ေမာ္လၿမိဳင္ကြၽန္း ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ မ်က္ႏွာစံုညီႏွင့္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေရြးခ်ယ္ဖြဲ႔စည္း

ေမာ္လၿမိဳင္ကြၽန္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ မ်က္ႏွာစံုညီအစည္းအေဝးႏွင့္ျပန္ လည္ျပင္ဆင္ေရြးခ်ယ္ဖြဲ႕စည္းေရး အခမ္းအနားကို ယေန႔ နံနက္ ၈နာရီက ၿမိဳ႕နယ္ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ႐ံုးခန္းမ ၌က်င္းပရာ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာ ျပည္ေထာင္စုၾက့ံခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳး ေရးပါတီေကာ္မတီဝင္ ၂၅၆ဦး တက္ေရာက္ၾကသည္။
ယင္းအခမ္းအနားတြင္သဘာ ပတိ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီျပန္လည္ေရြးခ်ယ္ဖြဲ႕စည္းေရး အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္တိုင္းေဒသႀကီး ေကာ္မတီဝင္ ဦးဝင္းကိုကိုက ျပန္လည္ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းေရြးခ်ယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ လပြတၱာခ႐ိုင္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ ေရးႏွင့္ဖြ႕ံၿဖိဳးေရးပါတီအတြင္းေရး မွဴး ဦးလိႈင္ဦးက ေရြးခ်ယ္တင္ ေျမႇာက္ျခင္းဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားကို လည္းေကာင္း ရွင္းလင္းတင္ျပ သည္။

ထို႔ေနာက္ၿမိဳ႕နယ္ျပည္ေထာင္စု ၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ႏွစ္ ပတ္လည္အစီရင္ခံစာကို ၿမိဳ႕နယ္ ပါတီေကာ္မတီဝင္ ဦးျမင့္လြင္က ဖတ္ၾကားၿပီး အစုအဖြဲ႕အတန္းမ်ား ကို ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္ ေဒၚသဲႏုဝါႏွင့္ေဒၚေဆြဇင္မင္းတို႔က ေဆြးေႏြးတင္ျပသည္။
ထို႔ေနာက္ တက္ေရာက္လာ ၾကေသာ ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ားက ၿမိဳ႕နယ္ျပည္ေထာင္စုၾက့ံခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ားအား အမ်ားဆႏၵျဖင့္ ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမႇာက္ၾကရာ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ ဥကၠ႒ ဦးျမင့္ေအာင္၊ အတြင္းေရး မွဴး ဦးေအာင္ေဇာ္လိႈင္၊ ဘ႑ာေရး မွဴး ဦးေသာင္းဦးအပါအဝင္ ၿမိဳ႕ နယ္ေကာ္မတီဝင္ ၁၅ ဦးႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အရန္ပါတီေကာ္မတီဝင္ (အခ်ိန္ပိုင္း) ၁၅ ဦးတို႔အား ေရြး ခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ၾကၿပီး ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမႇာက္ခံရေသာ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ ေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ အရန္ပါတီ ေကာ္မတီဝင္မ်ားသည္ သဘာ တိ ေရွ႕ေမွာက္တြင္ ကတိသစၥာခံယူ ၾကသည္။

ေမာ္ကြၽန္းျမင့္ေအာင္


Leave a Reply