နည္းပညာႏွင့္ သက္ေမြးပညာ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲ က်င္းပမည္

နည္းပညာႏွင့္ သက္ေမြးပညာ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲ (TVET Forum) ကို ဇူလိုင္လ ၁၅ ရက္ႏွင့္ ၁၆ ရက္ မ်ားတြင္ ေနျပည္ေတာ္ MICC-II ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း MOE မွ သိရသည္။

TVET Fourm

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ နည္းပညာႏွင့္ သက္ေမြးပညာေရးက႑တြင္ သက္ေမြးပညာေရး သင္ယူႏိုင္ေသာ အခြင့္အလမ္းမ်ား ပိုမိုတိုးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္၊ နည္းပညာႏွင့္ သက္ေမြးပညာေရးက႑၏ အရည္ အေသြးႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ား ပိုမိုအားေကာင္းလာေစရန္အတြက္ အစိုးရ၊ ပုဂၢလိက၊ စက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား၊ ျပည္တြင္း အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာမွ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈမိတ္ဖက္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ႏွီးေႏွာဖလွယ္၍ နည္း ပညာႏွင့္ သက္ေမြးပညာေရးက႑အား ေရရွည္တိုးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးေစရန္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည့္ အစီအစဥ္ မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းနည္းလမ္း အဆင့္ဆင့္တို႔အား ခ်မွတ္ႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ကာ က်င္းပျပဳလုပ္ေပးျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲသို႔ တက္ေရာက္ရန္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားမွ ဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ကိုယ္စား လွယ္မ်ား၊ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားမွ နည္းပညာႏွင့္ သက္ေမြးပညာ ေလ့က်င့္ေရး (TVET) ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ နည္းပညာႏွင့္သက္ေမြးပညာေရးႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရးဦးစီးဌာန (DTVET) မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ TVET sector မွ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးမ်ား၊ National Skills Standards Authority (NSSA)မွ ကိုယ္စားလွယ္ မ်ား၊ ဘက္စံုလႊမ္းၿခံဳႏုိင္ေသာ ပညာေရးက႑ ေလ့လာသံုးသပ္ေရးလုပ္ငန္း (CESR) ကိုယ္စားလွယ္ မ်ား၊ မိတ္ဖက္ကုမၸဏီမ်ား၊ စက္မႈဇုန္မ်ား၊ အေသးစား၊ အလတ္စား စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အထူး စီးပြားေရးဇုန္မ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား ဖိတ္ၾကားထားေၾကာင္း သိရသည္။

Internet Journal


Leave a Reply