ဒုသမၼတ (၁) ႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ေတြ႔ဆံု

ပုဂၢလိကက႑ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးေကာ္မတီႏွင့္ ပုဂၢလိကက႑ကိုယ္စားလွယ္မ်ား လစဥ္ပံုမွန္ေတြ႔ဆံုပြဲကို ၁၁ ႀကိမ္ေျမာက္ အျဖစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၂၇ ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ UMFCCI ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ေဒသတြင္း စီးပြားေရးဆိုင္ရာ တင္သြင္းမႈမ်ား၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္လုပ္ငန္းမ်ား၊ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး၊ ေမြးျမဴေရး လုပ္ငန္းမ်ား၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာမ်ားအား သက္ဆိုင္ရာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား က တင္ျပေဆြးေႏြး ခဲ့ၾကသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္၊ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းဥကၠ႒က တရုတ္ႏိုင္ငံ၊ ထိန္ခ်ဳံးျမိဳ႕၊ ဟိုက္က်ိထန္ဂိတ္ႏွင့္ ကုန္သြယ္ေနေသာ ကန္ပိုက္တည္နယ္စပ္ဂိတ္ အေၾကာင္း တင္ျပခဲ့ျပီး ခရီးသြား ဧည့္သည္မ်ား ၀င္ေရာက္လာပါက Border Pass (နယ္စပ္ျဖတ္သန္းခြင့္) သာမက Visa ထုတ္ေပးခြင့္ျပဳရန္၊ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ရာတြင္ တရုတ္ဘဏ္မ်ားျဖင့္ လုပ္ကိုင္ေနရသျဖင့္ ဘဏ္ႏွင့္ အာမခံလုပ္ငန္းမ်ားအား ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ားသို႔ လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳရန္၊ ကုန္ေလွာင္ရံုမ်ား ေဆာက္ရန္၊ စားေသာက္ကုန္မ်ားအားစစ္ေဆးရန္ FDA ဌာန ထားရိွေပးရန္ တင္ျပခဲ့သည္။

လက္ရိွတြင္ ပဲစင္းငံုႏွင့္ မတ္ပဲ ေပါက္ေစ်းထက္ ထက္၀က္ခန္႔ က်ဆင္းေနေသာေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ပဲမ်ဳိးစံုႏွင့္ ႏွမ္းကုန္သည္မ်ားအသင္းမွ ေစ်းႏႈန္းတည္ျငိမ္ေရးႏွင့္ ၀ယ္ယူတင္ပို႔ေရာင္းခ်ေရးအဖြဲ႕အား က်ပ္ ဘီလီယံ ၅၀ ေက်ာ္ မတည္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ရာ အစိုးရမွလည္း ထပ္မံျပီး ေငြက်ပ္ ဘီလီယံ ၅၀ အတိုးမဲ့ေခ်းေငြ ထည့္၀င္ေပးရန္ တင္ျပေတာင္းဆိုခဲ့သည္။ အဆိုပါေငြျဖင့္ ေတာင္သူမ်ားမ်ားထံက ပဲကို ၀ယ္ယူကာ အာမခံျဖင့္ သိုေလွာင္ထား မည္ ျဖစ္သည္။

ျပည္တြင္းေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္  ျပည္ပမွ ၾကက္သားေပါက္မ်ားႏွင့္ မ်ဳိးၾကက္ဥမ်ားတင္သြင္းမႈမ်ားအား အစိုးရမွ ထိန္းခ်ဳပ္ေပးရန္ ႏွင့္ ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ အခြန္ ေကာက္ခံရန္ တင္ျပခဲ့ျပီး ေမြးျမဴေရး အစာထုတ္လုပ္သည့္ ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းမ်ားအား အခြန္ကင္းလြတ္ ခြင့္ျပဳရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္း အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ဦးျမဟန္က တင္ျပခဲ့သည္။ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ထုတ္လုပ္ေရးႏွင့္ ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ေရး၊ ကေလး-တမူး နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး၊ တနသာၤရီတိုင္း ေဒသႀကီး ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္းမ်ားအား အသီးသီး တင္ျပခဲ့ၾကသည္။