ေတာင္တ႐ုတ္ ပင္လယ္အေရး AIPA ညီလာခံတြင္ မဆံုးျဖတ္ႏိုင္ခဲ့

တင္သြင္းသည့္ ပင္လယ္ေရေၾကာင္း လံုၿခံဳေရးပူးေပါင္းျမွင့္တင္ရန္ႏွင့္ ေရသယံဇာတမ်ား ကာကြယ္ေရး ျမင့္တင္ ရန္ဆိုသည့္ စာတမ္းေအာက္တြင္ ေတာင္တ႐ုတ္ ပင္လယ္အေရးကိစၥကို ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးခဲ့ေသာ္လည္း ဆံုးျဖတ္ခ်က္ တစံုတရာ ခ်မွတ္ႏိုင္ခဲ့ျခင္း မရွိေၾကာင္း သိရသည္။

“အာဆီယံမွာ ထိုင္းက တင္သြင္းတဲ့ ပင္လယ္ေရေၾကာင္းလံုၿခံဳေရး ပူးေပါင္းျမွင့္တင္ရန္ဆိုတဲ့ ကိစၥမွာေတာ့ ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးတာမ်ိဳး ရွိပါတယ္။ ေဆြးေႏြးတဲ့ အထဲမွာေတာ့ ပါတယ္။ ဆံုးျဖတ္တဲ့အထဲမွာေတာ့ ထည့္သြင္းဖို႔ မလုိဘူးလို႔ ယူဆတဲ့အတြက္ ဆံုးျဖတ္တဲ့အထဲမွာ မပါပါဘူး” ဟု ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ႏိုင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရး ေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဦးေဇာ္သိန္းက ေျပာသည္။

AIPA တြင္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈေခါင္းေဆာင္အျဖစ္တာ၀န္ယူထားသူ ဝါးခယ္မၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ဦးေဇာ္သိန္းက ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္ ကိစၥကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ေဆြးေႏြးခဲ့ျခင္းမရွိေၾကာင္း၊ ျမန္မာက ျပည္တြင္း ျပည္ပစိန္ေခၚမႈမ်ားကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္တည္ၿငိမ္ေရးအတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေျဖရွင္းေရးဆိုသည့္ စာတမ္းတေစာင္တင္သြင္းခဲ့ေၾကာင္း စက္တင္ဘာလ ၂ ရက္ေန႔က AIPA ညီလာခံအၿပီး သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ မီဒီယာမ်ားသို႔ ေျပာသည္။

တ႐ုတ္ႏွင့္ အာဆီယံ ႏိုင္ငံတခ်ိဳ႕အၾကား ပိုင္ဆိုင္မႈ အျငင္းပြားေနသည့္ ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္ အေရးကိစၥကို သက္ဆိုင္သည့္ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားက အေရးတယူလုပ္ ေဆြးေႏြးခ်င္ေသာ္လည္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ မိတ္မပ်က္ခ်င္ေသာ ျမန္မာအပါအ၀င္ ႏုိင္ငံတခ်ိဳ႕က အက်ယ္တ၀င့္ ေဆြးေႏြးရန္ သေဘာမတူသည့္အခါ ယခုအေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်ႏုိင္မည္ဟု မထင္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေရး ေလ့လာသံုးသပ္သူ ဦးရဲထြန္းက ဧရာ၀တီသို႔ ေျပာသည္။

အာဆီယံ၏ သေဘာသဘာ၀အရ ေၾကညာခ်က္တခု ထုတ္ျပန္မည္ဆိုပါက အဖြဲ႔ဝင္အားလံုး၏ သေဘာတူညီခ်က္ ျဖင့္သာ ထုတ္ျပန္၍ရသျဖင့္ တ႐ုတ္ကိစၥကို သီးသန္႔ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ျခင္းမ်ိဳး အာဆီယံက မလုပ္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ AIPA သည္ အေတြ႔အႀကံဳဖလွယ္ျခင္း၊ ေဒသတြင္း ျဖစ္ေပၚေနသည့္ Issues မ်ားအေပၚတြင္ အသိအျမင္ ဖလွယ္ျခင္းမ်ိဳးသာ လုပ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သူက သံုးသပ္သည္။

AIPA ကို ဦးေဆာင္က်င္းပသူမ်ားကမူ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ယခုညီလာခံကို ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ညီလာခံတြင္ စည္း႐ံုးေရး၊ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး၊ ႏိုင္ငံေရး၊ အမ်ိဳးသမီးေရးရာႏွင့္ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ေရး အတြက္ ပူးေပါင္းေဆြးေႏြးျခင္းတို႔ကို ေအာင္ျမင္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့သျဖင့္ ေဒသတြင္း အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားက ခ်ီးက်ဴးခဲ့သည္ဟု AIPA ၏ စည္း႐ံုးေကာ္မတီေခါင္းေဆာင္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာ သန္း၀င္း က ေျပာသည္။

Cyber Security ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အာဆီယံႏုိင္ငံအခ်င္းခ်င္း ပိုုမိုပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးကိစၥကို ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံက တင္ျပရာ အားလံုးက ညီညီညြတ္ညြတ္ျဖင့္ ဆံုးျဖတ္အတည္ျပဳႏိုင္ခဲ့ျခင္း၊ ထိုင္းႏိုင္ငံက တင္သြင္းသည့္ ပင္လယ္ ေရေၾကာင္းလံုၿခံဳေရး ပူးေပါင္းျမင့္တင္ရန္ႏွင့္ ေရသယံဇာတမ်ား ကာကြယ္ေရး ျမင့္တင္ရန္ဆိုသည့္ အဆိုကိုလည္း အားလံုး ၀ိုင္း၀န္းေဆြးေႏြးၿပီး ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းတို႔သည္ အိမ္ရွင္ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ အာဆီယံ၏ ေအာင္ျမင္မႈျဖစ္သည္ ဟု ျမန္မာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေျပာသည္။

အမ်ိဳးသမီးက႑တြင္လည္း အာဆီယံေဒသတြင္း အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ပိုေပးရန္ ႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားအတြက္လည္း လုပ္သားမ်ားကိုသာမက မိသားစုဝင္မ်ားကိုပါ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ရန္၊ အာဆီယံႏုိင္ငံအတြင္း တူညီေသာလုပ္အားအတြက္ တူညီေသာလုပ္ခလစာရရွိရန္ ေဆာင္ရြက္မည္ဟု သေဘာတူ ညီခဲ့ၾကသည္။

အာဆီယံ ေဒသတြင္ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနသည့္ ဇီကာ ဗိုင္းရပ္စ္ တုိက္ဖ်က္ေရးအတြက္ ေဒသတြင္း ႏုိင္ငံအားလံုးတြင္ Public Health Alert Center ထူေထာင္ေရး၊ သတင္း အခ်က္အလက္ ဖလွယ္ေရး၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး တို႔အတြက္ သေဘာတူညီခဲ့ၾကေၾကာင္းလည္း သိရသည္။ # ဧရာ၀တီ


Leave a Reply