ျမန္မာႏုိင္ငံသား မြတ္စလင္ေရွ႔ေနမ်ား အသင္းအား မွတ္ပုံတင္ျခင္းခြင့္မျပဳရန္ႏွင့္ အသင္းတည္ရွိမႈ ဖ်က္သိမ္းေပးရန္ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနသုိ႔ ေရွ႔ေနမ်ားတုိင္ၾကား

ဇြန္လဆန္းအတြင္းကဖြဲ႔စည္းခဲ့ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံသား မြတ္စလင္ေရွ႕ေနမ်ားအသင္းဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ယင္း အသင္း၏ မွတ္ပုံတင္ျခင္းအားခြင့္မျပဳရန္ႏွင့္ အသင္းတည္ရွိေနမႈအား ဖ်က္သိမ္းေပးရန္ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး အတြင္းရွိ ေရွ႕ေနမ်ားက ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနသုိ႔ တုိင္ၾကားခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။ ယင္းတုိင္ၾကား စာကုိ ၿပီးခဲ့သည့္ ရက္ပုိင္းအတြင္းက မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ေရွ႕ေနမ်ားက ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနသုိ႔ လိပ္မူကာ တုိင္ၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းသုိ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမြတ္စလင္ေရွ႕ေနမ်ားအသင္း ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ အက်ိဳးေဆာင္ေရွ႕ေနတစ္ဦးကမူ ”အသင္းအဖြဲ႔ ဖြဲ႔တယ္ဆုိတာကေတာ့ မွတ္ပုံတင္ျခင္း ဆုိင္ရာဥပေဒအရ ဖြဲ႔စည္းႏုိင္တယ္ဆုိေပမယ့္ အခုလုိ လူမ်ိဳးေရးတစ္ခုႏွင့္တစ္ခု ဘာသာတစ္ခုႏွင့္တစ္ခုၾကား စိတ္၀မ္းကြဲေစမယ့္ အသင္းအဖြဲ႔မ်ိဳးကေတာ့ မျဖစ္သင့္ ဘူးလုိ႔ ကၽြန္ေတာ္ေတာ့ ေျပာခ်င္တယ္” ဟု ဆုိသည္။

ယင္းတုိင္ၾကားစာတြင္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံသား မြတ္စလင္ေရွ႔ေနမ်ားအသင္းအေနျဖင့္ အသင္း၀င္ေရွ႕ေနမ်ား၏ ပညာေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ က်န္းမာေရး ကိစၥရပ္မ်ားအား ေဆာင္ရြက္ရန္မဟုတ္ဘဲ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ မြတ္စလင္ဘာသာ ၀င္မ်ားအတြက္သာ ရည္ရြယ္၍ ဘာသာစြဲ၊ လူမ်ိဳးစြဲ၊ ဂုိဏ္းဂဏစြဲမ်ားျဖင့္ တည္ေထာင္ဖြဲ႔စည္းၿပီးေနာက္ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပဒ၊ အသင္းအဖြဲ႔မ်ား မွတ္ပုံတင္ျခင္းဆုိင္ရာ ဥပေဒအျပင္ ေရွ႕ေနေရွ႕ရပ္မ်ား၏ က်င့္၀တ္သိကၡာမ်ား၊ တာ၀န္မ်ားႏွင့္ပါ ညီၫြတ္ျခင္း မရွိသည့္အတြက္ ယခုကဲ့သုိ႔အသင္းဖြဲ႔စည္းျခင္းသည္ တုိင္းရင္းသားမ်ားၾကား၊ ဘာသာ၀င္မ်ားၾကား၊ ျပည္သူမ်ားၾကားတြင္ မုန္းတီးမႈမ်ားျဖစ္ေပၚလာႏုိင္သည့္အတြက္ အသင္းအား ဖ်က္သိမ္းေပး ရန္ တုိင္ၾကားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိ႔အျပင္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ အခန္း (၈) ပုဒ္မ-၃၆၄ တြင္ ႏုိင္ငံေရးကိစၥအလုိ႔ငွာ ဘာသာ၊ သာသနာကုိ အလြဲသုံးစားမျပဳရ။ ထုိ႔အျပင္ လူမ်ိဳးေရးေၾကာင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဘာသာေရးေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ တစ္ဖက္ ႏွင့္တစ္ဖက္ တစ္ဂုိဏ္းႏွင့္တစ္ဂုိဏ္း မုန္းတီးျခင္း၊ ရန္မူျခင္းႏွင့္ စိတ္၀မ္းကြဲျခင္း တစ္မ်ိဳးမ်ိဳး ေပၚေပါက္လာေစရန္ ရည္ရြယ္ေသာ သုိ႔မဟုတ္ အေၾကာင္းရွိေသာ အျပဳအမူသည္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒႏွင့္ ဆန္႔က်င္သည္ဟု ျပ႒ာန္း ထားသည့္အေလ်ာက္ ယင္းအသင္းသည္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအား ခ်ိဳးေဖာက္ရန္ရည္ရြယ္၍ ဖြဲ႔စည္းသကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ေနသည့္အတြက္ ဖြဲ႔စည္းခြင့္မျပဳရန္ႏွင့္ ဖြဲ႔စည္းတည္ရွိေသာ အေျခအေနအား ပယ္ဖ်က္ေပးရန္ ေတာင္းဆုိျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

”သူတို႔လည္း သူတို႔ဘာသာဖြဲ႔တာပဲ။ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ဖြဲ႔ခြင့္ရွိတာပဲ ဓားျပတိုက္ဖို႔ ဖြဲ႔တာမဟုတ္ဘူး။ လူသတ္ဖို႔ဖြဲ႔တာ မဟုတ္ဘူး။ အဲဒီေတာ့ေရွ႕ေနက ကန္႔ကြက္တယ္ဆိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ေတာ့ မေျပာတတ္ဘူးေလ။ ဥပေဒကို သူတို႔လည္းသိၾကတာပဲ” ဟု အသင္းအား တိုင္ၾကားမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ အသင္း နာယကျဖစ္သူ တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ဦးကိုနီက ေျပာၾကားသည္။

ယင္းျမန္မာႏုိင္ငံသား မြတ္စလင္ေရွ႕ေနမ်ားအသင္းကုိ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၄ ရက္က တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ဦးကုိနီမွ နာယကအျဖစ္တာ၀န္ယူၿပီး ဥကၠ႒အျဖစ္ ဦးေက်ာ္ၿငိမ္း၊ ဒုဥကၠ႒အျဖစ္ ဦးတင္ထြန္းႏွင့္ အတြင္းေရးမွဴး အျဖစ္ ဦးခင္ေမာင္ခ်ိဳတုိ႔က ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းရွိ မြတ္စလင္ဘာသာ၀င္မ်ားအေနျဖင့္ ႏုိင္ငံသားအခြင့္အေရး ဆုံး႐ႈံး ေနမႈမ်ားႏွင့္ ခဲြျခားဆက္ဆံျခင္း ခံရမႈမ်ားကုိ ဥပေဒေၾကာင္းအရ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ရန္အတြက္ ရည္ရြယ္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

Tomorrow News Journal


Leave a Reply