တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အခ်ဳိ႕၏ ႏိုင္ငံေရးစိတ္ဓာတ္ သည္ ပါတီစံု ဒီမိုကေရစီလမ္းေၾကာင္းႏွင့္ မ်ားစြာ ကြဲလြဲေန၍ ခက္ခဲစြာ ညႇိႏိႈင္းရမည့္အေျခအေနရွိဟု ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္ ေျပာၾကား

တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အခ်ဳိ႕၏ ႏိုင္ငံေရးအေျခခံစိတ္ဓာတ္သည္ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီလမ္းေၾကာင္းႏွင့္ မ်ားစြာကြဲလဲြေန၍ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္တို႔ႏွင့္ ခက္ခဲစြာညႇိႏိႈင္းရမည့္ အေျခအေနရွိသည္ဟု တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ က ေျပာၾကားသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္ႏွင့္ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံ Inter Medi -ate အဖြဲ႔မွ Mr.Jonathan Powell ဦးေဆာင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔တို႔ေမလ ၁၁ ရက္က ေနျပည္ေတာ္၌ေတြ႔ဆံု၍ လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ ငန္းစဥ္မ်ားအေပၚ ေဆြးေႏြးစဥ္ ယင္းသို႔ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

‘NCA တြင္ လက္မွတ္ေရးထုိးထားၿပီး NCA လမ္းေၾကာင္းေပၚတြင္ ဆက္လက္ေလွ်ာက္လွမ္းလ်က္ရွိသည့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ NCA လက္မွတ္ေရးထုိးရျခင္းမရွိေသးသည့္ အဖြဲ႔မ်ားအေနျဖင့္ တစ္ဖြဲ႔ ခ်င္း၏ သေဘာသဘာဝ ကြဲျပားျခားနားမႈမ်ား၊ ယင္းသေဘာ သဘာဝမ်ားအေပၚ မူတည္၍ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆာင္ရြက္ရသည့္ အေျခအေနမ်ား၊ အခ်ဳိ႕အဖြဲ႔၏ ႏိုင္ငံေရးအေျခခံစိတ္ဓာတ္မ်ားသည္ မိိမိတို႔လက္ရွိ ေလွ်ာက္ လွမ္းေနသည့္ ပါတီစံုဒီမုိကေရစီလမ္းေၾကာင္းႏွင့္ မ်ားစြာကြဲလြဲေန၍ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္တို႔ႏွင့္ ခက္ခဲစြာ ညႇိႏိႈင္းရမည့္ အေျခအေနမ်ား’ စသည္တို႔ကို  ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္က ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ံုး က သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

ထုိ႔အျပင္ ရခိုင္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္၌ ေဆြးေႏြးရာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္က ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဘာသာေရးအရ လြတ္လပ္စြာ ကိုးကြယ္ခြင့္ရွိၿပီး ေရွးႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကတည္းကပင္ အစၥလာမ္ဘာသာ ကိုလည္း အသိအမွတ္ျပဳခဲ့ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ ႐ိုဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိးကို အသိအမွတ္မျပဳဘဲ ဘဂၤလားေဒသမွလာ သျဖင့္ ဘဂၤါလီဟုသာ အသိအမွတ္ျပဳေၾကာင္း၊ မိမိႏိုင္ငံတြင္ ဘဂၤါလီမ်ားအပါအဝင္ အစၥလာမ္ဘာသာ ကိုးကြယ္သူအမ်ားအျပား ရွိေၾကာင္း၊ အစၥလာမ္ဘာသာကိုးကြယ္မႈကို ဥပေဒအရလည္း အသိအမွတ္ျပဳထား ေၾကာင္း၊ ဘဂၤါလီမ်ားက ကိုယ့္ကိုယ္ကုိယ္ ႐ုိဟင္ဂ်ာဟု သတ္မွတ္၍ အေျခအေနဖန္တီးခြင့္ ႀကိဳးစားလာမႈကို ေဒသခံတိုင္းရင္းသားမ်ားက လက္မခံသကဲ့သို႔ ျမန္မာျပည္သူ မ်ားကလည္း လက္မခံေၾကာင္း ေျပာသည္။

လက္ရွိ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္း ေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ႏိုင္ငံေရး ဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ႏိုင္ေရး၂၁ ရာစုပင္လံုညီလာခံကို လာမည့္ ေမလ ၂၄ ရက္တြင္ စတင္က်င္းပမည္ျဖစ္သည္။ ယင္းညီလာခံတြင္ NCA လက္မွတ္ေရးထုိးထားသည့္ အဖြဲ႔မ်ားသာ ညီလာခံကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ပါဝင္ေဆြးေႏြး ဆံုးျဖတ္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

# 7 Day