ကိုဗစ္(၁၉)ေရာဂါ ဓာတ္ခြဲအတည္ျပဳလူနာသစ္ ၁၀၄ ဦးေတြ႕

က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ေမ ၂၈ ရက္ည ၈ နာရီ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ကိုဗစ္(၁၉)ေရာဂါဓာတ္ခြဲအတည္ျပဳလူနာသစ္ ၁၀၄ ဦးထပ္မံေတြ႕ရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ေမ ၂၇ ရက္ည ၈ နာရီမွ ၂၈ ရက္ည ၈ နာရီအတြင္း ဓာတ္ခြဲနမူနာ ၆၁၂၅ ခုအား စစ္ေဆးခဲ့ရာ ဓာတ္ခြဲအတည္ျပဳလူနာသစ္(၁၀၄)ဦးကိုေတြ႕ရွိရသျဖင့္ ေရာဂါပိုးေတြ႕ရွိမႈရာခိုင္ႏႈန္းမွာ(၁ ဒသမ ၇) ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ကိုဗစ္ (၁၉)သံသယလူနာမ်ား၊ ဓာတ္ခြဲအတည္ျပဳလူနာႏွင့္ အနီးကပ္ထိေတြ႕ခဲ့သူမ်ားႏွင့္ အသြားအလာကန္႔သတ္ထားရွိသူမ်ားအား ကိုဗစ္(၁၉) ေရာဂါရွိ/မရွိ ဓာတ္ခြဲစစ္ေဆးျခင္းအား ပုံမွန္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ ယေန႔အထိ ဓာတ္ခြဲနမူနာေပါင္း(၁၀၆၂၃၉၅၄)ခုအားစစ္ ေဆးခဲ့ၿပီး ကိုဗစ္(၁၉)ေရာဂါ ဓာတ္ခြဲ အတည္ျပဳလူနာ (၆၃၈၆၆၈)ဦးရွိၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
ဓာတ္ခြဲအတည္ျပဳလူနာမ်ားအား ေနအိမ္တြင္ သီးျခားထားရွိျခင္းႏွင့္ ေဆး႐ုံမ်ားတြင္ သီးျခားထားရွိကုသမႈ ေပးျခင္းမ်ားေဆာင္ရြက္ခဲ့၍ ယေန႔အထိျပန္လည္ေကာင္းမြန္လာသူ(၆၁၇၆၂၁)ဦးရွိၿပီျဖစ္ကာ ထပ္မံေသဆုံးသူ မရွိသျဖင့္ ေသဆုံးသူ (၁၉၄၉၄)ဦးရွိေၾကာင္း သိရသည္။ MOH