ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ လူငယ္ညီလာခံ (၂ဝ၁၈) ေမ ၂၉ မွ ၃၁ ရက္အထိ က်င္းပမည္

ေနျပည္ေတာ္၊ ေမ ၂၆

ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ လူငယ္ညီလာခံ (၂ဝ၁၈) အခမ္းအနားကုိ ပါတီဌာနခ်ဳပ္ (ေနျပည္ေတာ္) ၌ ယခုလ ၂၉ ရက္မွ ၃၁ ရက္အထိ နံနက္ ၉ နာရီမွ စတင္က်င္းပသြားမည္ျဖစ္သည္။

လူငယ္ညီလာခံ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွာ မ်ဳိးဆက္သစ္လူငယ္မ်ားအား လက္ဆင့္ကမ္းတာဝန္ေပးအပ္ႏုိင္ရန္၊ လူငယ္မ်ား၏ စြမ္းရည္ ျမႇင့္တင္ရန္ႏွင့္ လူငယ္မ်ားဘဝျမင့္မားတုိးတက္ေစရန္၊ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အစရွိသည့္က႑မ်ားတြင္ လူငယ္မ်ား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္၊ လူငယ္က႑ျဖင့္ ႏုိင္ငံ၏စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္တက္ေစ၍ အမ်ဳိးသားေရးစိတ္ဓာတ္မ်ား ရင့္သန္ခုိင္မာေစရန္၊ အရည္အေသြး ျမင့္မားေသာ ပညာရပ္ဆုိင္ရာလူငယ္မ်ား မ်ားျပားစြာေပၚထြက္လာရန္၊ လူငယ္မ်ားအတြက္ အသက္ေမြး ဝမ္းေက်ာင္း ပညာအပါအဝင္ ပညာရည္ျမင့္တင္ေရးႏွင့္ အလုပ္အကုိင္ရရွိေရး က႑တုိးျမင့္ရန္၊ ႏုိင္ငံေတာ္ အက်ဳိးစီးပြား ႂကြယ္ဝေရးႏွင့္ လူ႕ေဘာင္အသုိင္းအဝုိင္း အက်ဳိးျပဳေရးလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ လူငယ္မ်ားကုိယ္တုိင္ ပုိမုိပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ႏွင့္ လူငယ္ဆုိင္ရာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားအား ႏုိင္ငံတကာနယ္ပယ္အသီးသီးႏွင့္ က်ယ္ဝန္းစြာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ စသည္တုိ႔ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။