၂၀၁၉ ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲေအာင္စာရင္းမ်ား ထုတ္ျပန္မည္

၂၀၁၉ ခုႏွစ္ မတ္လအတြင္းက က်င္းပစစ္ေဆးခဲ့ေသာ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲ ေအာင္စာ ရင္းမ်ားကို ဇြန္ ၈ ရက္ (စေနေန႔) နံနက္ ၆ နာရီတြင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာနိုင္ငံ စာစစ္ဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။
တစ္ခ်ိန္တည္း ကပ္ထားမည္ အဆိုပါေအာင္စာရင္းမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာၿမိဳ့နယ္အသီးသီးရွိ သက္ဆိုင္ရာ စာစစ္ ဌာနေက်ာင္းမ်ားတြင္ တစ္ခ်ိန္တည္းကပ္ထားမည္ျဖစ္သည္။ ထို့အျပင္ အင္းစိန္ၿမိဳ့နယ္ အမွတ္(၁)အေျခခံပညာ အထက္တန္းေက်ာင္း၊ ရန္ကင္းၿမိဳ့နယ္ အမွတ္(၁)အေျခခံ ပညာအထက္တန္းေက်ာင္း၊ စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ့နယ္ အမွတ္(၂)အ ေျခခံပညာအထက္ တန္းေက်ာင္း၊ လမ္းမေတာ္ၿမိဳ့နယ္ အမွတ္(၁) အေျခခံပညာ အထက္တန္းေက်ာင္း၊ ဒဂုံၿမိဳ့နယ္ အမွတ္(၂)အေျခခံပညာ အထက္တန္းေက်ာင္းႏွင့္ သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ့နယ္ အမွတ္(၁)အေျခခံပညာ အထက္တန္းေက်ာင္း တို့တြင္လည္း တိုင္း ေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ား၏ ေအာင္စာရင္းမ်ားကို ကပ္ထားေပးမည္ျဖစ္သည္။ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အလိုက္ ေအာင္စာရင္းမ်ားအား သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ ပညာေရးမွူး႐ုံးမ်ားတြင္လည္းေကာင္း၊ ခရိုင္အလိုက္ သိရွိလိုပါက သက္ဆိုင္ရာ ခရိုင္ပညာေရးမွူး႐ုံးမ်ားတြင္ လည္းေကာင္း၊ ၿမိဳ့နယ္ အလိုက္ သိရွိလိုပါက သက္ဆိုင္ရာ ၿမိဳ့နယ္ပညာေရးမွူး ႐ုံးမ်ားတြင္လည္းေကာင္း ဇြန္ ၈ ရက္ နံနက္ ၆ နာရီ ေနာက္ပိုင္းတြင္ စုံစမ္းေမးျမန္းနိုင္သည္။

ေအာင္စာရင္း ထုတ္ျပန္မည့္ ဇြန္ ၈ ရက္ နံနက္ ၆ နာရီတြင္ ပညာေရး ဝန္ႀကီးဌာန Website ျဖစ္ေသာ m f www.moe.gov.mm ႏွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံ စာစစ္ဦးစီးဌာန Website ျဖစ္ေသာ www.myanmarexam.org တြင္ ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရွုနိုင္ရန္ စီစဥ္ထားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ (ေၾကးမုံ)