားေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထိုအမ်ဳိးသမီးထုကာကြယ္ေစာင့္ ေရွာက္ေရးအဖြဲ႕တြင္အသိပညာရွင္၊ အတတ္ပညာရွင္အမ်ဳိးသမီးမ်ား၊ ဥပေဒပညာရွင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဝင္အမ်ိဳးသမီးမ်ား ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားေၾကာင္း သိရ သည္။

ေဇာ္ရဲထြဋ္(ဒဂံုေတာင္)