“ျပည္ခိုင္ျဖိဳးတို႔လာၾကကြယ္ လုပ္အားေပးၾကမယ္”

 

ျပည္ခိုင္ျဖိဳးတို႔လာၾကကြယ္
လုပ္အားေပးၾကမယ္။

သယ္ပုိးကာတစ္ေယာက္တစ္လက္
လက္ဆင့္ကမ္းလို႔ဆက္။

တို႔ျပည္သူအတြက္တို႔တစ္ေတြ
စုေပါင္းေဆာင္ရြက္ေန။

တည္ေဆာက္ျပဳျပင္ဘုရားမ်ား
ေဆးရံု-ေစ်း-ေက်ာင္း-လမ္းတံတား။

ျပည္ခိုင္ျဖိဳးေရာက္တဲ့ေနရာ
ျငိမ္းခ်မ္းလြန္သာယာ။

ေခတ္မီေအာင္ ႏိုင္ငံ့အက်ိဳး
တည္ေဆာက္တို႔သယ္ပိုး။

ခိုင္ခိုင္မာမာ ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္
ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီ။

ဘယ္သူခြဲခြဲမကြဲဖို႔
တို႔မ်ားဓိဌာန္ၾကပါစို႔……။

Credit -Myo Chit Thawy


Leave a Reply