အသိအျမင္ဗဟုသုတတိုးပြားလာေစေရး တိုင္းပါတီဥကၠ႒ စီစဥ္ ေဆာင္ရြက္ေပး

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီဥကၠ႒ ဦးရဲျမင့္မွ တိုင္းေဒသႀကီး အတြင္းရွိ ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာအုပ္စုမ်ားရွိ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဝင္မ်ားႏွင့္ အမ်ားျပည္သူမ်ား စာဖတ္ရွိန္ ျမင့္မားလာေစရန္ ႏွင့္ အသိအျမင္ဗဟုသုတမ်ား တိုးပြားလာေစရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး ျပည္ေထာင္စု ေန႔စဥ္ သတင္းစာကို ဇြန္လ (၁) ရက္မွစတင္၍ ေန႔စဥ္တစ္ရက္လွ်င္ ေစာင္ေရ (၁၈ဝဝ) မွာယူၿပီး တိုင္း ေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာ အုပ္စုမ်ားသုိ႔ တိုင္းေဒသႀကီးပါတီဥကၠ႒၏ အစီအစဥ္ျဖင့္ ဝယ္ယူျဖန္႔ခ်ိ ေပးလွ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

Uniondaily


Leave a Reply