ခရိုင္/ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီဝင္၊ ရပ္ေက်းလုပ္ငန္းအစည္းအေဝးႏွင့္ ျပည့္မ႑ိဳင္၊ နိုင္ငံေရးစကားဝိုင္း ျပဳလုပ္ျခင္း

တာခ်ီလတ္ ဇြန္ ၁၈

၁၈.၆.၂၀၂၃ရက္ေန႔၊ နံနက္(၁၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ တာခ်ီလိတ္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ႐ုံးခန္းမ၌ လုပ္ငန္းညိဳႏွိင္း အစည္းအေဝး ျပဳလုပ္ရာသို ခရိုင္/ၿမိဳနယ္ဥကၠဌ ႏွင့္ အတြင္းေရးမႉး၊ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ရပ္ေက်းအဖြဲဝင္မ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးေရးရာအဖြဲဝင္မ်ား စုစုေပါင္းအင္အား (၃၅)ဦးတိုမွ တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။
အစည္းအေဝးအား နံနက္(၁၀)နာရီတြင္ စတင္ခဲ့ၿပီး ေန႔လည္(၁၁း၃၀)အခ်ိန္တြင္ ႐ုပ္သိမ္းခဲ့ပါသည္။ အစည္းအေဝးအား ႐ုပ္သိမ္းၿပီးသည့္ႏွင့္ တစ္ဆက္တည္းတြင္ ၿမိဳနယ္ဥကၠဌဦးေက်ာ္ၿငိမ္းေအာင္မွ ဦးေဆာင္၍ ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ရပ္ေက်းအဖြဲဝင္မ်ား၊အမ်ိဳးသမီးေရးရာအဖြဲဝင္မ်ား
ျဖင့္ ျပည့္မ႑ိဳင္၊ နိုင္ငံေရးစကားဝိုင္းကို ေန႔လည္(၁၂)နာရီအခ်ိန္ထိ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ထိုေနာက္ အစည္းအေဝးသို တက္ေရာက္လာသည့္ ခရိုင္/ၿမိဳနယ္အဖြဲဝင္မ်ားအား ခရိုင္/ၿမိဳနယ္ပါတီမွေန႔လည္စာျဖင့္ တည္ခင္းဧည့္ခံခဲ့ျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။