စင္ကာပူ ေျမေအာက္ရထားမ်ားအား စစ္ေဆးရာတြင္ AI နည္းပညာသုံး စက္႐ုပ္ေခြးကို အသုံးျပဳေတာ့မည္

စင္ကာပူနိုင္ငံ Sengkang ရွိ အေရွ႕ေျမာက္ပိုင္းရထားလိုင္း(NEL)တြင္ ရထားမ်ားအားစစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္ရာ၌ kAI ဟု လူသိမ်ားေသာ AI နည္းပညာသုံး စက္႐ုပ္ေခြးကို အသုံးျပဳေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း SBS Transit Ltd အမ်ားျပည္သူ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးကုမၸဏီထံမွ သိရသည္။
၎သည္ လာမည့္ ၂၀၂၄ ခုႏွစ္ ပထမသုံးလပတ္တြင္ NEL တြင္ စတင္လုပ္ေဆာင္မည့္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး အစပ်ိဳးမႈ သုံးခုအနက္မွ တစ္ခုျဖစ္ၿပီး အဆင့္ဆင့္ တိုးခ်ဲ႕သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။
အဆိုပါစက္႐ုပ္ေခြးသည္ လစဥ္ရထားဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကဲ့သို႔ေသာ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းမႈဆိုင္ရာ လုပ္မ်ားကို နည္းပညာသမားမ်ားအား ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးမည္ျဖစ္သည္။
စက္႐ုပ္ေခြးတြင္ ကင္မရာႏွင့္ အာ႐ုံခံကိရိယာမ်ား တပ္ဆင္ထားၿပီး၊ MRT ရထားမ်ားကို ရႈေထာင့္အမ်ိဳးမ်ိဳးမွ ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးျခင္း၊ ခၽြတ္ယြင္းခ်က္မ်ားအတြက္ မတူညီေသာ အစိတ္အပိုင္းမ်ားကို စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ နည္းပညာရွင္မ်ားက အႀကံျပဳထားေသာ ေျဖရွင္းခ်က္မ်ားမေဆာင္ရြက္မီ မွတ္တမ္းတင္ထားေသာ အခ်က္အလက္ မ်ားကို ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာရန္ ၎၏ AI နည္းပညာကို အသုံးျပဳ၍ လုပ္ေဆာင္သည္။
ေရရွည္တြင္၊ kAI ကို အေျခအေနအေျခခံထိန္းသိမ္းမႈမ်ားအတြက္ အသုံးျပဳသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ရထား ျပတ္ေတာက္မႈမ်ား မျဖစ္ပြားမီ ၎၏အဆင့္ျမင့္ အာ႐ုံခံကိရိယာမ်ားက သက္ဆိုင္ရာ ရထား၏ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္မ်ားကို ႀကိဳတင္သိရွိနိုင္မည္ျဖစ္သည္။
Source: The Straits Times