ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီခရီး၏ အလားအလာက အလွမ္းေဝးေနမည္လား ခရီးေရာက္ျမန္မည္လား

ရာစုႏွစ္ဝက္ခန္႔ အာဏာရွင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ျဖင့္ ျဖတ္သန္းခဲ့ရေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လက္ရွိအခ်ိန္၌ အရပ္သားအစုိးရ တာဝန္ယူေနၿပီျဖစ္သည္။ အဆုိပါအေျခအေန အတြက္ ေပးဆပ္ခဲ့ရသည့္အရာ မ်ားစြာလည္းရွိခဲ့သည္။ ဒီမုိကေရစီစနစ္သုိ႔ ကူးေျပာင္းရန္အတြက္ အေရးပါေသာေျခလွမ္းမ်ဳိး ျဖစ္ လာေသာေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အေနျဖင့္ ခက္ခဲမႈမ်ားကုိ ပိုမုိရင္ဆုိင္ရဖြယ္ရွိေနသည္။

၁၉၆၂ ခုႏွစ္တြင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္း က အာဏာသိမ္းယူခဲ့ျခင္းျဖင့္ စတင္ခဲ့ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပုိင္း အေျပာင္းအလဲသည္ ၁၉၉ဝ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပမႈျဖင့္ အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ဖြယ္ရာျဖစ္ခဲ့ေသာ္လည္း ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ကုိ မ်က္ကြယ္ျပဳခံခဲ့ရသည္။

လြန္ခဲ့သည့္ ေျခာက္ႏွစ္ခန္႕ က ႏုိင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖံြ႔ၿဖိဳးေရးေကာင္စီသည္ အရပ္သား အစုိးရထံသုိ႔ အာဏာလႊဲေျပာင္းေပးကာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ကုိ အေျပာင္းအလဲမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္မွ လြတ္ေျမာက္လာျခင္းကဲ့သုိ႔ အေျပာင္းအလဲမ်ားလည္း ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ရာ၌ အေျခခံခဲ့သည့္ အေျခခံ ဥပေဒသည္ တပ္မေတာ္၏ လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားကုိ က်ယ္ျပန္႔စြာေပးအပ္ထားသကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ခဲ့သည္ဟု ဆုိရမည္ျဖစ္သည္။ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ႏုိဝင္ဘာလတြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ၌ အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ အႏုိင္ရရွိခဲ့ၿပီး အစုိးရအဖြဲ႔ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကုိ လႊမ္းမုိးႏုိင္သည့္ အေျခအေနမ်ဳိး ပုိင္ဆုိင္ ခဲ့သည္။

မတ္လကုန္ပုိင္းတြင္ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္ေခါင္းေဆာင္သည့္အရပ္သားအစုိးရ လႊဲေျပာင္းတာဝန္ယူခဲ့ကာ အေျခခံဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ျငိစြန္းေနေသာ ေၾကာင့္ သမၼတျဖစ္ခြင့္မရွိေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ၄င္း၏အရင္းႏွီးဆုံး အၾကံေပးတစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဦးထင္ေက်ာ္ကုိ သမၼတ အျဖစ္ တင္ေျမႇာက္ခဲ့သည္။ သမၼတအထက္မွေန၍ ႏုိင္ငံကုိဦးေဆာင္မည္ဟု ေျပာၾကားထားသည့္စကားကုိ လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္အေနျဖင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ႏုိင္ငံေတာ္ အၾကံေပးပုဂၢိဳလ္ဆုိသည့္ ရာထူးေနရာသစ္ကုိ ရယူခဲ့သည္။ လႊတ္ေတာ္တြင္ အတည္ျပဳခဲ့ေသာ အဆုိပါ ဥပေဒအရေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္အေနျဖင့္ အစုိးရအဖြဲ႔ဝင္မ်ားအပါအဝင္ မည္သည့္အဖြဲ႔အစည္း၊ မည္သည့္ တာဝန္ရွိသူကုိမဆုိ ေခၚယူေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခြင့္ရရွိမည္ျဖစ္သည္။

သမၼတအျဖစ္ က်မ္းသစၥာက်ိန္ဆုိရာ၌ ေျပာၾကားခဲ့ေသာမိန္႔ခြန္းတြင္ ဦးထင္ေက်ာ္က အေျခခံဥပေဒတြင္ ႏုိင္ငံႏွင့္လုိက္ေလ်ာညီေထြရွိကာ ဒီမုိကေရစီစံႏႈန္းမ်ား ျပည့္ဝေသာ အေျခအေနေရာက္ရွိရန္ လုိ အပ္သည္ဟု ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ရန္ ႀကိဳး ပမ္းမည္ဆုိပါက အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္အေနျဖင့္ တပ္မေတာ္ႏွင့္သေဘာ တူညီမႈရရွိေအာင္ ႀကိဳးပမ္းရန္ လုိအပ္မည္ျဖစ္သည္။ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ၇၅ ရာခုိင္ႏႈန္းႏွင့္အထက္ ေထာက္ခံ မွာသာ အေျခခံဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္ႏုိင္မည္ျဖစ္ သည္။ လႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္ ကုိယ္စားလွယ္ ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္းကုိ တပ္မေတာ္မွရရွိထား ေသာေၾကာင့္ တပ္မေတာ္၏ သေဘာတူညီ မႈမရရွိဘဲ အေျခခံဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္ႏုိင္မည္မဟုတ္ပါ။

အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္အေနျဖင့္ အဆုိပါအေျခအေနကုိ အေျပာင္းအလဲျပဳလုပ္ရန္ ပစ္မွတ္ထားေနသည္ဟု ယူဆဖြယ္ရာမ်ား ရွိေနသည္။ အမ်ဳိးသားဒီမုိက ေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးျဖစ္ေသာ ဦးသန္းေအာင္စုိးက ”တပ္မေတာ္ရဲ႕ ပါဝင္မႈေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ေအာင္ တစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္ ႀကိဳးပမ္းသြားမွာပါ” ဟု ေျပာသည္။ သုိ႔ေသာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္ က တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ အမ်ဳိးသားႏုိင္ငံ ေရးတြင္ ဆက္လက္ပါဝင္ေနမည္ဟု ေျပာ ၾကားခ့ဲသည့္စကားကုိ အေလးထားစဥ္းစား ရန္ လုိအပ္မည္ျဖစ္သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္က ႏုိင္ငံေတာ္တည္ျငိမ္ေရးမွာ ဦးစားေပးရမည့္ အေၾကာင္းအရာ တစ္ရပ္ျဖစ္သည္ဟုလည္း အေလးေပးေျပာၾကားခဲ့ဖူးသည္။ ႏုိင္ငံဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္မည္ဟု ဆုိခဲ့ေသာ္လည္း လက္နက္ ကုိင္ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ဥပေဒကုိမလိုက္နာျခင္းမ်ားသည္ ပရမ္းပတာဆန္သည့္ဒီမုိကေရစီ စနစ္ဆီသုိ႔ ဦးတည္သြားေစႏုိင္သည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည့္ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္၏ စကားကုိလည္း အမ်ဳိးသားဒီမုိ ကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္အေနျဖင့္ အေလးထား စဥ္းစားရန္ လုိအပ္မည္ျဖစ္သည္။

တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ အရပ္သားအုပ္ ခ်ဳပ္မႈစနစ္ကုိ မည္သည့္အခ်ိန္၌ခြင့္ျပဳသြား မည္ဆုိသည့္အခ်က္မွာ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း မရွိေသးပါ။ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ႏုိင္ငံ့ လုံျခံဳေရးကုိ မထိခုိက္ေစသည့္ အသြင္ကူး ေျပာင္းမႈမ်ားကိုသာ အခ်ိန္ယူ၍ေဖာ္ေဆာင္ သြားရန္ ရည္ရြယ္ထားဖြယ္ရွိသည္ဟု သတ္မွတ္ရမည္ျဖစ္သည္။ တပ္မေတာ္ အေနျဖင့္ အိမ္နီးခ်င္း ထုိင္းႏုိင္ငံကဲ့သုိ႔ အာရွေဒသ၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈျမင့္မား ေသာႏုိင္ငံအျဖစ္ ေရာက္ရွိေစရန္ အလား အလာေကာင္းမ်ား ပုိင္ဆုိင္ခဲ့ေသာ္လည္း အဆုိပါအေျခအေနမ်ားကုိ အံ့အားသင့္ဖြယ္ စြန္႔လႊတ္ခဲ့ရျခင္းေနာက္ကြယ္မွ အေၾကာင္းတရားမ်ားကုိ ေကာင္းစြာသေဘာေပါက္ထားသည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရသည္။ ထုိ႔အျပင္ တပ္မေတာ္အစုိးရလက္ထက္တြင္ ႏိုင္ငံကုိ ဦးေဆာင္ခဲ့သည့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏ ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚလႊမ္းမုိး မႈအေျခအေနမွာ ေရရွည္တြင္ အက်ပ္ အတည္းမ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္သည္ဟု ယူဆခဲ့ေသာေၾကာင့္ လက္ရွိပုိင္ဆုိင္လ်က္ ရွိေသာ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈမ်ား ေဖာ္ ေဆာင္ရန္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ျခင္း ဖစ္ဖြယ္ရွိသည္။ တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနျဖင့္ ဒီမုိကရက္တုိက္ေဇးရွင္း ျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္သာ ႏုိင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈကုိ ႀကီးႀကီးမားမား အဟန္႔အတားျဖစ္ေစ လ်က္ရွိသည့္ အေမရိ ကန္ႏွင့္ ဥေရာပႏုိင္ငံမ်ား၏ စီးပြားေရး ပိတ္ဆုိ႔အေရးယူမႈမ်ားကုိ ဖယ္ရွားႏုိင္မည္ ဟု သေဘာေပါက္ခဲ့ပုံရသည္။

ျပည့္ၿဖိဳးႏုိင္
(Ref : Burma on Road To Democracy : How Far How Fast ? by Doug Bandow)


Leave a Reply