အေမရိကန္နိုင္ငံအတြင္းရွိ ခရိုင္မ်ား၏ ၁၀ရာခိုင္ႏႈန္း သည္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈမ်ားနဲ႔ ရင္ဆိုင္ေနရ

ေမလ ၂၅

The Hill သတင္းဌာနမွယေန႔ေမလ ၂၅ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ အေမရိကန္နိုင္ငံရွိ ၿမိဳ႕နယ္ ခရိုင္ ၃,၁၄၂ ခုရွိသည့္ အနက္ ၃၄၁ ခုသည္
“ ဆင္းရဲမြဲေတမႈဒဏ္ ကိုရင္ဆိုင္ေနရတယ္” လို႔ အေမရိကန္နိုင္ငံ၏ သန္းေခါင္စာရင္းဗ်ဴရို၏ အခ်က္အလက္မ်ားကို ကိုးကား၍ The Hil lသတင္းဌာနမွ ေဖာ္ျပခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

အဆိုပါ ၿမိဳ႕နယ္ ခရိုင္မ်ား၏ ၈၀ရာခိုင္ႏႈန္း ေက်ာ္ သည္ အေမရိကန္နိုင္ငံ၏ေတာင္ပိုင္းေဒသမ်ားတြင္ အမ်ားဆုံးျဖစ္ေပၚေနတာျဖစ္ၿပီး အေမရိကန္Indian လူမ်ိဳးမ်ားအမ်ားဆုံးေနထိုင္ေသာ Alaska ျပည္နယ္တြင္လည္း ဆင္းရဲမြဲေတမႈႏႈန္း အမ်ားဆုံး ျဖစ္လာ ေနပါတယ္လို႔လည္း ေဖာ္ျပေျပာ ဆိုထား ပါတယ္။