ရပ္/ေက်းဥပေဒတြင္ ဧည့္စာရင္းတိုင္ၾကားရန္ ျပ႒ာန္းခ်က္ကို ပယ္ဖ်က္လိုက္ၿပီ

ရပ္ကြက္သို႔မဟုတ္ ေက်းရြာအုပ္စုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဥပေဒကို တတိယအႀကိမ္ ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒၾကမ္းတြင္ ဧည့္စာရင္း တိုင္ၾကားရန္ျပ႒ာန္းခ်က္အား ပယ္ဖ်က္ရန္ စက္တင္ဘာ ၁၉ ရက္ ျပဳလုပ္သည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ အတည္ျပဳလုိက္သည္။

ရပ္ကြက္သို႔မဟုတ္ေက်းရြာ အုပ္စုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဥပေဒကို တတိယအႀကိမ္ ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒၾကမ္းကို အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္တြင္ စတင္တင္သြင္းေဆြးေႏြးၿပီး ဧည့္စာရင္း တိုင္ၾကားရန္၊ စစ္ေဆးရန္ႏွင့္ ပ်က္ကြက္ပါက အေရးယူရန္ ျပ႒ာန္းခ်က္ျဖစ္သည့္ ပုဒ္မ ၁၃(ဆ)ကို ပယ္ဖ်က္ေၾကာင္း အတည္ျပဳခ်က္ႏွင့္အတူ အျခားအတည္ျပဳခ်က္မ်ားျဖင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္သို႔ ေပးပို႔ခဲ့သည္။

ယင္းသို႔ေပးပို႔ခ်က္အေပၚ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီက ပုဒ္မ၁၃(ဆ)ကို ပယ္ဖ်က္ရန္ မသင့္ေၾကာင္းႏွင့္ အျခား ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္သို႔ အစီရင္ခံခဲ့ၿပီး ယင္းအစီရင္ခံခ်က္အေပၚမူတည္ကာ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္တြင္ စက္တင္ဘာ ၁၉ ရက္က စတင္ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ထြန္းျမတ္ေဆြက အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ စတင္ေဆြးေႏြ စဥ္ တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေနျဖင့္ ဥပေဒပါ ပုဒ္မ ၁၃ (ဆ)၊ ၁၇၊ ၂၇ တို႔ကို ပယ္ဖ်က္ရန္မသင့္ဟု ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း၊ သို႔ရာတြင္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္က လံုၿခံဳေရး ႐ႈေထာင့္ကို မ်က္ကြယ္ျပဳကာ အမ်ားဆႏၵမဲျဖင့္ ပယ္ဖ်က္ရန္ အတည္ျပဳခဲ့ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးေျပာၾကားသည္။

“ရပ္ကြက္သို႔မဟုတ္ေက်းရြာအုပ္စုရဲ႕ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ ေအးခ်မ္းသာယာေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ပကတိအေျခအေနအရ အမွန္တကယ္လိုအပ္လို႔ ထည့္သြင္းထားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဗိုလ္မွဴးႀကီးထြန္းျမတ္ေအးက ဧည့္စာရင္းဆိုင္ရာ ျပ႒ာန္း ခ်က္ကို ပယ္ဖ်က္ျခင္းမျပဳရန္ေျပာသည္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥပေဒၾကမ္း ေကာ္မတီကပုဒ္မ၁၃(ဆ)ကို ပယ္ဖ်က္ျခင္းမျပဳဘဲ အစားထိုးျပင္ဆင္ရန္ အစီရင္ခံခဲ့ၿပီး အျခား ရပ္ကြက္ သို႔မဟုတ္ ေက်းရြာတစ္ခုမွ ညအိပ္ညေန လာေရာက္တည္းခိုေသာ ဧည့္သည္မ်ားအတြက္ ဧည့္စာရင္း တိုင္ၾကားျခင္းကိုလက္ခံျခင္း၊ ခြင့္ျပဳျခင္း၊ ဧည့္စာရင္းတိုင္ၾကားရန္ တမင္ပ်က္ကြက္လွ်င္ အေရးယူျခင္းဟု အစားထိုးရန္ တင္ျပခဲ့ျခင္းအေပၚ ေထာက္ခံေၾကာင္း ဗိုလ္မွဴးႀကီးထြန္း ျမတ္ေဆြက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၀င္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးျမင့္ထြန္းက အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္၏ အတည္ျပဳ ခ်က္အတိုင္း ဧည့္စာရင္းဆိုင္ရာ ျပ႒ာန္းခ်က္ ပုဒ္မ၁၃(ဆ)ကို ပယ္ဖ်က္ရန္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယင္းပုဒ္မ၁၃(ဆ)ကို အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္၏အတည္ျပဳခ်က္အတိုင္း ပယ္ဖ်က္ဖို႔ေဆြးေႏြးရန္စာ ရင္းတင္သြင္းထားသူ ကိုယ္စားလွယ္ ၁၄ ဦးရွိကာ ယင္းတို႔ကိုယ္စား တစ္စုတစ္စည္းတည္း ဦးျမင့္ထြန္း က ေဆြးေႏြးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“ကြၽန္ေတာ္တို႔တိုင္းျပည္ဟာ ဒီမုိကေရစီလမ္းေၾကာင္းေပၚမွာေလွ်ာက္လွမ္းေနတဲ့အခ်ိန္ပါ။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ ဒီမိုကရက္တစ္ မဆန္တဲ့ဥပေဒေတြကို ဖ်က္သိမ္းသင့္ၿပီလို႔ ထင္ပါတယ္။ ဧည့္စာရင္းတိုင္လို႔ ျပည္သူေတြရဲ႕ဘ၀ေတြ လံုၿခံဳမယ္လို႔ အၾကင္းမဲ့မယံုၾကည္ပါဘူး။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ဧည့္စာရင္းတိုင္ၾကားလို႔ လူဆိုး၊ သူခိုး၊ ၀ရမ္းေျပးေတြ ဖမ္းမိတယ္ ဆိုတာ မရွိသေလာက္ ရွားပါတယ္။ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္၀င္ ေရာက္လာသူေတြလည္း ဧည့္စာရင္းတိုင္ၾကားလို႔ ဖမ္းမိ တယ္ဆိုတာမရွိ သေလာက္ရွားမယ္ထင္ပါတယ္””ဟု ဦးျမင့္ထြန္းကေျပာသည္။

