စေတာ့ေစ်းႏႈန္းသာမက အေရာင္းအ၀ယ္ပါက်ဆင္း

ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားဘဏ္၏ ရွယ္ယာတန္ဖိုးမ်ား သီတင္းႏွစ္ပတ္အတြင္း ၃၀ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္ က်ဆင္းၿပီး အျခားကုမၸဏီမ်ား၏ ရွယ္ယာမ်ားလည္း က်ဆင္းလာေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

စက္တင္ဘာ ၁ ရက္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားဘဏ္၏ ရွယ္ယာတစ္စုလွ်င္ က်ပ္ ၁၂,၀၀၀ ေစ်းေပါက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ျပန္လည္က်ဆင္းလာကာ စက္တင္ဘာ ၁၅ ရက္တြင္ ရွယ္ယာတစ္စုလွ်င္ ၈,၃၀၀ က်ပ္သာ ေပါက္ေစ်းရွိသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားဘဏ္နည္းတူ FMI ကုမၸဏီ၏ ရွယ္ယာေစ်းမွာလည္း အနိမ့္ဆံုးသို႔ ဆက္တိုက္က်ဆင္းခဲ့ၿပီး စက္တင္ဘာ ၁၄ ရက္တြင္ ရွယ္ယာတစ္စုလွ်င္ က်ပ္ ၁၈,၅၀၀ ေပါက္ေစ်း ရွိခဲ့သည္။ သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရး ဇုန္အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီသည္ ရွယ္ယာတစ္စုလွ်င္ က်ပ္ ၄၂,၀၀၀ ျဖင့္ ယခုရက္ပိုင္းအတြင္း ေစ်းႏႈန္း တည္ၿငိမ္ေနသည္။

ရွယ္ယာေစ်းႏႈန္း က်ဆင္း လာသကဲ့သို႔ ရွယ္ယာအေရာင္းအ၀ယ္လည္း ေလ်ာ့နည္းခဲ့ၿပီး ကုမၸဏီအစုရွယ္ယာ ၁,၀၀၀ မွ ၂,၀၀၀ ၾကားသာ အေရာင္းအ၀ယ္ရွိခဲ့သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားဘဏ္ သည္ ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းကို အနိမ့္ဆံုးအဖြင့္ေစ်းျဖင့္ ၀င္ေရာက္ခဲ့ၿပီး စက္တင္ဘာ ၁ ရက္က ရွယ္ယာအေျခခံေစ်းႏႈန္း၏ ႏွစ္ဆခန္႔ျဖစ္သည့္ ရွယ္ယာတစ္စုလွ်င္ က်ပ္  ၁၃,၅၀၀  သို႔ ျမင့္တက္ခဲ့ သည္ဟု သိရသည္။

# Mizzima


Leave a Reply