နယ္ေျမကြင္းဆင္း၍ ေဒသဖြံ့ၿဖိဳးေရးကိစၥမ်ားေဆြးေႏြး

ဘိုကေလး ေမ ၂၂
ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး ဖ်ာပုံခရိုင္ ဘိုကေလးၿမိဳနယ္ ျပည္မ႑ိဳင္အစီအစဥ္အရ ၿမိဳနယ္အဖြဲေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေမသန္းဦး ဦးေဆာင္ၿပီး အဖြဲဝင္မ်ားသည္ ယေန႔မနက္(၁၀)နာရီအခ်ိန္၌ စက္ဆန္းေက်းရြာ(၁) နယ္ေၿမ ဆုံဆည္းရာဆုံမွတ္တြင္ စက္ဆန္းေက်းရြာအုပ္စု ျပည္မ႑ိဳင္အဖြဲဝင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံၿပီး ေဒသဖြံၿဖိဳးေရး၊ ကိစၥရပ္မ်ား ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။
အဆိုပါေဆြးေႏြးပြဲသိုစက္ဆန္းေထာ္ပိုင္၊ ပ်ဥ္ဘိုးႀကီးေက်းရြာမ်ားမ ွေဒသဖြံၿဖိဳးေရးစိတ္ပါဝင္စားသူ စုစုေပါင္း အင္အား (၂၇)ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ၎တို႔ တင္ျပခ်က္မ်ား ေျပလည္နိုင္ေစေရးကို ၿမိဳနယ္ ျပည့္မ႑ိဳင္အဖြဲမွ သက္ဆိုင္ရာအဖြဲမ်ားႏွင့္ ကူညီခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးခဲ့သည္။