ယင္းဧည့္စာရင္းတိုင္ရန္ ျပ႒ာန္းခ်က္ကို ပယ္ဖ်က္ပါကလည္း စိုးရိမ္စရာမရွိေၾကာင္း၊ ရပ္ေက်းဥပေဒၾကမ္းပါ ၁၃(ဇ)တြင္ ရပ္ကြက္ သို႔မဟုတ္ ေက်းရြာအတြင္းေနထိုင္ေသာ မသကၤာဖြယ္သူစိမ္းေတြ႔ရွိပါက သက္ဆိုင္ရာသို႔ သတင္းပို႔ျခင္းႏွင့္ ထူးျခားျဖစ္စဥ္မ်ားကို အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ အစီရင္ခံရမည္ဟုပါရွိေၾကာင္း ဦးျမင့္ထြန္းကေျပာသည္။ “ရပ္ကြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက ဧည့္စာရင္းစစ္ခြင့္ မရွိေတာင္မွ ဥပေဒအရ မသကၤာဘူးဆိုရင္ သတင္းပို႔ခြင့္ရွိပါတယ္။ ဒါဆို လံုေလာက္ပါတယ္” ဟု ၎က ထပ္ေလာင္းေျပာသည္။

ယင္းသို႔ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦး၀င္းျမင့္က ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ၏ သေဘာထားကိုေမးျမန္းရာ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီက မူလအစီရင္ခံစာတင္သကဲ့သို႔ ပုဒ္မ ၁၃(ဆ)ကို မူလအတိုင္းထား ရန္ သေဘာထားမေပးေတာ့ဘဲ ဦးျမင့္ထြန္း၏ ေဆြးေႏြးခ်က္အတိုင္း ဧည့္စာရင္းဆိုင္ရာ ျပ႒ာန္းခ်က္ ပုဒ္မ ၁၃ (ဆ)ကို ပယ္ဖ်က္ရန္ သေဘာထားေပးခဲ့သည္။

ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္စိုးကမူ သမား႐ိုးက် မဟုတ္ေသာ လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ မ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းႏိုင္ဖို႔ အေျခခံက်ေသာစာရင္းဇယား ရရွိရန္လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ေဒသတြင္း ေျပာင္းေရႊ႕သြားလာ ေနထိုင္မႈစာရင္းဇယားကို အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ ရရွိေရးမွာ ႏုိင္ငံေတာ္လံုၿခံဳေရးအတြက္ အေရးႀကီးေၾကာင္းေျပာသည္။

“ဧည့္စာရင္းစစ္ေဆးမႈေတြမွာ အားနည္းခ်က္မ်ားျဖစ္ေပၚခဲ့တာ မွန္ေသာ္လည္းပဲ ဒီလိုျဖစ္ေပၚခဲ့ျခင္းဟာ ဥပေဒရဲ႕ အမွား မဟုတ္ဘဲနဲ႔ ဥပေဒကို ကိုင္တြယ္က်င့္သံုးၾကတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေရးဆိုင္ရာ အားနည္းခ်က္ေတြေၾကာင့္ပဲလို႔ ယူဆေစလိုေၾကာင္း ေျပာၾကားလိုပါတယ္” ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္စိုးက ထပ္ေလာင္းေျပာၾကားကာ ဧည့္စာရင္းဆိုင္ရာျပ႒ာန္းခ်က္ ပုဒ္မ ၁၃ (ဆ)ကို မူလအတိုင္းထားရွိသင့္ေၾကာင္း ေျပာသည္။

ထို႔သို႔ေသာအေျခအေနေၾကာင့္ လွ်ဳိ႕၀ွက္မဲျဖင့္ စက္ခလုတ္သံုးမဲခြဲ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ရာ ဧည့္စာရင္းတိုင္ၾကားျခင္းဆိုင္ရာ ျပ႒ာန္းခ်က္ပုဒ္မ၁၃ (ဆ) ကိုပယ္ဖ်က္ရန္ ေထာက္ခံမဲ ၂၃၅ မဲ၊ ကန္႔ကြက္မဲ ၁၅၆ မဲ၊ ၾကားေနမဲ ေလးမဲျဖင့္ ဧည့္စာရင္း ဆိုင္ရာျပ႒ာန္းခ်က္ကို ပယ္ဖ်က္ရန္ အတည္ျပဳလိုက္သည္။

#Democracytoday


 


Leave a Reply