ၾသစေၾတးလ် အစိုးရအဖြဲ႔မွ ဝန္ႀကီး ၁၀ ဦး ႏုတ္ထြက္စာတင္

နုိင္ငံေရးအကြဲအၿပဲျဖစ္ေနတဲ့ ၾသစေၾတးလ် အစိုးရအဖြဲ႔မွာ လက္ရွိဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ မယ္လ္ကြန္တန္ဘူးလ္ရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္မႈကို မေက်နပ္တဲ့အတြက္ စုစုေပါင္း ဝန္ႀကီး ၁၀ ဦး ရာထူးကေန ႏုတ္ထြက္စာ တင္လိုက္ပါတယ္။

အဲဒီ ၁၀ ဦးထဲက သူ႔ရဲ႕ရန္သူျဖစ္တဲ့ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီး ပီတာဒပ္တန္နဲ႔ တျခားတဦးရဲ႕ ႏုတ္ထြက္စာကိုပဲ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ တန္ဘူးလ္က လက္ခံခဲ့ပါတယ္။ က်န္ ၈ ဦးရဲ႕ ႏုတ္ထြက္စာေတြကိုေတာ့ ဆုိငး္ငံ့ထားဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ တန္ဘူးလ္ရဲ႕ စြမ္းအင္မူဝါဒနဲ႔ ညံံ့ဖ်င္းတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲ မဲစနစ္ေတြေၾကာင့္ သူ႔ရဲ႕ေခါင္းေဆာင္မႈအေပၚ လစ္ဘရယ္ပါတီတြင္း ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ေဝဖန္ေနပါတယ္။ ဒီ့အတြက္ လက္ရွိပါတီေခါင္းေဆာင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ တန္ဘူးလ္နဲ႔ သူ႔ကိုျဖဳတ္ခ်ဖို႔ ႀကိဳးစားတဲ့ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီး ဒပ္တန္တို႔အၾကား ပါတီတြင္း မဲခြဲဆံုးျဖတ္ရာမွာ မစၥတာတန္ဘူးလ္က ၁၃ မဲအသာနဲ႔ အနိုင္ရခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ တန္ဘူးလ္အေနနဲ႔ ဒုတိယအေက်ာ့ မဲခြဲဆံုးျဖတ္မႈကို လာမဲ့ ၾကာသပေတးေန႔မွာ ထပ္မံရင္ဆုိင္ရဖို႔ရွိေၾကာင္း ဘီဘီစီသတင္းမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ 

DVB